Sygeplejerske på AMK-vagtcentral får kritik for mangelfuld vurdering

En sygeplejerske, der fungerede som sundhedsfaglig visitator på en AMK-vagtcentral, får kritik fra Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn for ikke at have foretaget en relevant afdækning af symptomer ved et fornyet 112-opkald fra en patient. Disciplinærnævnet slår fast, at der ved hvert opkald til AMK-vagtcentralen skal foretages en ABCDE-vurdering.

Den samlede afgørelse fra Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn gengives herunder, idet navnet på sygeplejersken og øvrige identificerbare oplysninger er udeladt:

”Der gives kritik til sygeplejerske (…), AMK-vagtcentralen, Region (…), for behandlingen den 15. august 2021. Det betyder, at sygeplejerske (…) ikke udviste tilstrækkelig omhu og samvittighedsfuldhed ved behandlingen.

Afgørelsen uddybes nærmere nedenfor under begrundelse.

Klagen

Der er klaget over, at (…) ikke modtog en korrekt behandling af sygeplejerske (…), AMK-vagtcentralen, Region (…), den 15. august 2021.

Disciplinærnævnet har forstået, at det centrale i klagen er:

at (…) ikke blev relevant og tilstrækkelig behandlet, idet der henset til hans tilstand burde have været spurgt nærmere ind til hans symptomer for en afklaring af, om det var en akut indlæggelseskrævende tilstand.

Sagsfremstilling

Disciplinærnævnet har, medmindre andet er anført, taget udgangspunkt i oplysningerne i journalen.

Den 15. august 2021 modtog AMK-vagtcentralen, Region (…), 3 telefonopkald via 112 vedrørende 24-årige (…) i tidsrummet fra kl. 18.29 til kl. 18.57.  (…) har i klagen og ved dialogsamtale med regionen oplyst, at der klages over sygeplejerske (…), som besvarede det 2. opkald, idet hans tilstand på dette tidspunkt var forværret og krævede en akut indlæggelse, og at hun derfor burde have spurgt nærmere ind til situationen og til hans symptomer.

Disciplinærnævnet har til brug for sagen indhentet lydfilerne fra den 15. august 2021.

Det 1. telefonopkald til AMK-vagtcentralen foregik kl. 18.29, hvor (…) oplyste, at han havde hovedpine, som var forværret den seneste time, og at han desuden havde krampe i sine fingre. Hans symptomer blev vurderet som et migræneanfald, og han blev omstillet til lægevagten.

Det 2. telefonopkald til AMK-vagtcentralen foregik kl. 18.50 mellem en pårørende til (…) og sygeplejerske (…). Det fremgår heraf, at pårørende forespurgte, om der var en ambulance på vej, idet (…) havde ringet tidligere herom. Sygeplejersken spurgte, om (…) var vågen og talte, og da dette var tilfældet, bekræftede det sygeplejersken i, at der var tale om hovedpine. Der blev spurgt, om det ved (…)s tidligere opkald var aftalt, at der skulle komme en ambulance ud til adressen, hvortil pårørende svarede, at han lige var ankommet og ikke var bekendt hermed. Der blev samtidig efterspurgt en ambulance. Det blev hertil svaret, at dette ikke var muligt, hvis lægevagten allerede var på vej, og at (…) burde vide, hvad der var aftalt. Pårørende henvendte sig til (…) og spurgte, hvad der blev aftalt ved den tidligere telefonsamtale med vagtcentralen, og oplyste herefter, at (…) talte, men at det ikke var muligt at tale med ham, da han talte i vildelse og ”spassede” rundt. Sygeplejersken oplyste, at hun ville prøve at omstille til lægevagten, og samtalen blev herefter afsluttet.

Det 3. telefonopkald til AMK-vagtcentralen blev foretaget kl. 18.57, hvor der blev lavet en sundhedsfaglig vurdering, og der blev rekvireret en ambulance og en akutlægebil ud til adressen.

Det er i en udtalelse fra præhospitalet, Regionshuset, Region (…), oplyst, at ved det 2. opkald vurderede den sundhedsfaglige visitator hændelsen ud fra Dansk Indeks for Akuthjælp DI:E 19.04 ”hovedpine men ellers ok”.

