Projekt skal hjælpe med at forebygge mentale helbredsproblemer i ambulancetjenesten

Foto: Jens Wognsen

Ambulance Syd har indledt et samarbejde med Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik på Odense Universitetshospital om en undersøgelse af, hvordan man bedst forebygger psykiske belastninger i ambulancetjenesten – og hvordan man bedst håndterer dem, når de opstår. Projektet hedder ”Du Står ikke Alene” (DUSA).

Det overordnede formål med det nye projekt er at bidrage til bedre forebyggelse af mentale helbredsproblemer som følge af psykisk belastende hændelser i arbejdet.

Projektet består af to dele: En udviklingsdel, der skal hjælpe til at udvikle, etablere og evaluere nye forebyggelsestiltag i Ambulance Syd. Og en forskningsdel, der undersøger sammenhængen imellem belastende hændelser i arbejdet og udvikling af mentale helbredsproblemer, samt hvordan støttetiltag indvirker på denne sammenhæng.

Udover at være et forskningsprojekt kommer projektet også til at munde ud i konkrete tiltag, som Ambulance Syd kan implementere direkte. De første tiltag håber Ambulance Syd at kunne implementere allerede i løbet af 2021.

Der anvendes et deltagerbaseret forskningsdesign, hvor Ambulance Syd inddrages direkte i forskningen. For eksempel ved at Ambulance Syd er med til at formulere, hvilke faktorer, der er relevante at måle på – herunder også konkret udformning af spørgeskemaerne til en spørgeskemaundersøgelse blandt de ansatte. Desuden vil der være tæt dialog mellem parterne omkring de forskningsmæssige analysestrategier og fortolkning af resultater gennem hele projektperioden.

Kommer ambulancefaget til gode

Målsætningen er, at forskningsprojektet løbende skal levere redskaber og resultater til forebyggelsesindsatsen, således at indsatsen baseres på forskningsmæssige metoder og ved brug af forskningsdata. Det sikrer, at projektets analyser og resultater vil komme ambulancefaget til gode på en mere konkret og anvendelig måde.

Projektet kommer til at strække sig over 4-5 år, hvor der løbende vil blive fulgt op på effekten af de tiltag, der implementeres.

Annonce