Sønderjysk dimensioneringsplan godkendt af beredskabskommission

Den nye plan for dimensionering af Brand & Redning Sønderjylland er blevet godkendt af den fælleskommunale beredskabskommission, så nu udestår kun en udtalelse fra Beredskabsstyrelsen, inden planen kan behandles i kommunalbestyrelserne i Haderslev, Tønder og Aabenraa kommuner. Der gennemføres kun mindre justeringer af beredskabet.

Brand & Redning Sønderjylland består af Haderslev, Tønder og Aabenraa kommuner, mens Sønderborg Kommune i sidste øjeblik valgte at fortsætte med eget beredskab. I dag gælder de tre ejerkommuners eksisterende planer for risikobaseret dimensionering, men den 1. januar 2017 skal en ny og fælles dimensionering være en realitet.

I dimensioneringsplanen – der altså nu er godkendt af beredskabskommissionen – lægges der kun op til mindre ændringer i beredskabet. De nuværende 32 brandstationer fastholdes således, idet der dog nedlægges et ekstra slukningstog i Aabenraa og en redningslift i Tinglev. Behovet for ekstra køretøjer til uddannelse samt reservekørertøjer skal revurderes, og der skal fremover kun være påhængsbæresprøjter på slangetendere. Endelig skal der indkøbes termiske kameraer, så alle stationer har et kamera på førsteudrykningen.

Færre stationer med klippeværktøj

På redningsområdet bliver dimensioneringen omkring frigørelsesopgaven ved færdselsuheld og fastklemte i maskiner mv. harmoniseret, så alle stationer har materiel og uddannelse til at iværksætte den indledende frigørelse. Udstyret til den endelige frigørelse (bl.a. klippeværktøj mv.) vil være fremme på skadestedet senest 20 minutter efter alarmering. Konsekvensen af dette er, at der skal investeres i nyt materiel, men til gengæld reduceres antallet af stationer med klippeværktøj fra 16 til 10. Den udvidede frigørelse fastholdes på tre stationer (Løgumkloster, Aabenraa og Moltrup).

Kæderedning implementeres, som en del af serviceniveauet, og der etableres og udbygges en specialist-redningsenhed til sjældent forekommende avancerede redningsopgaver, bl.a. højde-, silo-, brønd- og skræntredningsopgaver samt sammenstyrtninger og afstivninger. Det udvidede miljøberedskab reduceres fra fire stationer til to stationer.

For at håndtere voldsomt vejr anskaffes yderligere pumpekapacitet, mobildæmninger og ekstra kædesave.

Reducerer ikke antallet af indsatsledere

Der fastholdes som udgangspunkt tre indsatslederdistrikter, hvor vagten varetages af de fastansatte medarbejdere. Det kræver minimum 12 indsatslederuddannede medarbejdere. Den ene af vagterne kan nedlægges ved særlige omstændigheder. Det kan f.eks. være ved større og længerevarende indsats, hvor der er behov for en ekstra skadestedsleder. For at operationalisere denne ordning udpeges den ene af de tre vagtsatte indsatsledere som tovholder.

Med en samlet indsatsstyrke på ca. 1.000 frivillige og deltidsansatte er en af de største risici for Brand & Redning Sønderjyllands drift, at der ikke er nok, der vil eller kan være frivillige. Derfor indgår det i dimensioneringsplanen, at der skal være fokus på rekruttering og fastholdelse.

Der lægges i planen op til, at flere stationer kan rykke ud sammen og dermed bemandes med 1+3 i stedet for 1+5. Desuden vil man have opmærksomheden rettet mod faretegn fra stationer, der er ved at få bemandingsproblemer, f.eks. ved at der begynder at ske flere afvigelser i bemandingen. Man vil også holde øje med det, der betegnes som små tikkende bomber. ”Stationer som kører <10 ture om året kender måske ikke driften godt nok til at vide, om det virker, når det gælder”, skriver beredskabet i dimensioneringsplanen.

Samlet set forventes dimensioneringsplanens udvidelser og reduktioner i driftsomkostningerne og det årlige investeringsbehov at være udgiftsneutralt i forhold til i dag. Der skal dog foretages en række engangsinvesteringer (ca. 1-1,5 mio. kr.), som imidlertid kan afholdes indenfor anlægsrammen for 2017.

Dimensioneringsplanen er nu sendt til Beredskabsstyrelsen til udtalelse.

Annonce