Nyt 112-system på vej

Blandt andet på grund af ændrede EU-krav skal der implementeres et nyt 112-system i Danmark. Rigspolitiet har derfor igangsat et projekt, som skal gennemføre anskaffelse og implementering af en ny it-løsning på politiets alarmcentraler. Det kan få store konsekvenser for landets brandvæsener, da meget tyder på, at alarmcentralerne ikke længere vil varetage den beredskabsfaglige visitering af 112-opkald.

Rigspolitiet oplyser, at 112-projektet er i en indledende analysefase, hvor der i første omgang skal leveres et beslutningsoplæg vedrørende igangsættelse af en anskaffelse. Analysefasen omfatter bl.a. dialog med leverandørmarkedet, afklaringer med projektets interessenter samt afdækning af økonomi.

Det forventes, at der skal gennemføres et EU-udbud i 2023, og at løsningen skal være implementeret på alarmcentralerne ultimo 2025.

Den nye it-løsning skal bl.a. leve op til en række nye krav fra EU, herunder European Electronic Communications Code (EECC), også kaldet teledirektivet, og European Accessibility Act, også kaldet tilgængelighedsdirektivet, som stiller krav til, hvordan borgere med funktionsnedsættelser kan kontakte alarmcentralen.

Der er nedsat en ministeriel følgegruppe, et strategisk projektforum og fire arbejdsgrupper. Arbejdsgrupperne har repræsentation fra henholdsvis Energistyrelsen og teleindustrien, politiets sektorområde, brandvæsenerne og det præhospitale område. Disse arbejdsgrupper skal bl.a. afdække behov for infrastrukturtilpasninger og økonomi på teleindustriens område samt økonomi, muligheder og behov i forhold til snitflader mellem et nyt 112-system og vagtcentralerne.

Vigtig opgave overgår måske til brandvæsenerne

Hos flere brandvæsener giver planerne om det nye 112-system anledning til bekymring. Rigspolitiet lægger nemlig op til, at man efter overgangen til det nye system muligvis ikke længere vil løse opgaverne med at vedligeholde picklister til alarmmeldingerne og beredskabernes udrykningsområder.

Det kan i praksis betyde, at den beredskabsfaglige visitering ikke længere vil ske på alarmcentralerne, men at der i stedet skal anvendes samme model som på det præhospitale område – altså at 112-opkald viderestilles til en vagtcentral, som så foretager visiteringen.

Hvis det ender med at være modellen, så skal alle brandvæsenerne fremover have døgnbemandede vagtcentraler, der kan overtage alarmopkaldene fra alarmcentralerne og ud fra anmelderens beskrivelse vælge brandstation, sammensætte udrykningen osv. Det sker i dag på alarmcentralerne ud fra foruddefinerede udrykningsområder og picklister.

Annonce