Begrundelse

Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn behandler klager fra patienter over autoriserede sundhedspersoners sundhedsfaglige virksomhed og træffer afgørelse om, hvorvidt den sundhedsfaglige virksomhed har været kritisabel. Det følger af klage- og erstatningslovens § 2, stk. 1, og § 3, stk. 1.

En autoriseret sundhedsperson er under udøvelsen af sit sundhedsfaglige virke forpligtet til at udvise omhu og samvittighedsfuldhed. Det følger af autorisationslovens § 17. Disciplinærnævnet tager ved sin vurdering af sagen således stilling til, om en sundhedsperson har handlet i overensstemmelse med ”normen for almindelig anerkendt faglig standard”. Dette er udtryk for, hvad der må forventes af en almindelig god sundhedsperson med den erfaring, som den pågældende har på behandlingstidspunktet. Disciplinærnævnet tager ved afgørelsen ikke stilling til, om patienten har modtaget den bedst mulige behandling.

Disciplinærnævnet vurderer, at der er grundlag for at kritisere sygeplejerske (…) for behandlingen.

Disciplinærnævnet har lagt vægt på:

at der ved visiteringen ved det fornyede opkald ikke blev reageret relevant på (…)s tilstand, idet der ikke blev spurgt nærmere og uddybende ind til hans symptomer med henblik på et fuldt oplyst grundlag til vurdering af, om der forelå en akut behandlingskrævende tilstand. Der blev ved en delvis ABCDE-vurdering og ved spørgsmålet om, hvorvidt han var vågen og kunne tale, afdækket vejrtrækningsforhold og frie luftveje, men der blev konstateret hovedpine, og der blev beskrevet uro, og at han talte i vildelse, hvilket er symptomer, som kan indikere en akut livstruende tilstand. Dette burde efter sædvanlig praksis have medført en nærmere afklaring af tilstanden med supplerende spørgsmål for at få afkræftet en alvorlig tilstand på et fuldt oplyst og tilstrækkeligt sikkert grundlag inden videreomstilling til lægevagten.

Disciplinærnævnet kan oplyse, at AMK-vagtcentralens opgave er at modtage 112-opkald ved blandt andet akut alvorlig sygdom, og at det er normal procedure ved visiteringen at få afdækket, hvad der er sket, herunder at foretage en systematisk afdækning af patientens ABCDE-tilstand vedrørende blandt andet luftveje, kredsløb og bevidsthed. Dette foretages i overensstemmelse med Dansk Indeks for Akuthjælp, som er et medicinsk beslutningsstøtteværktøj for det sundhedsfaglige personale i AMK-vagtcentralen, som bruges til at vurdere alvorlighedsgraden af tilstanden og hvilken hjælp, der skal tilbydes. ABCDE-vurderingen foretages i starten af samtalen for hurtigt at få afdækket tilstanden. I indekset er symptomer kategoriseret med alvorsgrad og tillægsspørgsmål. Det fremgår heraf, at talebesvær/kommunikationsvanskeligheder kan være en mulig alvorlig tilstand, at hovedpine, herunder med en mere og mere forvirret tilstand og eventuel med talebesvær, kan være en akut tilstand, og at nedsat bevidsthed kan vise sig ved talebesvær og være en akut tilstand. I den forbindelse er der tillægsspørgsmål med henblik på, at sundhedspersonen får dannet sig et korrekt billede af tilstanden. Hvis hændelsen ikke vurderes alvorlig og ambulancekrævende, kan borgeren henvises til at tage kontakt til egen læge eller blive omstillet til lægevagten.

Det er vigtigt, at der altid foretages en ABCDE-vurdering af patienten, også når der er tale om fornyet kontakt til AMK-vagtcentralen, idet der kan være sket en udvikling eller ændring af tilstanden siden patientens seneste kontakt, som herved skal afdækkes.

Disciplinærnævnet finder på den baggrund, at sygeplejerske (…) handlede under normen for almindelig anerkendt faglig standard ved sin behandling af (…) den 15. august 2021 ved AMK-vagtcentralen, Region (…).”

Annonce