Vejle Amt vil ikke betale for Falcks redningsledere

Fremover vil Vejle Amt ikke betale, når Falck sender en redningsleder til trafikulykker i amtet. Dermed sparer amtet 200.000 kr., som skal bruges til at dække de stigende udgifter indenfor ambulancekørsel. Redningslederne udsendes til visse typer af ulykker, og varetager hovedsageligt sikkerhedsmæssige opgaver for Falcks personale. Redningslederne er efter Vejle Amts opfattelse ikke en amtslig opgave.

Ansvarsfordelingen mellem amt og kommune i forbindelse med redningsopgaver ved trafikulykker er uklar. Det bunder i nogle uklare formuleringer i de regler, som gælder for henholdsvis ambulancetjenesten og det kommunale redningsberedskab. Denne uklarhed har gennem mange år været genstand for diskussion, og har resulteret i opbygningen af et dobbeltberedskab i store dele af landet. I Vejle Amt har 14 ud af 16 kommuner således anskaffet udstyr til frigørelse af fastklemte. Samtidig har Falck et beredskab til frigørelse af fastklemte, som rykker ud i hele amtet. Dette beredskab betales af Vejle Amt som led i Amtsrådsforeningens standardaftale med Falck. Vejle Amts udgifter til redningsopgaver var i 2003 på 928.000 kr.

Sundhedsforvaltningen i Vejle Amt har drøftet dobbeltberedskabet med de kommunale beredskabschefer i amtet. Resultatet af disse drøftelser var, at 14 ud af 16 kommuner ønsker, at amtet skulle ophøre med at tage sig af redningsopgaver ved trafikulykker. I Århus Amt har der været en lignende diskussion, som har resulteret i, at amtet – som omtalt i nyhedsbrev 5/2004 – har sendt er brev til Indenrigs- og Sundhedsministeriet for at få afklaret ansvarsfordelingen mellem amter og kommuner. I Vejle Amt vil man nu afvente ministeriets svar til Århus Amt, og derefter tage stilling til den fremtidige varetagelse af redningsopgaver i amtet.

Det er imidlertid muligt, at Vejle Amt – og landets øvrige amter – er kontraktligt bundet til at lade Falck udføre redningsopgaverne. Redningsarbejdet indgår nemlig i standardaftalen mellem Falck og Amtsrådsforeningen. Det ventes dog at blive ændret, når ambulancekørselen i de kommende år skal i udbud. Hvis det bliver slået fast, at amterne (eller de kommende regioner) har pligt til at sørge for redningsarbejde ved trafikulykker, så vil redningsopgaverne formentlig blive udbudt selvstændigt, så amterne f.eks. kan overlade disse opgaver til brandvæsenerne.

Ca. 200.000 kr. af Vejle Amts årlige udgift til redningsopgaver vedrører imidlertid Falcks redningsledere. Redningslederne udsendes til visse typer af ulykker, og varetager hovedsageligt sikkerhedsmæssige opgaver for Falcks personale. Redningslederne er efter Vejle Amts opfattelse ikke en amtslig opgave, og de er da heller ikke omtalt i standardaftalen. Det har imidlertid været kutyme, at amtet faktureres for udgiften, men Vejle Amt har nu meddelt Falck, at amtet ikke længere vil betale for redningslederne.

Annonce