Forsinket pulje til akutberedskabet er nu lanceret

Fem måneder efter, at den politiske aftale blev indgået, er Sundhedsstyrelsen nu klar med den pulje, hvor landets regioner kan søge om penge til det præhospitale beredskab. Puljen skulle have været i gang i år, men det kan i praksis ikke nås. Næste år udgør puljen 60 mio. kr., hvilket stiger til 65 mio. kr. om året i de efterfølgende år.

Regionerne kan gennem puljen søge om varige midler til at styrke akutberedskabet med 5-10 ekstra ambulancer, akutlægebiler eller akutbiler. Puljemidlerne kan styrke beredskabet med mandskab, udstyr og køretøjer. Fra 2027 erstattes puljen af et bloktilskuddet til regionerne.

Akutberedskaberne skal være med til at sikre en hurtigere og mere sammenhængende behandling af høj kvalitet – uanset hvor i landet, man bor.

”Med puljen kan vi være med til at støtte den strategiske udvikling i den præhospitale indsats. Hvor opgaven tidligere var at transportere patienten til hospitalet, er opgaverne i dag langt mere komplekse. Mandskabet i den moderne ambulance har avanceret udstyr og kan gå i gang med behandlingen, så snart de er fremme ved patienten. Ved akut sygdom er det vigtigt at kunne få hurtig hjælp. Puljen skal føre til, at vi får flere akut-beredskaber i hele landet. Samtidig skal vi også styrke alle de dele, der indgår i en samlet akut-indsats af høj kvalitet”, siger enhedschef Agnethe Vale Nielsen fra Sundhedsstyrelsen.

Skal oprette mindst ét beredskab pr. region

Hver region, der søger penge fra puljen, skal etablere mindst ét nyt akutberedskab – defineret som ambulance, akutlægebil eller akutbil – senest i løbet af 2023. Herudover kan regionerne igangsætte projekter, der understøtter hurtig og sammenhængende behandling af høj kvalitet i hele landet. Projekterne kan være rettet mod alle elementer i det præhospitale patientforløb, herunder alle led i visitationen, kompetenceudvikling og udstyr i bred forstand, herunder telemedicin.

Der kan ansøges om midler til følgende:

  • Styrkelse af akutberedskabet gennem ekstra disponible og bemandede ambulancer, akut-lægebiler eller akutbiler.
  • Anskaffelse af udstyr, der har en dokumenteret effekt ved diagnosticering og behandling af akutte tilstande.
  • Lønudgifter til personale (relevante fagpersoner) i det omfang det understøtter puljens strategiske formål (lønudgifter til systematisk udvikling af de faktorer, der er med til at understøtte hurtig behandling ved akutte tilstande i hele landet mv).
  • Udgifter til kompetenceudvikling (relevante fagpersoner) i det omfang, det understøtter puljens strategiske formål.
  • Revisionsudgifter.

Der kan ikke ansøges om midler til følgende:

  • Aktiviteter og lønmidler, der har karakter af almindelig drift, fx husleje og telefon.
  • Udgifter, der afholdes uden for projektperioden.

Ansøgningsfristen er den 18. november 2022.

Annonce