Ambulancereddere fra Responce og Falck får særlige vilkår i Midtjylland

Arkivfoto: Region Midtjylland

3F, FOA og Region Midtjylland er blevet enige om rammer og vilkår for det personale, der bliver berørt, når regionen fra 1. december 2021 hjemtager en stor del af ambulance- og sygetransporttjenesten. Den fælles aftale omfatter bl.a. jobsikkerhed i form af tilbud om ansættelse hos regionen og løntillæg til personale med under 10 års anciennitet.

De berørte ambulancereddere er nu ansat hos Falck og Responce, der har overenskomst hos 3F, mens Region Midtjylland har overenskomst hos FOA.

”Der har været et fælles ønske om at sikre ambulancepersonalet gode vilkår i forbindelse med overgangen til regional drift”, siger regionsrådsformand Anders Kühnau (S), som sammen med regionsrådet har godkendt en aftale om særlige vilkår for de medarbejdere, der skifter arbejdsgiver i forbindelse med hjemtagningerne.

”Der er forskellige vilkår på de to overenskomster med forskellige fordele og ulemper, men med aftalen har vi forsøgt at sikre en god overgang mellem de to overenskomster for de medarbejdere, der ønsker at fortsætte deres ansættelse i Region Midtjylland”, siger Flemming Overgaard, der er forhandlingssekretær i 3F.

Aftalen omfatter blandt andet jobsikkerhed og løntillæg:

  • Jobsikkerhed betyder, at de medarbejdere, der nu er ansat ved et af beredskaberne i Randers/Djursland- og Horsens-områderne, bliver tilbudt ansættelse på regionale vilkår i Præhospitalet, Region Midtjylland.
  • Løntillæg omfatter et løntillæg til de reddere, der har mindre end 10 års anciennitet. Løntillægget imødekommer, at der ved overgangen til regional drift vil være en lønnedgang frem til personalet opnår 10 års anciennitet. Ambulancepersonale med mindre end 4 års anciennitet får et tillæg på 18.000 kr./år, mens personale med 4-10 års anciennitet får et tillæg på 12.000 kr./år. ST-personale med mindre end 6 års anciennitet får et tillæg på 6.000 kr./år.

Aftalen om løntillæg gælder for det samlede regionale ambulancepersonale – både de, der er ansat ved tidligere hjemtagninger, og de, der ansættes ved hjemtagningen 1. december 2021.

”Det har været vigtigt for os og for de faglige organisationer, at aftalen bliver til fordel for alle reddere uanset, om de allerede er ansat eller kommer til ved den kommende hjemtagning”, siger Henning Voss, der er direktør i Præhospitalet, Region Midtjylland.

”Vi ser frem til et godt samarbejde også med de kommende regionale reddere, og vi er glade for, at der nu er lavet en aftale, der kan bidrage til, at personalet kommer godt fra start i den regionale organisation. Især løn, pauser og ens vilkår har været vigtige for os”, siger Bente Mikkelsen, der er sektorformand for FOA Aarhus.

Aftalen har følgende ordlyd:

”Aftale om overgang for ambulancepersonalet

Med aftalen er det hensigten at sikre en smidig overgang mellem de forskellige overenskomster og arbejdsvilkår på baggrund af konkrete aftaler vedr.:

  1. Jobsikkerhed (tilbud om fortsat ansættelse i Region Midtjylland)
  2. Løntillæg til ambulancepersonale, ST-personale og elever
  3. Fastholdelse af ansættelsesanciennitet
  4. Fokus på pauseafvikling og belastning på beredskaberne.
  5. Øvrige konkrete aftaler.

1. Jobsikkerhed (tilbud om fortsat ansættelse i Region Midtjylland)

Præhospitalet tilbyder ansættelse til ambulance- og ST-personale med ansættelse på ét af de beredskaber/enheder, der hjemtages fra d. 1. december 2021. Undtaget er personale med ledelses-/koordinerende eller administrative funktioner. I det omfang, der er ambulanceuddannet personale med sådanne funktioner, der ønsker ansættelse uden særlig funktion, er der mulighed for dialog om dette.

Personalet vil blive tilbudt ansættelse på regionale vilkår og på samme base.

Tilbud om fortsat ansættelse i Region Midtjylland gælder i forbindelse med hjemtagelsen pr. 1. december 2021.

2. Løntillæg

Der er opnået enighed om tillæg til elever, ST-personale og ambulancepersonale. Der er tale om to former for tillæg:

  • generelle tillæg, som gælder for alle reddere også efter 1. december 2021 (forhåndsaftale).
  • individuelle tillæg knyttet til overgangen, og som kun gælder for reddere, der ansættes i forbindelse med hjemtagningerne fra 2018 og frem til og med 1. december 2021.

Tillæggene træder i kraft med virkning fra 1. februar 2021.

Elever

Ambulancebehandlerelever, der overgår fra Falck og Responce for at afslutte deres uddannelse hos Region Midtjylland, får et tillæg på 12.000 kr./år (aktuelt niveau) i de to sidste år af deres uddannelsesforløb (3. og 4. praktikår af hovedforløbet).

ST-personale

Der indgås forhåndsaftale om et tillæg på 6.000 kr./år (aktuelt niveau) til ST-personale med mindre end 6 års anciennitet. Tillægget gælder også efter 1. december 2021.

