Naboprotester forsinker ny Falck-station

Opførelsen af Falcks nye station i Kokkedal bliver sandsynligvis kraftigt forsinket. En høring af naboerne til den grund, hvor Falck-stationen planlægges opført, har nemlig resulteret i det, som Karlebo Kommune betegner som “en efter omstændighederne kraftig reaktion”. Derfor er kommunen nu indstillet på, at der skal udarbejdes en lokalplan for området.

Falcks arkitektfirma, Arkitema, har fremsendt et skitseforslag til opførelse af den nye Falck-station på ejendommen Brønsholm Kongevej 25, som tidligere har været anvendt af en lokal vognmand. Skitseforslaget viser en sammenbygget garagebygning og servicebygning, placeret med gavlene mod Brønsholm Kongevej og med et samlet areal på godt 1.000 m2 samt en carport. Ejendommen er beliggende i landzone og delvis omfattet af regionplanens arealreservation til transportkorridorformål.

Ud fra en antagelse om, at der var tale om en landzonesag, har ansøgningen været fremsendt til udtalelse hos HUR og Frederiksborg Amt. HUR har meddelt, at ud fra de oplysninger, der er givet, er det HUR’s opfattelse, at der er tale om en så væsentlig ændring af anvendelsen af ejendommen og af det bestående miljø, at opførelse af en Falck-station er lokalplanpligtigt. Frederiksborg Amt har meddelt, at det ansøgte kræver amtets tilladelse efter lov om offentlige veje.

Beboerne på de tre tilgrænsende ejendomme har meddelt, at efter deres opfattelse er projektet i strid med planlovens §13 stk.2, som foreskriver, at der skal tilvejebringes en lokalplan, før der gennemføres større bygge- eller anlægsarbejder. Endvidere mener de, at projektet ikke harmonerer med kommunens vision om, at “Karlebo Kommune er en naturskøn, grøn kommune, hvor mennesker mødes i et aktivt og kulturelt liv med et godt miljø, hvor alle trives og føler sig trygge….”. Grundejerforeningen Brønsholmgård finder, at placering af en Falckstation så nær et boligområde – i luftlinie er der ca. 100 m. til de nærmeste huse – er en meget dårlig idé. En sådan virksomhed hører nærmere hjemme i et erhvervsområde. Beboerne på Lærkehaven 15 protesterer i brev af 23.september 2004 skarp mod den planlagte placering af Falck-stationen, idet man frygter, at udrykningskørslen uværgeligt vil resultere i væsentlige støj- og trafikmæssige gener for beboerne i området omkring Falck-stationen. Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite er imidlertid mere positive over byggeriet, idet de anfører, at ud fra den hidtidige anvendelse af ejendommen (benzintank og vognmandsvirksomhed), kan man godt gå ind for den valgte placering. Men protesterne fra naboerne har fået kommunens administrationen til at anbefale, at der udarbejdes en lokalplan.

Samtidig med, at lokalplanprocedure sættes i gang skal der foretages en vurdering af, om projektet er omfattet af planlovens regler om vurdering af virkninger på miljøet (VVM), en såkaldt screening. Endvidere skal projektet vurderes i henhold til den nye lov om miljøvurdering, som trådte i kraft i juli i år og som har baggrund i et EU-direktiv om vurdering af planers indvirkning på miljøet.

Dermed er der lagt op til, at der kan gå adskillige måneder inden byggeriet af Falck-stationen kan gå i gang. Den nye Falck-stationen skal varetage brandslukningen i Karlebo Kommune fra 1. januar 2005, hvor Hørsholm Kommune har opsagt Hørsholms og Karlebos fælles kontrakt med Falck. Indtil den nye station står klar videreføres den nuværende hjælpebrandstation i Nivå, og den store slukningshjælp kommer fra Falcks station i Hørsholm, der nedlægges når stationen i Kokkedal er klar.

Det vil fra nytår give nogle specielle udrykninger i området: Ved brand i Karlebo Kommune skal den store slukningshjælp således afgå fra Falck-stationen i den sydlige del af Hørsholm Kommune, mens det faktisk er Hørsholm Kommunes nye kommunale brandstation på Ådalsvej i Hørsholm Kommunes nordlige del, der er nærmeste brandstation. Ved brande i den sydlige del af Hørsholm Kommune er situationen omvendt, for her er Falck i Hørsholm nærmeste brandstation, men slukningstoget skal komme fra den kommunale brandstation, der har adskillige minutters ekstra køretid.

Annonce