Debat: Flere sygeplejersker vil øge kvaliteten af det præhospitale beredskab

Dansk Sygeplejeråds kongres udtaler: 

Den præhospitale indsats skal styrkes ved fastholdelse og inddragelse af flere anæstesisygeplejersker.

Dansk Sygeplejeråd deltager i det ministerielle akutudvalg, hvor der er særlig fokus på udvalgets opgave i forhold til, at ”vurdere behovet for præhospital indsats, herunder kortlægge behovet for flere akut/lægebiler til tyndt befolkede områder, og vurdere hvilken præhospital hjælp, der er behov for, og hvem hjælpen kan ydes af.”

Anæstesisygeplejersker er centrale for et effektivt og kvalitetsbaseret præhospitalt arbejde. Erfaringer viser blandt andet, at anæstesisygeplejersker, som har bred sygeplejerskeerfaring på sygehuset, løfter niveauet i behandlingen, men Dansk Sygeplejeråd konstaterer, at udviklingen i sundhedsvæsenet ikke går i den retning.

Derfor skal anæstesisygeplejerskerne inddrages og fastholdes yderligere i den præhospitale indsats, og der udarbejdes en national strategi for den præhospitale indsats. Det vil medvirke til at sikre en ensartet høj kvalitet, og i løsningerne ser vi såvel læger og anæstesisygeplejersker i samarbejde med paramedicinere og reddere.

Anæstesisygeplejerskerne medvirker til at sikre det lavest mulige omkostningsniveau og høj kvalitet, og bidrager samtidig til at skabe større samfundsfaglig værdi end den rent akutte. I den videre indsats skal der arbejdes målrettet for, at der er overensstemmelse mellem delegation og kompetence i det præhospitale arbejde.

Anæstesisygeplejersken skal styrkes ved:

  • at sikre livreddende behandling på højt niveau, dvs. sikring af frie luftveje, respiration og cirkulation. F.eks. er anæstesisygeplejerskeren specialuddannet til at intubere en patient, der ikke selv kan trække vejret.
  • at sikre, at flere kan blive færdigbehandlet på stedet. Konkrete undersøgelser fra Region Sjælland viste, at da anæstesisygeplejersken havde mulighed for at afslutte behandling, kunne ca. 20 % af alle patienter færdigbehandles på stedet.
  • at overlevering mellem præ – og interhospital optimeres gennem anæstesisygeplejerskernes fokus på faglige sikre overgange.
  • at sikre et ensartet højt overlevelsesniveau. På hospitalsenheden Vest i Vestjylland viser en konkret undersøgelse, at når anæstesisygeplejersker er med i akutbilerne, er overlevelsesniveauet ved hjertestop på sammen niveau som i Region Hovedstaden, hvor der kun er lægebiler.
  • at den syge borger vil blive ”første vurderet” på stedet af en anæstesisygeplejerske, der er i stand til at bedømme den kliniske tilstand og det eventuelle komplekse sygdomsbillede.
  • at den syge borger, hvis tilstand kræver specialistbehandling på et sygehus med akutfunktionen vil kunne visiteres direkte med færre efterfølgende ambulancetransporter mellem sygehusene og færre patientoverleveringer til følge.

Dansk Sygeplejeråd vil derfor arbejde for at anæstesisygeplejersker i stigende grad inddrages og fastholdes i den præhospitale indsats. Det vil øge kvaliteten i den præhospitale indsats til gavn for patienterne og samfundet.

Annonce