Ambulancepersonale

Der indgås aftaler om lønkompensation til ambulancepersonale i form af et generelt tillæg (forhåndsaftale) til reddere med under 10 års anciennitet (der også gælder for reddere, der ansættes efter d. 1. december 2021) og individuelle tillæg til reddere med under 10 års anciennitet (der gælder for personale, der ansættes til og med 1. december 2021).

Ambulancepersonale med 0-4 års anciennitet, der ansættes i den regionale drift frem til og med 1. december 2021, får et tillæg på 18.000 kr./år (aktuelt niveau). Tillægget bortfalder ved 4 års anciennitet og erstattes af tillægget for ansatte med mellem 4-10 års anciennitet. Ambulancepersonale med 0-4 års anciennitet, som ansættes efter den 1. december 2021, får 8.000 kr./år (aktuelt niveau), indtil de opnår 4 års anciennitet.

Ambulancepersonale med 4-10 års anciennitet, der ansættes i den regionale drift frem til og med d. 1. december 2021, får et tillæg på 12.000 kr./år (aktuelt niveau). Tillægget bortfalder ved 10 års anciennitet. Ambulancepersonale med 4-10 års anciennitet, der ansættes efter d. 1. december 2021, får et tillæg på 8.000 kr./år (aktuelt niveau), indtil de opnår 10 års anciennitet.

De aftalte tillæg erstatter den gældende lokalaftale om et tillæg på 6.000 kr./år (aktuelt niveau) til reddere med mindre end 10 års anciennitet.

3. Fastholdelse af ansættelsesanciennitet

Ansættelsesancienniteten har betydning for opsigelsesvarsler mv. og for jubilæumstidspunkt. Lønnet elevtid medgår i ansættelsesancienniteten. Ved ansættelse i Præhospitalet fastholder medarbejderne deres brancherelevante ansættelsesanciennitet fra Falck/Responce (eller andet ambulancefirma).

Dvs. at den enkelte ansættes uden prøvetid og med de opsigelsesvarsler mv, der gælder i forhold til ansættelsens varighed inklusive ansættelsen ved Falck /Responce (eller andet ambulancefirma).

Med hensyn til jubilæer følges de regionale regler, hvor der ydes et gratiale på 8.000 kr. og en fridag ved 25, 40 og 50 års jubilæum. Jubilæumsdatoen beregnes med udgangspunkt i ancienniteten fra Falck/Responce (eller andet ambulancefirma).

Ansættelsesancienniteten fastholdes for reddere i forbindelse med tidligere hjemtagninger og den kommende hjemtagning pr. 1. december 2021.

4. Fokus på pauseafvikling og beredskabernes vagtbelastning

Der er enighed om, at hensigtsmæssig pauseafvikling og den samlede belastning af beredskaberne er et væsentligt opmærksomhedspunkt for arbejdsmiljøet i ambulancedriften.

Præhospitalet tilstræber at sikre ambulancepersonalet vilkår for pauseafvikling, ud over det overenskomstbestemte minimumsniveau. I det omfang driften tillader det tilstræbes således to pauser i intervaller á tre timer, hvor der i overenskomsten indgår én pause i et interval på 4-7 timer efter vagtstart. Pauserne er betalte, og der ydes ikke økonomisk kompensation i tilfælde af afbrudte pauser.

Der er en regional målsætning om 75 % overholdelse af pauserne på regionsniveau for ambulancer og 85 % for ST-enhederne. Denne målsætning gælder for alle beredskaber og enheder på tværs af leverandører. I tillæg til denne gennemsnitlige målsætning vil Præhospitalet sikre en struktureret og proaktiv tilgang til dialog om belastningen på konkrete beredskaber. Der vil således på baggrund af data for beredskabernes belastning blive aftalt et dialogværktøj, der kan supplere og strukturere den overenskomstbestemte adgang til dialog i tilfælde af, at belastningen udgør et arbejdsmiljømæssigt problem.

5. Øvrige konkrete aftaler

Rådighedsvagter

Det præciseres i lokalaftalen om rådighedsvagter, at de besættes på frivillig basis. Dette er i overensstemmelse med gældende praksis.

Områdereddere

Det tilføjes lokalaftalen om områdereddere, at områdereddere efter 5 års ansættelse har ret til et tilbud om en fast stilling uden vilkår som områderedder, såfremt det ønskes. Tilføjelsen vurderes ikke at få betydning i praksis, idet områderedder-stillingerne besættes på frivillig basis.

Pension

Der laves en aftale, der kan sikre personale tæt på pensionsalderen at fastholde pensionsselskab. Aftalen indgås mellem fagforeningerne og Regionernes Lønnings- og Takstnævn. Det er forventningen, at der kan tilbydes samme aftale som i Ambulance Syd, hvor personale fra 50 år kan søge dispensation til at fastholde pensionsselskab. Det tilstræbes, at aftalen også kan gælde for reddere fra første hjemtagning.

Selvvalgt uddannelse

Personalet, der kommer fra tidligere ansættelse hos Falck eller Responce, kan inden for rammerne af FOAs kompetencefond i perioden 1. december 2021 til 1. marts 2023 få tildelt ønsket uddannelse – dvs. både forhåndsgodkendt uddannelse og uddannelse, der kræver ledelsesgodkendelse.”

Annonce