Gennembrud for paramedicinere i Region Sjælland

Efter en langsom start ser brugen af paramedicinere nu ud til for alvor at få et gennembrud. Som led i den nye sygehusplan for Region Sjælland, som blev vedtaget onsdag, skal regionens yderområder dækkes af akutbiler bemandet med paramedicinere. Udover en opkvalificering af redderne på de eksisterende akutbiler skal der oprettes nye akutbiler i Kalundborg og Nakskov, som dog skal bemandes med sygeplejersker indtil der er uddannet tilstrækkeligt mange paramedicinere.

En paramediciner (niveau 3-redder) er en ambulancebehandler (niveau 2-redder), der har en overbygning via en ekstra kvalificerende uddannelse, der udover skole består af lægebilspraktik og speciallægesuperviseret hospitalspraktik. Paramedicineren kan anvendes som lægens forlængede arm, idet paramedicineren via delegering fra den præhospitale leder og eventuelt kontakt til en præhospital læge kan foretage yderligere livreddende behandling ved såvel tilskadekomst som akut sygdom, blandt andet via intravenøs indgift af lægemidler.

I dag anvendes paramedicinere i det tidligere Frederiksborg Amt samt til en vis grad i Nordjylland og i Roskilde. Men i flere af de nye regioner lægges der op til, at paramedicinere skal være med til at styrke det decentrale, præhospitale beredskab i forbindelse med, at sygehusenes akutberedskab i de kommende år bliver centraliseret.

Ifølge Region Sjællands sygehusplan skal regionens yderområder fremover dækkes af akutbiler, som bemandes med paramedicinere. I forvejen har regionen akutbiler en række steder, og her skal redderne altså uddannes til paramedicinere. Desuden skal der oprettes nye akutbiler i Kalundborg og Nakskov, hvor bemandingen indtil videre skal varetages af sygeplejersker – indtil der er uddannet tilstrækkeligt mange paramedicinere.

Som noget nyt skal lægevagten i Region Sjælland også kunne inddrage hele det præhospitale beredskab. I dag kan lægevagten rekvirere en ambulance, men fremover skal lægevagten også aktivt kunne rekvirere en akutbil. Tanken er, at lægevagten skal fungere som borgerens indgang til at få hjælp i tilfælde af akut sygdom og skader – enten ved telefonisk råd, hjemmebesøg af læge, udsendelse af ambulance/akutbil bemandet med paramediciner eller henvendelse til konsultationen, hvor skadesygeplejerske og praktiserende læge kan hjælpe.

Region Sjælland vil ligeledes arbejde for en øget anvendelse af telemedicin i det præhospitale beredskab. Telemedicin i mere udbredt form kan ifølge sygehusplanen være en offensiv tilgang og et middel til at håndtere såvel den stigende specialisering i sygehusvæsenet som manglen på specialiseret arbejdskraft i de tyndt befolkede yderområder af regionen.

Annonce