Syv præhospitale projekter får støtte fra fond

Arkivfoto

Betydningen af præhospital transport ved hjertestop. En test til at hjælpe ambulancepersonale med at afgøre, om en patient kan behandles på stedet. Et støtteværktøj for etiske overvejelser ved præhospital genoplivning. Det er tre af de syv præhospitale projekter, som nu får støtte fra TrygFonden.

Det er syv forskellige projekter med relevans for det præhospitale beredskab, som har modtaget donationer fra TrygFonden:

Præhospital transport ved hjertestop

Læge, Master of Public Health, ph.d. Mathias Johan Holmberg fra Center for Akutforskning ved Aarhus Universitetshospital har modtaget 195.920 kr. fra TrygFonden. Donationen går til at undersøge betydningen af præhospital transport ved hjertestop.

Ca. 5.000 danskere rammes årligt af hjertestop uden for hospital i Danmark. Overlevelsen efter hjertestop afhænger af en hurtig præhospital indsats, men der findes ikke dokumentation for, om det professionelle beredskab skal blive og yde avanceret genoplivning på skadestedet, eller om det er bedre med hurtigst mulig transport til hospitalet. Et studie fra USA har vist, at avanceret genoplivning på skadestedet, sammenlignet med hurtig transport til hospitalet under hjertestoppet, har en overordnet positiv effekt på overlevelsen. Resultatet kan ikke overføres direkte til danske forhold, og derfor vil forskerne undersøge dansk data for hjertestoppatienter over 18 år, hvor f.eks. en ambulance eller lægebil ankom til skadestedet, i perioden 2001-2019.

Hvis studiet viser, at avanceret genoplivning på skadestedet har bedre effekt på overlevelse end hurtigst mulig transport til hospitalet, vil det kunne påvirke den nuværende strategi for præhospital behandling af hjertestop i Danmark.

Test kan måske hjælpe ambulancepersonalet

Professor Erika Frischknecht Christensen fra Center for Præhospital- og Akutforskning ved Aalborg Universitetshospital har modtaget 810.537 kr. fra TrygFonden. Donationen går til at undersøge, om en let fysisk test kan hjælpe ambulancepersonale med at afgøre, om en patient kan behandles på stedet, blive hjemme og dermed undgå at komme på hospitalet.

I Danmark er der stor opmærksomhed på at undgå unødvendige hospitalsindlæggelser, og det gælder også i ambulancetjenesten, der behandler en del patienter på stedet og lader dem blive hjemme. Det er vigtigt, at det sker på en sikker og tryg måde. Beslutningen træffes derfor i samråd med ambulancelægen og i tæt dialog med patienten. Men der findes ikke en entydig, sikker og tryg procedure for at afslutte behandling i hjemmet.

Forskerne vil derfor undersøge, om en enkel fysisk test, 40 trin på stedet, sammen med de rutinemæssige undersøgelser, som ambulancepersonalet foretager, kan kvalificere beslutningen om, hvorvidt patienten kan blive hjemme eller skal på hospitalet. Forskerne vil interviewe både patienter og ambulancepersonale og vil også afsøge mulighederne for, om testen kan bruges i almen praksis, lægevagten og i kommunalt regi.

Calcium som tillæg til standardbehandlingen

Ph.d.-studerende Mikael Fink Vallentin fra Præhospitalet i Region Midtjylland har modtaget 295.050 kr. fra TrygFonden. Donationen går til et projekt, der skal undersøge, om calcium i tillæg til standardbehandling kan hjælpe med at genvinde tilstrækkeligt blodkredsløb hos patienter med hjertestop uden for hospital.

Ca. 5.000 danskere rammes årligt af hjertestop uden for hospital, og kun 16 pct. overlever udover 30 dage. Forskerne vil teste, om behandling med calcium givet direkte i blodåren kan forbedre patienternes mulighed for at overleve til et godt liv. Calcium bruges allerede i dag i nogle tilfælde under behandlingen af hjertestop, da det har en positiv virkning på blodtrykket og hjertets sammentrækningskraft, men der er ringe evidens for den egentlige effekt.

Det primære formål med projektet er at undersøge, i hvilket omfang patienten umiddelbart genvinder tilstrækkelig blodcirkulation, mens det sekundære mål er at undersøge overlevelsen efter 30 dage uden alvorlige neurologiske skader. Calcium er billigt og allerede tilgængeligt i lægeambulancerne, og hvis forsøget viser, at calcium kan hjælpe hjertestoppatienter, kan behandlingen hurtigt tages i brug.

Hjertestop i forbindelse med sport

Overlæge, ph.d. Helle Collatz Christensen fra Institut for Klinisk Medicin ved Københavns Universitet har modtaget 290.370 kr. fra TrygFonden. Donationen går til et studie, der skal evaluere årsager og omstændigheder omkring hjertestop i forbindelse med sport for at forbedre muligheden for korrekt behandling og øget overlevelse.

