Ny udrykningsbekendtgørelse på vej

Arkivfoto

En ny udgave af udrykningsbekendtgørelsen er blevet sendt i høring. Den nye bekendtgørelse vil blandt andet gøre det muligt for private aktører at køre udrykningskørsel uden særlig tilladelse, hvis de udfører opgaven for en myndighed, og det bliver også lettere at få udrykningstilladelse til f.eks. ambulancer, der leverer beredskab ved motorløb. Det præciseres også, at overtrædelse af færdselsloven skal skønnes påtrængende nødvendigt og forsvarligt.

Den nuværende udrykningsbekendtgørelse stammer fra 2009, men er ændret i 2014 og 2021. Nu har Færdselsstyrelsen så sendt en ny bekendtgørelse i høring.

Bekendtgørelsen byder på en ny struktur, hvor der indføres et nyt begreb – udrykningsaktører – som omfatter de aktører, som uden særlig tilladelse må foretage udrykningskørsel. I den forbindelse har det regionale sundhedsberedskab nu fået mulighed for tilladelsesfri udrykningskørsel. Andre offentlige myndigheder, der foretager udrykningskørsel som led i varetagelsen af myndighedens opgaver, kan også som noget nyt foretage tilladelsesfri udrykningskørsel.

En anden nyskabelse er, at private aktører, der har indgået aftale om varetagelse af en myndigheds udrykningsopgaver, tilladelsesfrit kan foretage udrykningskørsel, når ordregiveren har udstedt en erklæring om opgavevaretagelsen på en særlig blanket udarbejdet af Færdselsstyrelsen. Der er samtidig krav om, at den, der varetager udrykningsopgaven, skal sikre, at føreren af udrykningskøretøjet er underlagt instruks. Erklæringen skal fremvises i forbindelse med syn og registrering af udrykningskøretøjer.

Private aktører, der har behov for at foretage udrykningskørsel i forbindelse med opgaver, der følger af anden lovgivning eller er pålagt som et vilkår i en offentlig myndigheds afgørelse, kan fremover også efter ansøgning til Færdselsstyrelsen få tilladelse til at foretage udrykningskørsel i op til to år. Der kan eksempelvis være tale om vilkår, der er stillet i forbindelse med politiets tilladelse til afholdelse af motorløb.

Udenlandske aktører kan køre udrykningskørsel i Danmark

I betingelserne for at foretage udrykningskørsel er muligheden for at foretage udrykningskørsel, når det er nødvendigt af hensyn til militærpolitimæssige opgaver og beskyttelse af militæraktiver, tilføjet. Forureningsuheld er samtidig fjernet, da de – afhængigt af den konkrete situation – anses for omfattet af brand- og redningsopgaver, færdselsuheld eller afværgelse af omfattende skader i øvrigt.

Endnu en nyhed er, at et udenlandsk godkendt og registreret udrykningskøretøj kan foretage udrykningskørsel i Danmark. Bestemmelsen sikrer, at der ikke stilles krav om, at udenlandske udrykningskøretøjer, der varetager en udrykningsopgave i Danmark på baggrund af en samarbejdsaftale mellem danske og udenlandske myndigheder, skal godkendes og registreres i Danmark.

Det er også i bekendtgørelsen præciseret, at udrykningskørsel skal ske under iagttagelse af færdselslovens regler. Det er samtidig præciseret, at føreren af køretøjet alene kan undlade at følge de opremsede regler i færdselsloven, når det skønnes påtrængende nødvendigt og forsvarligt efter en afvejning mellem formålet med udrykningskørslen og den færdselssikkerhedsmæssige risiko ved kørslen.

Myndigheden kan dispensere fra krav

At mere smalle ændringer kan nævnes, at politipersonale fremover kan foretage udrykningskørsel på speed pedelecs samt at politiet kan foretage udrykningskørsel, når det findes nødvendigt i forbindelse med øvelses- og uddannelsesaktiviteter.

En bestemmelse, som i praksis kan få stor betydning, er at der indsættes en dispensationsbestemmelse i bekendtgørelsen. Det sker bl.a. fordi en mulighed for at få tilladelse til at køre udrykningskørsel uden udrykningshorn fjernes, men også fordi det er en snæver aktørkreds, som kan få udrykningstilladelse. Her kan Færdselsstyrelsen altså fremover vælge at give udrykningstilladelser til andre.

Bekendtgørelsen er i høring frem til 7. maj 2024. Der lægges op til, at den nye bekendtgørelse derefter kan træde i kraft den 1. juli 2024.

Annonce