Styrelse accepterer lukning af to brandstationer

Trods lukningen af 40 pct. af brandstationerne lever det bornholmske beredskab stadig op til lovgivningens krav. Det konkluderer Beredskabsstyrelsen, som har accepteret, at Bornholms Regionskommune lukker brandstationerne i Gudhjem og Aakirkeby. Styrelsen vil dog ikke acceptere, at responstiderne baseres på, at der skal køres imod ensretningen.

Det er store sparekrav, som har fået Bornholms Regionskommune til at ændre den risikobaserede dimensionering. De største besparelser hentes ved en lukning af brandstationerne i Aakirkeby og Gudhjem, hvilket forudsætter en ændring af dimensioneringsplanen. Tilsyneladende i strid med reglerne havde kommunen dog valgt at lukke stationen i Gudhjem allerede pr. 1. oktober 2014, hvor den nye dimensioneringsplan endnu ikke var godkendt.

Operativt beredskab er outsourcet

Fremover udgøres det bornholmske beredskab af tre brandstationer, og der hentes en yderligere besparelse ved, at hele det operative beredskab nu er outsourcet. Brandstationen i Neksø er i mange år blevet drevet af Falck, mens Falck nu også har overtaget slukningsopgaven i Rønne, hvor brandstationen er lukket og køretøjer og mandskab er flyttet til Falck-stationen (billedet). I Allinge drives øens tredje brandstation nu af Beredskabsstyrelsen, der har ansat deltidsbrandfolk på individuelle kontrakter, da der ikke er en overenskomst.

I Rønne består materiellet fremover af en autosprøjte, to tankvogne og en redningslift, mens der i Neksø er en autosprøjte, to tankvogne og en HSE. I Allinge stiller Beredskabsstyrelsen med en autosprøjte og en tankvogn, mens beredskabet som reserve- og uddannelseskøretøjer råder over yderligere en autosprøjte og en tankvogn.

HSE’en i Neksø er indsat på baggrund af en dialog mellem Bornholms Regionskommune og Beredskabsstyrelsen, og den skal sikre, at der kan bibeholdes det, som kommunen selv betegner som ”et rimeligt beredskab” omkring Østerlars og Østermarie, der rammes af lukningen af brandstationerne i Gudhjem og Aakirkeby. HSE’en bemandes med holdleder og to brandfolk.

Vil køre imod ensretningen

Der udestår dog stadig et tvivlsspørgsmål, nemlig om Beredskabsstyrelsen i Allinge som krævet kan nå frem til Gudhjem midtby på 15 minutter i sommerperioden.

Her er problemet, at en central tilkørselsvej er ensrettet i turistsæsonen, og derfor har kommunen baseret sig på, at der kan køres mod ensretningen. Det vil Beredskabsstyrelsen dog ikke acceptere, og i en udtalelse skriver styrelsen, at ”Beredskabsstyrelsen skal i den forbindelse samtidig bemærke, at styrelsen ikke anser udrykningskørsel mod ensretningen som et forsvarligt planlægningsgrundlag”. I stedet undersøges mulighederne for at styrke udrykningen fra Allinge i skolernes sommerferie. Beredskabsstyrelsen har krævet, at en plan for udrykninger til Gudhjem er på plads inden udgangen af 1. kvartal 2015.

Det er desuden aftalt, at der skal iværksættes en kampagne med oplysning omkring brandforebyggelse, som specifikt er rettet mod alle husstande i den spredte bebyggelse på Bornholm, hvor der med den nye dimensionering kan forventes responstider på over 15 minutter.

Mange forsinkede udrykninger

Desuden har Beredskabsstyrelsen påpeget, at styrelsen på baggrund af udrykningsstatistikken for 2013 kan konstatere, at afgangstiden for ca. en tredjedel af udrykningerne i regionskommunen i 2013 var på mere end de krævede fem minutter.

”Beredskabsstyrelsen skal derfor bemærke, at den faktiske responstid – på baggrund af sidste års udrykningsstatistik – ville kunne være længere end den i planforslaget angivne. Beredskabsstyrelsen forventer således, at regionskommunen nøje følger udviklingen i udrykningsmønsteret, især for udrykninger til de områder hvor der med planforslaget er foretaget dimensioneringsmæssige ændringer. Som opfølgning herpå skal styrelsen anmode om, at regionskommunen orienterer styrelsen om udrykningsmønsteret et år efter planforslaget er trådt i kraft”, skriver styrelsen i udtalelsen.

”På det foreliggende grundlag finder Beredskabsstyrelsen, at det fremsendte forslag til plan for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet i Bornholms Regionskommune er i overensstemmelse med de overordnede krav, der fremgår af dimensioneringsbekendtgørelsen”, skriver Beredskabsstyrelsen.

På den baggrund vedtog kommunalbestyrelsen i denne uge dimensioneringsplanen.

Annonce