Mennesker, der dyrker fysisk aktivitet, er markant mindre udsatte for at dø af hjertekarsygdom end mindre fysisk aktive. Men for et fåtal af mennesker er der en let forøget risiko for hjertestop, når de presser deres krop til maximal puls. Der findes internationalt få og mindre studier, som er svært sammenlignelige, men de peger dog på, at hjertestop i forbindelse med træning og sport er ret sjældne og heldigvis præget af en meget højere overlevelse end andre hjertestop.

Med denne donation ønsker forskerne med afsæt i data om hjertestop i Danmark siden 2016 at undersøge samtlige hjertestop, som kan relateres til idræt og træning for at afdække, hvor mange hjertestop der sker i forbindelse med træning og sport, og hvordan de forløber sammenlignet med andre hjertestop. Det vil tilføre opdateret viden på området og bidrage til kommende indsatser for at bedre overlevelsen ved hjertestop i relation til sport.

Etik og behovet for et støtteværktøj ved genoplivning

Forsker Jeannett Kjær fra Den Præhospitale Forskningsenhed i Region Syddanmark har modtaget 230.492 kr. fra TrygFonden. Donationen går til et projekt, der skal belyse anvendelsen af etik og behovet for et støtteværktøj blandt akutlæger i Danmark, når de skal træffe beslutninger i forbindelse med præhospital genoplivning af voksne.

I Danmark er det udelukkende en læge, som kan beslutte, om man skal stoppe, fortsætte eller undlade genoplivning. Et dansk studie viser, at genoplivning undlades eller stoppes i omkring halvdelen af tilfældene med præhospitalt hjertestop. Der eksisterer ingen støtteværktøjer eller dokumentationskrav for etiske overvejelser ved præhospital genoplivning, hvilket kan betyde, at de varierer fra læge til læge.

Forskerne vil derfor undersøge baggrunden for akutlægernes beslutning om at stoppe eller fortsætte genoplivning samt skabe et overblik over etiske overvejelser og problemer ved at gennemføre og dokumentere disse. Undersøgelsen vil også bidrage til at afdække, om der er behov for mere formelle retningslinjer på området og give inspiration til indholdet af sådanne retningslinjer.

Mindske skaden efter en hjernehindeblødning

Læge og ph.d. Arzu Bilgin-Freiert og professor, overlæge, dr.med. Jens Christian Hedemann Sørensen fra Hjerne- og Rygkirurgisk Afdeling samt professor, overlæge, dr.med. Grethe Andersen fra Neurologisk Afdeling ved Aarhus Universitetshospital har modtaget 3.695.172 kr. fra TrygFonden. Donationen går til at undersøge, om konditionering kan mindske skaden efter en hjernehindeblødning og dens følger på hverdagsfunktion, kognitive symptomer og invaliditet.

Hvert år får ca. 12.000 personer et stroke i Danmark. Stroke er en hjerneblødning eller blodprop i hjernen, og mange patienter dør eller ender med vidtgående handicaps. I de senere år er der opstået en betydelig optimisme omkring såkaldt konditionering som behandling af stroke, hvilket går ud på, at man over en periode skiftevis afsnører blodforsyningen til en arm eller et ben i fem minutter og dernæst tillader fri blodforsyning i fem minutter.

Der er allerede forskning i gang, som undersøger effekten af konditionering ved blodprop i hjernen. Derfor ønsker forskerne i dette projekt at gennemføre et lodtrækningsforsøg med 100 patienter med hjernehindeblødning og beskyttelsen mod karspasmer i efterforløbet med det sigte, at flere overlever med en god livskvalitet og mindre handicap. Hvis konditionering viser en positiv effekt, vil det kunne udføres efter den initiale behandling, og på sigt kan metoden udvikles til standard behandling med potentiale for, at flere kan overleve en hjernehindeblødning med god livskvalitet til følge.

Genkendelse af symptomer på stroke

Dansk Råd for Genoplivning har modtaget 3.580.000 kr. fra TrygFonden. Donationen går til et projekt, der skal klæde danskerne på til at genkende symptomer på stroke, så flere overlever stroke til et godt liv.

Hvert år rammes ca. 12.000 danskere af et stroke, der er den fjerde hyppigste dødsårsag i Danmark og den hyppigste årsag til, at voksne får et handicap. Mange danskere har svært ved at forstå alvorligheden, når de oplever symptomer på stroke på egen krop eller hos pårørende.

Dansk Råd for Genoplivning og Red Hjernen vil derfor omsætte den nyeste viden om symptomer på stroke til en række film-fortællinger om, hvordan symptomerne kan opleves i virkeligheden. De medvirkende er danskere, der har oplevet et stroke eller haft det tæt inde på livet som pårørende. Målet er at bidrage til, at endnu flere danskere kommer igennem et stroke og vender tilbage til hverdagen uden eller med færre mén.

Projektet er forankret i kampagnen Red Hjernen, som landets førende eksperter på det neurologiske og præhospitale område i landets fem regioner har været med til at udvikle.

Annonce