Sydfyn får lægebil fra december

Allerede fra slutningen af december får Sydfyn en lægebil, der skal fungere på samme måde som den nye lægebil i Odense – dog kun i tidsrummet 07.00-18.00. Oprindeligt var det ellers meningen, at der skulle have været etableret en udrykningslægeordning med enten praktiserende læger eller anæstesiologer, der selv rykkede ud, men den model har der ikke været interesse for blandt de lokale læger. Den nye lægebil får base på Falck-stationen i Svendborg, og den vil koste ca. 3,6 mio. kr. om året.

Fyns Amt ønskede oprindeligt, at der på Sydfyn skulle etableres en udrykningslægeordning, der skulle bemandes af anæstesiologer, men i øvrigt opbygges efter et aftalekoncept svarende til det, der kendes fra Vestfyn. Hvis det ikke viste sig muligt at rekruttere et tilstrækkeligt antal anæstesiologer, som var interesserede i at medvirke i ordningen, ville amtet arbejde videre med en model, der baserede sig på praktiserende læger. Sonderinger blandt anæstesiologer i det sydfynske område har imidlertid vist, at der ikke er nogen udbredt interesse for at medvirke i en ordning af den type. Anæstesiologer har i stedet udtryk ønske om at, det blev etableret en lægebil som den, der er taget i brug i Odense, men dog kun deldøgnsbetjent.

Lægebilen vil være bemandet med en anæstesiolog og en lægeassistent (en behandleruddannet Falck-redder med ekstra uddannelse) og stationeret på Falck-stationen i Svendborg. Den lægelige bemanding af bilen vil blive dækket af speciallæger ansat på Anæstesiologisk Afdeling. Udgifterne til selve køretøjet og til lægeassistenten vil være i størrelsesordenen 1,7 mio. kr. om året, mens udgifter til lægeløn, medicin, udstyr m.v. vil være i størrelsesordenen 2 mio. kr. Om da amtet har sat 3,9 mio. kr. af til projektet, kan den deldøgnsbetjente lægebil etableres indenfor den eksisterende budgetramme.

Både Falck og Sygehus Fyn er indstillede på, at lægebilen kan etableres hurtigt – allerede fra udgangen af december vil den kunne være klar. Dog vil der i starten blive anvendt et andet køretøj end det, som permanent skal anvendes. Desuden må man midlertidigt benytte eksisterende personaleressourcer på Anæstesiologisk Afdeling i Svendborg til den lægelige bemanding af bilen, og honorere dem for deres ekstra arbejde.

Annonce