Bred politisk opbakning til ændringer af beredskabsloven

Arkivfoto: Eimo Berg

Fri disponering, ændret sammensætning af beredskabskommissionerne og mulighed for at indgå assistanceaftaler med udenlandske brandvæsener ser ud til at blive en realitet. Et lovforslag fra forsvarsministeren, der vil indebære en række ændringer i beredskabsloven, får nemlig opbakning fra samtlige partier i Folketinget. Der er dog udsigt til, at lovforslaget ændres, så de frivilliges repræsentation styrkes.

Det nye lovforslag er blevet førstebehandlet i Folketinget, og her tilkendegav samtlige partier, at de kan støtte forslaget. I den kommende tid skal lovforslaget så behandles i Forsvarsudvalget, hvorefter det skal behandles endnu to gange i Folketingssalen, inden det kan vedtages.

Socialdemokraterne tilkendegav under førstebehandlingen deres støtte til forslaget, men partiet ønsker en ændring, således at de frivillige garanteres en plads i de nye beredskabskommissioner:

”Vi Socialdemokrater finder det naturligt, at de frivillige altid er repræsenteret, idet de er en bærende og vigtig del af det samlede beredskab, og vi ser gerne, at det præciseres, at de frivillige i Beredskabsforbundet er sikret en plads i beredskabskommissionerne. Det håber vi rigtig meget på at ministeren vil ændre i det her lovforslag”, sagde beredskabsordfører Annette Lind – og hendes forslag fik da også umiddelbart opbakning fra forsvarsminister Peter Christensen (V):

”Det er et forslag, som jeg vil se venligt på, og jeg vil se, om det kunne være en løsning. Det afhænger jo også lidt af, hvad vurderingen er af, hvem man forventer kommunalbestyrelsen vil udpege, fordi det også kan være, at problemstillingen kan løses den vej rundt. Men det indgår jeg gerne i en dialog omkring”, sagde ministeren.

Glæde over opgivet privatisering

Også Dansk Folkeparti støtter lovforslaget og fremhævede ved førstebehandlingen mulighederne for fri disponering:

”Dansk Folkeparti glæder sig i øvrigt over det fokus, der er på den frie disponering og på principperne om, at det er nærmeste relevante enhed, der skal rykke ud. Det holder fokus på, at opgaverne skal løses, mere end at strukturelle grænser skal overholdes. Det giver ikke mening for borgerne, at de skal vente længere tid på, at brandbilen har den rigtige farve, hvis der holder en, der er lige præcis så god i nærheden, blot på den anden side af en strukturel grænse. Det er et emne, som vi gerne vil sikre står knivskarpt, bl.a. også i forhold til samspillet mellem de fælleskommunale beredskaber og Beredskabsstyrelsen, og det vil vi koncentrere os om i udvalgsarbejdet”, sagde ordfører Jeppe Jakobsen, som samtidig glædede dig over, at lovforslaget ikke længere indeholder nye regler om privatisering af brandsyn:

”Til sidst skal der lyde en ros for, at delene omkring udlicitering af brandsynsopgaver er blevet pillet ud af nærværende lovforslag. Det er et område, som vi i Dansk Folkeparti er betænkelige ved, da der hurtigt kan opstå habilitetsproblemer. Ydermere er der et kvalitetsmæssigt aspekt, hvor erfaringerne fra privatiseringen af bilsyn jo har afsløret brodne kar. Sidst, men ikke mindst er det ikke af uvæsentlig beredskabsfaglig betydning at have det indgående kendskab til en bygning, som et brandsyn giver, når en brand senere skal slukkes. Den kobling vil jo fjernes, såfremt brandsynet udliciteres. Det er fokusområder, vi vil holde fast i, når den del kommer tilbage”.

Fri disponering skal omfatte beredskabscentre

Enhedslistens Nikolaj Villumsen understregede partiets modstand mod de besparelser, som det samlede beredskab er blevet pålagt. ”Men på trods af modstanden mod besparelserne er det fra Enhedslistens side sådan, at vi er positive over for de konkrete ændringer, som foreslås i det her lovforslag. Det pålægger ikke besparelser, men sætter rammerne og forudsætningerne for de 24 kommunale beredskabsenheder”, sagde ordføreren.

Enhedslisten ønsker imidlertid, at også Beredskabsstyrelsens centre skal indgå i den fri disponering:

”For os er det vigtigt, at vi sørger for, at borgernes sikkerhed i fokus, og derfor bør det også være sådan, at det fremgår af stk. 5 i § 12, at det skal være nærmeste udrykningssted, også hvis det nærmeste udrykningssted er hos Beredskabsstyrelsen”, lød det fra Enhedslisten, der tilføjede:

”Jeg synes, det er positivt, at lovforslaget gør det muligt for forsvarsministeren at bede de kommunale beredskaber hjælpe i andre kommuner i tilfælde af terror, og vi vil fra Enhedslistens side foreslå, at forsvarsministeren også har mulighed for at pålægge Beredskabsstyrelsen at bistå i det her arbejde og om nødvendigt lede indsatsen, da det desværre kan være relevant, hvis vi skulle stå over for meget voldsomme terrorangreb i Danmark, hvilket vi bør forberede os på”.

Minister: Beredskabsstyrelsen er supplement

Enhedslistens forslag om udvidelse af den fri disponering blev kommenteret af forsvarsministeren:

”Enhedslisten havde et forslag og rejste spørgsmålet om, hvorvidt det skal være det statslige beredskabscenter, der skal være den, der rykker ud først, hvis det er den, der er tættest på en ulykke. Der synes jeg, at det lidt er en overvejelse om, hvad det er for en ulykke. Det er jo tænkt sådan, at det statslige redningsberedskab supplerer de kommunale. Et yderpunkt her er jo, hvis det er en meget lille ulykke: Der kan være gået ild i en skraldespand, og hvis man så beslutter, at det pr. automatik skal være det statslige beredskab, der skal rykke ud, fordi det statslige center ligger tættest på, er det ikke en optimal udnyttelse af ressourcer efter min mening. Hele ideen er jo at have et tæt samarbejde: Er der et stort behov for enten hurtig udrykning eller mere udrykning, er det statslige beredskab naturligvis til rådighed. Men det svarer jeg naturligvis gerne på under udvalgsbehandlingen”.

Det er endnu ikke fastsat, hvornår lovforslaget atter skal behandles af Folketinget.

Annonce