Kæmpe kontrakt på drift af SINE-radionetværket er nu i udbud

Med en værdi på mellem 1,8 og 2,7 mia. kr. er det en af de største kontrakter nogensinde på beredskabsområdet, som nu er sendt i udbud. Der er tale om kontrakten på den samlede drift af SINE-netværket fra udgangen af 2024 og mindst otte år frem. Tilbudsgiverne kan vælge at købe sig ind på den eksisterende infrastruktur eller oprette et nyt og landsdækkende netværk.

SINE-radionetværket anvendes først og fremmest af statslige, kommunale og regionale beredskabsmyndigheder. SINE anvendes desuden af private aktører, der løser beredskabsmæssige opgaver for myndighederne, samt af andre aktører med tilknytning til beredskabsområdet.

SINE er siden 2007 blevet leveret af det Motorola-ejede Dansk Beredskabskommunikation. Selskabet ejer et sammenhængende net, der er baseret på Tetra-teknologien og har fuld geografisk dækning af Danmark med håndholdt dækning i hele landet og øget signalstyrke i landets største byer. Dertil kommer en særlig del af SINE, som dækker luftrummet, det såkaldte AGA-net (Air-Ground-Air). Med AGA-nettet kan Forsvarets og regionernes helikoptere anvende SINE-terminaler og kommunikere med beredskaberne på jorden ved tværgående indsatser. Tillige er der særlige områder i Danmark, der i dag har SINE-dækning, f.eks. Storebæltsforbindelsen, Øresundsforbindelsen, Limfjordstunnellen og Københavns Metro.

Nettet er designet, så der både er kapacitet til hverdagen og større hændelser, såvel lokalt som regionalt og nationalt. Nettet har desuden en prioriteringsfunktion, der sikrer kapacitet for beredskabet over eventuelle andre brugere af nettet og ligeledes mulighed for prioritering af forskellige brugere og opkaldstyper, hvorved det sikres, at de vigtigste opkald altid kommer igennem først.

Hjemmeplejen og elværker som mulige nye brugere

Rigspolitiet, der har ansvaret for SINE, ønsker nu at indgå en kontrakt om den fremtidige drift af radionetværket.

I udbuddet stilles der krav om, at SINE skal kunne benyttes af følgende enheder:

  • Beredskabsmyndigheder inden for stat, danske regioner og kommuner (f.eks. politiet, det statslige redningsberedskab, de kommunale redningsberedskaber, det præhospitale beredskab, Forsvaret og Hjemmeværnet).
  • Private aktører, der har indgået eller måtte indgå aftale om løsning af beredskabsopgaver.
  • Offentlige eller private aktører, som pålægges i henhold til lov at anvende nettet.
  • Andre offentlige eller private aktører inden for eller med tilknytning til beredskabsområdet, eller som udfører opgaver af betydning for beredskabet (f.eks. Folketinget, domstolene og Kriminalforsorgen) eller samfundsvigtig forsyning (f.eks. forsyningsvirksomheder og andre virksomheder, der varetager samfundsvigtig infrastruktur, herunder elværker, elforsyningsselskaber, vandværker, gas- og olieproduktion, gas- og olieforsyning og offentlige transportvirksomheder).
  • Landets hjemmepleje, hjemmehjælp og lignende, hvis det ud fra en samlet betragtning skønnes hensigtsmæssigt og/eller fordelagtigt.

Af hensyn til SINE’s væsentlige betydning for beredskabsmyndighederne stilles der bl.a. følgende krav:

  • Nettet skal udgøre et sammenhængende net, der giver fuld geografisk dækning af Danmark (ekskl. Færøerne og Grønland), med håndholdt dækning i landområder og øget signalstyrke i større byer.
  • Nettet og tjenesteyderens organisation skal overholde en række sikkerhedsmæssige krav, der vil blive specificeret i udbudsmaterialet.
  • Driften af nettet skal leve op til en række krav til kapacitet, stabilitet og tilgængelighed.
  • Ved overgang til en anden løsning end den nuværende (f.eks. som følge af et leverandørskifte) skal der etableres adgang til et testnetværk parallelt med udrulningen og i forbindelse med migrering fra det nuværende system.

Af hensyn til forsyningssikkerheden vil udbudsmaterialet understøtte, at de tilbudte løsninger baseres på standardiserede løsninger, som allerede er afprøvet i drift i andre lignende systemer. Udbudsmaterialets krav herom vil indgå i forhandlingerne.

Kapacitet på 30.000 radioterminaler

Nettet skal kunne have mindst 30.000 terminaler tilsluttet samtidigt. Kontrakten vil desuden indeholde krav om, at dette antal skal kunne udvides yderligere. Såfremt andre aktører tilsluttes til nettet, eller der sker en udvidelse af eksisterende aktørers antal tilsluttede terminaler, forventes nettet således at kunne have mindst 50.000 terminaler tilsluttet samtidigt, idet dette dog vil kunne indgå i forhandlingerne med tilbudsgiverne.

Nettet skal desuden kunne have mindst 1.000 terminaler tilsluttet inden for et område på 10×10 km. samtidig. Kontrakten vil desuden indeholde skærpede krav til antallet af samtidigt tilsluttede terminaler inden for Københavnsområdet.

Herudover forventes tilkobling af ca. 300 kontrolrumspladser for det danske beredskab samt yderligere et mindre antal kontrolrumspladser ved eventuel tilslutning af yderligere aktører.

Kontrakt kan løbe i 13 år

Kontrakten vil løbe ordinært i otte år efter godkendelse af den samlede driftsprøve, dog med mulighed for udtrædelse for Rigspolitiet efter fem år mod betaling af et udtrædelsesvederlag. Desuden vil kontrakten omfatte optioner på forlængelse i yderligere 2 x 2 år samt 1 x 1 år, dvs. at kontrakten kan have en samlet driftsperiode på 13 år. I tillæg til de førnævnte forlængelsesoptioner vil kontrakten give mulighed for, at Rigspolitiet kan beslutte, at tjenesteyderen i forbindelse med ophør (uanset ophørsgrund og tidspunkt) skal fortsætte driften af nettet i en overgangsfase, så overgangen til en eventuel fremtidig tjenesteyder sker sikkert og uden afbrydelser.

Dansk Beredskabskommunikation vil kunne basere sit tilbud på fortsat anvendelse af det eksisterende net. Andre tilbudsgivere vil kunne basere deres tilbud på et andet eksisterende net/infrastruktur, på etablering af et nyt net eller på det eksisterende net (via aftale med Dansk Beredskabskommunikation). Det er op til tilbudsgiverne at vurdere, hvorvidt deres tilbudte løsning mest hensigtsmæssigt skal basere sig på et eksisterende eller et nyt net.

Den anslåede værdi excl. moms ligger i et interval mellem 1,8 og 2,7 mia. kr.

Med annonceringen af udbuddet starter en prækvalifikationsproces, der efterfølges af forhandlingsrunder med evalueringer og endelig godkendelse af en kontrakt. Når udbudsprocessen er afsluttet, skal den vindende tilbudsgiver opgradere eller etablere beredskabsnettet, hvorefter systemet går i drift. De er frist for ansøgning om prækvalifikation den 2. marts 2022.

Annonce