Kommune måtte ikke skjule aftale med Falck om betaling af bod

Efter længere tids problemer med brandkøretøjernes udrykningstider indgik Holbæk Kommune og Falck sidste år en aftale om, at Falck skal betale en bod, hvis kravene til udrykningstiderne ikke overholdes. Den aftale har Holbæk Kommune og Falck søgt at holde hemmelig, men det er i strid med lovgivningen, slår Statsforvaltningen fast i en ny afgørelse.

Det er især på brandstationen i Tølløse, at Falck i længere tid har haft alvorlige problemer med udrykningstiderne. Det har udløst en usædvanligt hård kritik fra Holbæk Kommune, som har truet med at opsige brandslukningskontrakten med Falck.

Sidste år indgik Holbæk Kommune og Falck imidlertid en særlig aftale om, at Falck skal betale bod, hvis kravene til udrykningstiderne ikke overholdes. Det skete som en såkaldt allonge til den eksisterende brandslukningskontrakt. Det nærmere indhold af denne allonge har Holbæk Kommune og Falck imidlertid søgt at holde hemmeligt, hvilket er sket under henvisning til, at Falck ville kunne lide væsentlig økonomisk og konkurrencemæssig skade, hvis f.eks. andre kommuner blev opmærksomme på muligheden for at indsætte en tilsvarende bodsbestemmelse i deres kontrakter med Falck.

Derfor har Holbæk Kommune afvist at give aktindsigt i allongen, men det var ulovligt, fremgår det af en helt ny afgørelse, som Statsforvaltningen har offentliggjort. Afgørelsen er anonymiseret, men det fremgår tydeligt, at den vedrører en konkret sag, hvor der er søgt aktindsigt i allongen mellem Holbæk Kommune og Falck.

Kommunen var ikke berettiget til hemmeligholdelse

Ifølge afgørelsen har Holbæk Kommune nægtet at udlevere oplysninger om bodsbeløbenes størrelse og en beskrivelse af selve bodsmodellen. Desuden har kommunen nægtet at udlevere en beskrivelse af de tiltag, som Falck i november 2014 iværksatte for at forbedre leveringen af de ydelser, der var aftalt.

”Kommunen har efter vores opfattelse (…) ikke sandsynliggjort, at der er en nærliggende risiko for skade ved udlevering af de undtagne oplysninger”, skriver Statsforvaltningen i afgørelsen – og fortsætter:

”Det er derfor Statsforvaltningens opfattelse, at den af Holbæk Kommune foretagne risikovurdering for økonomisk skade og dermed begrundelsen for at undtage de pågældende oplysninger for aktindsigt er holdt i for generelle og abstrakte vendinger, og at kommunen derfor ikke med rette har kunnet meddele afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens § 30, nr. 2. Kommunen har således ikke nærmere underbygget, sandsynliggjort eller redegjort for, hvilke økonomiske tab af betydning aktindsigten vil kunne påføre X”.

Statsforvaltningen konkluderer: ”Det er på den baggrund Statsforvaltningens samlede opfattelse, at Holbæk Kommune ikke var berettiget til med den anførte begrundelse at undtage de pågældende oplysninger i allongen og bilaget fra aktindsigt. Holbæk Kommune anmodes derfor om at genoptage sagens behandling og tage fornyet stilling til anmodningen om aktindsigt i allongen med tilhørende bilag til aftale mellem Holbæk Kommune og X”.

Annonce