Fire sjællandske brandvæsener vil gå sammen om vagtcentral i Slagelse

Arkivfoto

Brandkøretøjerne i hele Region Sjælland skal formentlig allerede fra årsskiftet disponeres fra en ny vagtcentral i Slagelse. Det er i hvert fald indstillingen fra en arbejdsgruppe, som anbefaler at regionens fire nye beredskaber etablerer en fælleskommunal vagtcentral, som skal flytte ind på Region Sjællands AMK-vagtcentral i Slagelse. Vagtcentralen vil få ca. 10 ansatte.

Fra 1. januar 2016 vil alle kommunerne i Region Sjælland have lagt deres beredskaber sammen, således at der kun er fire beredskaber i regionen – hvoraf det ene beredskab også kommer til at omfatte kommuner fra den københavnske vestegn.

I forbindelse med sammenlægningen har kommunerne nedsat en arbejdsgruppe, som har haft til opgave at overveje, om de fire beredskaber skal have hver deres vagtcentral – eller om der skal etableres en fælles vagtcentral for hele regionen. Også de to politikredse og Region Sjælland har været medlemmer af arbejdsgruppen.

Nu er arbejdsgruppen så kommet med sin anbefaling.

Fælles vagtcentral giver bedre ressourceudnyttelse

Arbejdsgruppen anbefaler, at de fire beredskaber etablerer en fælles vagtcentral, der drives som et samarbejde mellem beredskaberne. Arbejdsgruppen fremhæver, at den fælles vagtcentral er en forudsætning for, at brandkøretøjerne frit kan disponeres på tværs af kommunegrænserne, hvilket vil give en mere effektiv udnyttelse af beredskabernes ressourcer – og dermed medvirke til, at de krævede besparelser kan realiseres. Den frie disponering vil ikke være mulig fra de nuværende vagtcentraler, der for størstedelens vedkommende er automatiske og ubemandede, og hvor der derfor ikke er et overblik over de tilgængelige ressourcer.

Arbejdsgruppen har overvejet flere forskellige modeller for den fælles vagtcentral. En model, hvor driften af vagtcentralen overlades til en privat eller kommunal entreprenør, er forkastet, og det samme er en model, hvor vagtcentralens drift placeres i et selvstændigt selskab. I stedet vil man anvende den såkaldte samlokaliseringsmodel, hvor de fire beredskaber bevarer ansvaret for vagtcentraldriften, men flytter sammen i fælles lokaler. Arbejdsgruppen fremhæver, at den model er enkel og ubureaukratisk, at den bevarer den organisatoriske forankring i de fire beredskaber, at den er økonomisk attraktiv samt at den kan etableres hurtigt. Alt i alt er forventningen derfor, at opgaven kan løses med brug af færre ressourcer end i dag, og at kvaliteten samtidig kan øges. Desuden vil vagtcentralen kunne gå i drift allerede fra 1. januar 2016.

En samlokalisering med ambulancetjenestens vagtcentral vil desuden muliggøre en tættere koordinering af indsatsen ved hændelser, hvor både redningsberedskabet og ambulanceberedskabet medvirker, f.eks. trafikulykker og større brande.

Bemanding skal måske i udbud

Selv om vagtcentraldriften altså ikke outsources, anbefaler arbejdsgruppen, at der tages stilling til, om bemandingen af vagtcentralen helt eller delvist skal i udbud, ligesom modellen giver mulighed for, at der senere kan ske en konkurrenceudsættelse af vagtcentralsdriften. I samlokaliseringsmodellen vil det endvidere være muligt at videreføre eksisterende kontrakter med Falck om varetagelse af vagtcentralopgaven som supplement til beredskabernes bemanding af vagtcentralen, således at Falcks disponenter vil kunne indgå i bemandingen.

Den fælles vagtcentral skal placeres i lokaler på Region Sjællands nuværende AMK-vagtcentral i Slagelse, hvor Falcks brandvagtcentral for Region Sjælland i forvejen er placeret. Brandvagtcentralen varetager vagtcentralopgaven for seks kommuner i Region Sjælland.

Samlokaliseringen vil gøre, at udgifterne til etableringen bliver begrænsede, fordi de eksisterende lokaler og it-systemer i stort omfang kan anvendes af den fælles vagtcentral. Der vil dog være udgifter til tilpasning og opkobling af ABA-alarmer og udkaldesystemer, hvor kommunerne i dag anvender forskellige tekniske løsninger, men vurderingen er, at de udgifter vil være af begrænset størrelse. Senest i 2020 skal AMK-vagtcentralen efter planen flyttes til Næstved, og her vil den kommunale vagtcentral følge med.

Får ca. 10 medarbejdere

Forventningen er, at de fire beredskaber skal betale 335.000 kr. om året til Region Sjælland for at benytte AMK-vagtcentralens eksisterende IT-systemer og for anden drift, mens der ikke vil blive opkrævet husleje.

Bemandingen vil skulle være på ca. 10 medarbejdere, hvilket svarer til en årlig lønudgift på ca. 5 mio. kr. Det finansieres bl.a. af kommunernes indtægter fra overvågning af de i alt 1.797 ABA-alarmanlæg, der indbringer ca. 9,1 mio. kr. om året. Bemandingen til løsning af beredskabsopgaver vil være to medarbejdere i dagtimerne og én medarbejder om natten, hvortil kommer bemanding til udførelse af eventuelle serviceopgaver for kommunerne.

For alle fire beredskaber vil deltagelse i en samlokaliseret vagtcentral være omkostningsneutral eller muliggøre besparelser i forhold til de hidtidige udgifter til vagtcentraldrift.

Størst vil besparelserne være i de beredskabsområder, der i dag har døgnbemandede vagtcentraler (Beredskab Østsjælland og Midt- og Sydsjællands Brand og Redning). Men også i et beredskabsområde med ubemandede vagtcentraler (Vestsjællands Brandvæsen) vil det være muligt at holde vagtcentraludgifterne på det nuværende niveau. For Lolland-Falster Brandvæsen, der har døgnbemandet vagtcentralbetjening integreret i de nuværende kontrakter med Falck, vil besparelsen afhænge af, hvor meget den samlede betaling til Falck kan reduceres, såfremt vagtcentralopgaven forhandles ud af kontrakterne.

De fire beredskaber skal i den kommende tid tage stilling til arbejdsgruppens indstilling.

Annonce