Sygeplejersker betegner evaluering af akutbil som lødig men problematisk

Arkivfoto

Den nye evaluering af den paramediciner- og sygeplejerskebemandede akutbil i Thisted er grundlæggende lødig. Der anerkender Dansk Sygeplejeråd (DSR), som dog også mener, at der er problemer med præmisserne, som fører til, at sygeplejerskernes effekt ikke slår igennem i evalueringen. Derfor vil sygeplejerskerne have regionspolitikerne til at bevare sygeplejerskebemandingen i Thisted – i hvert fald indtil endnu en analyse er klar.

Det er Dansk Sygeplejeråds kredsformand for Nordjylland, Jytte Wester, som i et brev til de nordjyske regionspolitikere opfordrer til, at politikerne ikke nedlægger sygeplejerskebemandingen på akutbilen i Thisted, selv om en ny evaluering har vist, at sygeplejerskerne kun i begrænset omfang tilfører kvalitet, når akutbilen også er bemandet med en paramediciner.

”Grundlæggende anerkender Dansk Sygeplejeråd rapportens lødighed samt paramedicinernes kompetencer, men det er Dansk Sygeplejeråds vurdering, at under de rette omstændigheder vil anæstesisygeplejersker kunne hæve kvalitetsniveauet betydeligt. Det er set andre steder. Som følge heraf opfordrer vi til, at en eventuel beslutning på det præhospitale område afventer de nationale analyser og planer for hele det præhospitale område”, skriver Jytte Wester, som henviser til, at Danske Regioners formand, Bent Hansen, har udtalt, at han ønsker en national plan for livreddende arbejde udenfor sygehusene. I den forbindelse ønsker han en vurdering af, om borgerne får mere sundhed for pengene med anæstesisygeplejersker i akutbilerne.

Problemer med forsøgsordnings præmisser

Jytte Wester fremhæver også, at Dansk Sundhedsinstiut (DSI) er ved at gennemføre et projekt, der har som formål at sammenfatte eksisterende viden om pris og effekt af de forskellige komponenter i det præhospitale beredskab, herunder traditionelle ambulancer, paramedicinerbemandede ambulancer og akutbiler, anæstesisygeplejerskebemandede akutbiler, lægebiler og akutlægehelikoptere. Arbejdet skal munde ud i en analyse, der giver beslutningstagere i sundhedsvæsenet det rigtige vidensgrundlag i forhold til design af det præhospitale beredskab.

”Herudover har Vestjylland i mange år haft anæstesisygeplejersker i akutbilerne – en ordning, der har vist sig at have meget høj sundhedsfaglig kvalitet og god økonomi. Hvorfor er denne effekt ikke slået igennem i det nordjyske forsøg?”, spørger DSR’s kredsformand.

Ifølge Jytte Wester er årsagen, at der var problemer med præmissen for den nordjyske forsøgsordning, hvor paramedicineren suppleres af en anæstesisygeplejerske.

”Ansvarsfordelingen har ikke været klar, hvilket har gjort det uklart for anæstesisygeplejerskerne, hvornår de skulle på banen.  Dette skal sammenholdes med, at forsøget indebar, at anæstesisygeplejerskerne kørte med i paramedicinernes biler. Derved har det været paramedicinernes rutiner, der har været styrende, og det har været paramedicinerne, der havde kendskab til bilens udstyr. Som eksempel nævnes, at den elektroniske ambulancejournal i udpræget grad er et paramediciner-værktøj, som anæstesisygeplejerskerne ikke involveres i brugen af”, skriver Jytte Wester, som også påpeger, at forsøget indebar, at anæstesisygeplejerskerne først kunne træde til, når paramedicinerne veg pladsen.

Sygeplejersker: Vi bidrager med bedre medicinering og bedre overlevering

”Det forhold, at der samtidig med dette projekt har kørt et projekt, hvor paramedicinere må intubere voksne med hjertestop, har ikke været hensigtsmæssigt. Det har det gjort det vanskeligt for anæstesisygeplejerskerne at komme i funktion”, bemærker DSR.

Anæstesisygeplejerskernes faglige indsigt kommer ifølge DSR bl.a. til udtryk i rapportens konklusion, hvor de interviewede læger på det modtagende hospital vurderer, at anæstesisygeplejerskerne bidrager med bedre medicinering og bedre overlevering af patientinformation i forbindelse med de allerdårligste patienter. Det underbygges ifølge DSR også af, at både den ledende overlæge, afdelingssygeplejersken, læger og sygeplejersker i de samarbejdende afdelinger er enige om, at anæstesisygeplejerskerne har kompetencer, der ligger ud over paramedicinerens – både i forhold til intubation, medicinering og diagnosticering.

Derfor opfordrer sygeplejerskerne politikerne til at bevare sygeplejerskebemandingen, indtil der foreligger nationale planer og analyser for området.

Annonce