Vil samle brandvæsen, Falck og politi under samme tag

Google Maps
Falck-stationen i Thisted

Etableringen af en fælles station for både brandvæsen, Falck og politi i Thisted rykker nærmere, og nu er kommunen klar til at udarbejde et egentligt byggeprogram. Ønsket er at få etableret en moderne beredskabsstation til erstatning for brand- og Falck-stationerne, som er af ældre dato, og politistationen, som godt nok er nyere, men som efter politireformen er alt for stor. Der er endnu ikke konkrete forslag til placeringen af stationen, men en mulighed er at overtage politistationen.

Arbejdet med en fælles brand- og Falck-station startede faktisk allerede i 2007, men projektet blev stillet i bero i 2008 på grund af Region Nordjyllands udbud af ambulancekørslen. Da udbuddet var afgjort, genoptog brandvæsenet og Falck projektet i 2010, og i slutningen af året meldte også Midt- og Vestjyllands Politi sin interesse.

I forvejen er Falck og Thisted Brandvæsen næsten naboer, men brandstationen er indrettet i lokaler, som tyskerne opførte under besættelsen, og selv om Falck-stationen er 10 år yngre, er heller ikke den tidssvarende. Politistationen i Thisted er mere moderne, men efter politireformen har den status af lokalstation under Midt- og Vestjyllands Politi, og derfor er bygningerne for store – og dyre – i forhold til det nuværende antal medarbejdere.

Med en ny og fælles beredskabsstation vil de tre aktører kunne deles om faciliteter til f.eks. undervisning, og for Falck og brandvæsenet er der endvidere mulighed for hurtigere udrykning, fordi stationen kan få en mere hensigtsmæssig placering. Men i det hele taget er forventningen, at et stationsfællesskab kan højne det faglige niveau for aktørerne og samtidigt sikre, at Falck og politi fortsat vil være repræsenteret i Thisted.

En fælles arbejdsgruppe med deltagelse af Thisted Brandvæsen, Falck og Midt- og Vestjyllands Politi har i 2011 drøftet en række praktiske forhold, blandt andet arealdisposition på en ny station, ejerforhold, funktionskrav til bygningen, prismæssig vurdering af eksisterende bygninger, mulighederne for et offentligt-privat partnerskab omkring bygningerne, udarbejdelse af byggeprogram med tilhørende skitseprojekt og økonomisk overslag, tidsplan samt mulighed for EU-tilskud. Nu er man nået så langt, at man kan udarbejde et egentligt byggeprogram med tilhørende økonomisk oversigt. Byggeprogrammet, som vil koste omkring 300.000 kr., skal så danne grundlag for de tre aktørers stillingtagen til, om projektet skal realiseres.

Hvor beredskabsstationen i givet fald skal placeres, er der endnu ikke taget stilling til. Men arbejdsgruppen har undersøgt mulighederne for at overtage politistationen på Kronborgvej 111, hvor nogle af de eksisterende bygninger vil kunne anvendes. Bygningerne og grunden ejes af staten, men Ejendomsstyrelsen har meddelt, at man ikke ønsker at indgå en lejeaftale med en længere varighed end fem år. I stedet overvejes det at købe politistationen, og her afventer man nu et prisoverslag fra Ejendomsstyrelsen.

Annonce