Vil afdække udfordringerne for indsatser ved brande og ulykker med elbiler

Brand i en Tesla. Arkivfoto.

Der er i 2019 registreret fem brande i elbiler ud af i alt knapt 1.500 bilbrande på landsplan. Men fremover vil brandvæsenerne hyppigere skulle rykke ud til brande i elbiler, elektriske cykler, scootere og lignende. Derfor vil Beredskabsstyrelsen i samarbejde med de kommunale beredskaber nedsætte en arbejdsgruppe og opdaterede styrelsens vejledning på området.

I et nyt notat fremhæver Beredskabsstyrelsen, at brande i elbiler på en række områder adskiller sig fra almindelige biler, når de skal håndteres af redningsberedskabet:

  • Elbilernes batterier gør, at der både i forbindelse med en slukningsindsats og frigørelse af fastklemte skal tages højde for risikoen for en hurtig elektrisk udladning.
  • Ved brand i batterierne kan røgen indeholde nogle sundhedsskadelige stoffer, som udgør en risiko for mandskabet i forbindelse med slukningsarbejdet.
  • Brande i batterierne kan have et usædvanligt og kraftigt brandforløb, bl.a. i form af en hurtig varmeudvikling, og der kan ske en genopblussen af branden op til flere døgn efter brandens opståen.

”Det følger heraf, at der er såvel indsatstaktiske, miljø- og arbejdsmiljømæssige forhold, der skal iagttages i håndteringen af brande i elbilens batterier”, skriver styrelsen.

Vejledning fra 2011 skal opdateres

Beredskabsstyrelsens egen vejledning på området er fra 2011, og der er sket enkelte opdateringer i 2016. I takt med at teknologien udbredes, er der imidlertid indhøstet en række erfaringer og fremkommet ny viden, bl.a. om risikoen for udvikling af sundhedsskadelige gasser.

”Beredskabsstyrelsen har derfor aftalt med de kommunale redningsberedskaber at nedsætte en arbejdsgruppe, der har til formål at afdække de udfordringer, redningsberedskabet bredt set står over for i håndteringen af brande i forhold til elbiler, oplagring af strøm i private husstande mv. Herudover er det hensigten – om muligt allerede inden sommerferien – at udarbejde en opdateret vejledning for redningsberedskabets håndtering af brande og ulykker med elbiler med afsæt i bl.a. de kommunale redningsberedskabers erfaringer, herunder fra Beredskab Øst, som har arbejdet indgående med problemstillingen, samt med inddragelse af relevant viden fra nabolande, fra forskningsverdenen og fra elbilbranchen”, oplyser Beredskabsstyrelsen.

Annonce