Ønsker analyse af elbilers batterier og brandsikkerhed

Regeringen skal igangsætte en tværministeriel analyse af behovet for lov- og regelændringer med henblik på at håndtere de sikkerhedsrisici, der knytter sig til el- og hybridbiler. Det ønsker Venstre, som blandt andet henviser til, at brande i elbiler er langt sværere at slukke end i andre typer biler.

Venstre har fremsat et beslutningsforslag om arbejdsmiljø-, miljø- og sikkerhedsforhold i forbindelse med transport, opbevaring og håndtering af el- og hybridbiler.

Med forslaget ønsker Venstre, at regeringen skal igangsætte et arbejde med en tværministeriel analyse, der kan danne grundlaget for bedre vejledning og en klar lovgivning på området. I analysen bør der eksempelvis ses på bygningsreglementet (herunder indretning af værksteder), transport (herunder reglerne for farligt gods), brandsikkerhed, installationsbekendtgørelsen (herunder elsikkerhed), behovet for efteruddannelse og behovet for at revidere arbejdsmiljøloven.

Kender ikke risikoen i dag

Om elbilsbatterier og brandsikkerhed skriver Venstre i beslutningsforslaget:

”Udfordringerne med elbilers batterier er desuden, at det er vanskeligt at vurdere, hvorvidt – og i hvilket omfang – et højspændingsbatteri er skadet. Hvis et højspændingsbatteri bryder i brand, vil der forekomme så høje temperaturer, at branden ikke kan slukkes (»Vi kender ikke risikoen for brand i elbiler«, sikringsguiden.dk, den 20. marts 2020). Dertil kan et højspændingsbatteri, der er skadet, udlede farlige kemikalier, ligesom der kan opstå livsfare for mennesker ved berøring af strømførende dele.

I et høringssvar om ladestanderbekendtgørelsen, behandlet af Boligudvalget i januar 2020, oplyser Beredskabsstyrelsen, at man er bekendt med, at der i nogle kommunale redningsberedskaber er en bekymring for det stigende antal elbiler og risikoen for brandfare ved disse (…). Der er også i den forbindelse peget på, at brande i elbiler er langt sværere at slukke end i andre typer biler på grund af elbilernes særlige batteri.

Et enkelt kommunalt redningsberedskab i Danmark har sammen med en privat aktør udviklet en container til brug i forbindelse med slukning af brande i elbiler. Metoden indebærer, at den brændende bil kan trækkes eller løftes ind i containeren, hvor branden slukkes. Der er i Danmark i perioden fra 2011 og til november 2019 registeret i alt syv brande i elbiler, hertil kommer et mindre antal brande i andre typer eldrevne køretøjer. Det reelle tal kan dog være større, da datakvaliteten afhænger af kommunal indberetning (…).

I et notat om indsatsen ved brande og ulykker med elbiler fra Beredskabsstyrelsen i marts 2020 fremgår det, at brande i elbiler nødvendiggør særlige indsatstaktiske miljø- og arbejdsmiljømæssige overvejelser (…). Dette er på baggrund af de omfattende brandsikkerheds-, person- og arbejdsmiljømæssige risici, der opstår særlig som følge af (trafik)skadede køretøjer, som virksomheder og medarbejdere får ind på deres værksteder. Beredskabsstyrelsens vejledning på området er fra 2011 og med enkelte opdateringer i 2016. Beredskabsstyrelsen har derfor i foråret 2020 nedsat en arbejdsgruppe med formål om at afdække de udfordringer, redningsberedskabet bredt set står over for i håndteringen af brande i forhold til elbiler, oplagring af strøm i private husstande m.v. Det har været hensigten at udarbejde en opdateret vejledning allerede inden sommerferien.”

(Beredskabsstyrelsen udsendte den 3. marts 2021 en ny vejledning om brand i el- og hybridbiler.)

Annonce