Debat: Udviklingen i organiseringen af den præhospitale indsats er uholdbar

Den nuværende udvikling i organiseringen af det præhospitale beredskab i Region Midtjylland er uholdbar. Det mener Else Kayser, som er formand for Dansk Sygeplejeråds Kreds Midtjylland. I dette åbne brev til regionspolitikerne foreslår hun, at der i regionens yderområder placeres sygeplejerskebemandede akutbiler. Samtidig bebuder hun, at sygeplejerskerne i løbet af sommerferien vil udarbejde et oplæg om det præhospitale beredskab til regionspolitikerne.

Af Else Kayser, kredsformand, Dansk Sygeplejeråd, Kreds Midtjylland

Kære regionsrådspolitikere

Den 12. juni 2012 behandlede Region Midtjyllands forretningsudvalg punkt 26 om bemandingssituationen på akutlægeordningen i Holstebro. Af sagsfremstillingen fremgår, at der dels er behov for at etablere en midlertidig løsning for sikringen af den lægefaglige og præhospitale dækning i den nordvestlige del af regionen, dels at der efter sommerferien 2012 skal findes en varig løsning, gældende fra den 1. januar 2013.

Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland mener, at det er utroligt vigtigt, at Region Midtjylland, såvel på kort sigt som på lang sigt, finder en løsning på udfordringerne i Holstebro, så borgerne i den vestlige del af regionen kan sikres en stærk præhospital dækning.

Vi ønsker at bidrage til, at der kan findes en løsning, der både er sundhedsfagligt og økonomisk velfunderet.

Vi opfatter de nuværende udviklinger i organiseringen af den præhospitale indsats som værende uholdbare. Hvis der skal findes en varig løsning – både i Holstebro og i resten af regionen – er den eneste måde, at Region Midtjylland i samarbejde med det sundhedsfaglige personale, ”går tilbage til udgangspunktet” og gennemfører en grundig analyse af, hvordan den samlede præhospitale indsats i Region Midtjylland bør tilrettelægges.

Alternativt frygter vi, at Region Midtjylland må igennem gentagne ”lappeløsninger” på den præhospitale dækning, der vil resultere i ordninger, der hverken er helhedsorienterede eller sundhedsfagligt og økonomisk velfunderede.

Vi opfordrer derfor regionsrådet til at gentænke hele Region Midtjyllands præhospitale indsats.

I den forbindelse foreslår vi, at en af de modeller, der særligt overvejes, er placering af akutlægebiler ved regionens akutsygehuse, mens der placeres akutbiler, hver bemandede med én paramediciner/ambulanceredder og én anæstesisygeplejerske, i regionens yderområder, eksempelvis Vestkystområdet, på Salling og på Djursland. Akutlægebilerne og akutbilerne suppleres af hhv. akutlægehelikopteren og ambulancer.

Vi mener ikke, at nogen af de faggrupper, der i dag indgår i den præhospitale indsats, kan undværes.

For at kunne drøfte den samlede tilrettelæggelse af regionens præhospitale indsats, er det nødvendigt, at regionsrådet modtager grundige analyser af såvel sundhedsøkonomisk som sundhedsfaglig karakter.

Vi finder det derfor beklageligt, at den hidtidige politiske behandling af den præhospitale indsats, har været baseret på et ret snævert grundlag, herunder analyser af responstider og DSI’s evalueringsrapport fra Region Nordjylland ”Anæstesisygeplejersker og paramedicinere i det præhospitale beredskab”, som ikke udgør et tilstrækkeligt validt grundlag for tilrettelæggelse af en ordning i Region Midtjylland.

Når Region Midtjylland ønsker at have en såvel sundhedsfaglig som økonomisk stærk præhospital indsats, er der behov for at forholde sig kritisk til rapporten fra Nordjylland og supplere dens konklusioner og forbehold med yderligere analyser af den præhospitale indsats og de faggrupper, der indgår heri.

Flere af de midtjyske anæstesisygeplejersker, der i dag indgår i den præhospitale dækning, har med stor interesse læst rapporten, og påpeger, at de nordjyske præhospitale forhold, der evalueres, slet ikke kan sammenlignes med den måde, hvorpå faggrupperne i Midtjylland spiller sammen – både i det præhospitale og på hospitalerne.

Hvis Region Midtjylland ønsker at træffe beslutninger om tilrettelæggelsen af den præhospitale indsats, bør det ske på baggrund af en evaluering af forholdene netop i Region Midtjylland. Samspillet mellem alle relevante faggrupper bør beskrives, ligesom de enkelte faggruppers kompetencer – og anvendelsen af disse i det daglige arbejde – skal analyseres.

Både Dansk Sygeplejeråd og de regionalt ansatte anæstesisygeplejersker, der indgår i den præhospital dækning, vil gerne bidrage til en grundig og velfunderet evaluering af Region Midtjyllands præhospitale indsats.

Vi vil som første skridt i denne proces samarbejde om at udarbejde et oplæg til regionsrådet, der beskriver, hvilke områder vi som fagfolk anser som vigtige at afdække i en evaluering.

Oplægget vil ligeledes indeholde en uddybet beskrivelse af ovennævnte forslag om at placere akutlægebiler ved akutsygehusene og akutbiler i yderområderne.

Regionsrådet modtager dette materiale i løbet af sommerferien, så det efter sommeren kan indgå som et indlæg ifm. regionsrådets drøftelse af et varigt løsningsforslag for den præhospitale dækning

Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland og anæstesisygeplejerskerne i den præhospitale indsats håber, at Region Midtjylland vil indgå i et samarbejde om at gennemføre en dybdegående undersøgelse af, hvordan borgerne også fremover kan få en stærk præhospital dækning i hele regionen.

Annonce