Stor usikkerhed om afskaffelse af krav til brandvæsenernes afgangstider

For et år siden meddelte Forsvarsministeriet, at ministeriet i en kommende bekendtgørelse ville afskaffe kravet om, at brandudrykningerne skal afgå fra brandstationen senest 5 minutter efter modtagelsen af alarmen. Kort tid efter blev den nye bekendtgørelse også sendt i høring, men siden da er der ikke sket noget, og selv beredskabets centrale myndighed, Beredskabsstyrelsen, kender i dag ikke status på bekendtgørelsen – sagen ligger nemlig i Forsvarsministeriet. Imens skaber usikkerheden på området store problemer hos en række kommuner, som er i gang med at revidere deres dimensioneringsplaner, men som ikke ved, om kravet om en afgangstid på 5 minutter bliver afskaffet eller ej. Senest er Køge Kommune blevet tvunget til at opgive en dimensioneringsplan, som ellers var godkendt af byrådet.

I dag følger det af den såkaldte dimensioneringsbekendtgørelse, at brandvæsenets førsteudrykning altid skal afgå fra brandstationen senest 5 minutter efter, at brandvæsenet har modtaget en alarm.

Det er imidlertid et krav, som mange brandvæsener har særdeles svært ved at overholde, ikke mindst fordi det er blevet sværere at rekruttere deltidsbrandfolk. Brandvæsenernes egne registreringer i Beredskabsstyrelsens ODIN-system viser da også, at der er massive problemer med afgangstiderne, og i nogle kommuner er det kun ved omkring halvdelen af udrykningerne, at kravet om en afgangstid på maksimalt 5 minutter overholdes.

Pres for at fjerne afgangstidskrav

Problemerne med at overholde reglerne har fået både kommunerne og Foreningen af Kommunale Beredskabschefer til at presse på – ikke for at få forbedret afgangstiderne, men for at få kravet om afgang indenfor 5 minutter afskaffet. En afskaffelse vil nemlig indebære en række fordele: Brandvæsenerne vil kunne rekruttere deltidsbrandfolk i et større lokalområde, kommunerne vil kunne spare penge og beredskabscheferne vil undgå den dårlige omtale, som de og deres brandvæsener får, når der offentliggøres statistik, som viser, at lovgivningens krav ikke overholdes.

For præcis et år siden meddelte Forsvarsministeriet så officielt, at man var klar til at imødekomme kommunernes og beredskabschefernes ønske: Ministeriet arbejdede på en revision af dimensioneringsbekendtgørelsen, hvor kravet om en maksimal afgangstid på 5 minutter ville blive afskaffet. Og den 14. april 2011 blev udkastet til ny bekendtgørelse sendt i høring.

I det udkast til bekendtgørelse, som Forsvarsministeriet sendte i høring, blev der lagt op til, at det centralt fastsatte krav til afgangstiderne helt skulle afskaffes. I stedet skulle den enkelte kommune fremover selv beslutte, hvad kravet til afgangstiden skulle være – men med frit valg på alle hylder, således at afgangstiden altså i teorien kunne fastsættes til f.eks. 30 minutter. Ifølge bekendtgørelsen skulle kravet fastsættes i den dimensioneringsplan, som kommunerne i forvejen skal udarbejde, og hvor det lokale brandvæsens øvrige serviceniveau fastsættes.

Dimensioneringsplaner skal senest revideres i 2013

Dimensioneringsplanerne blev indført i 2005, hvor det danske beredskab overgik til risikobaseret dimensionering.

Risikobaseret dimensionering indebærer, at den enkelte kommune skal udarbejde en plan, der beskriver den lokale risikoprofil, analyserer udvalgte scenarier samt fastlægger serviceniveauet for det lokale brandvæsen, herunder beskriver brandvæsenets forebyggende og afhjælpende aktiviteter, organisation og dimensionering. I dimensioneringsplanen fastsætter kommunen sine krav til udrykningstider, altså hvor lang tid brandvæsenets udrykninger må være om at nå frem til forskellige dele af kommunen – og fremover skulle man ifølge den nye bekendtgørelse altså tilsvarende fastsætte sine krav til afgangstiden.

Det er et lovkrav, at dimensioneringsplanerne skal revideres, når det er relevant, men mindst én gang i hver kommunal valgperiode. Det indebærer, at alle kommuner skal have revideret deres planer inden november 2013. Men de kommuner, der endnu ikke har revideret dimensioneringsplanerne, støder i øjeblikket hovedet mod en mur, for siden høringen for et år siden er der ikke kommet nyt om den planlagte bekendtgørelse. På den ene side er kommunerne således varslet om, at det vil blive et krav, at de i dimensioneringsplanen fastsætter servicemål for afgangstiderne, men på den anden side er det ukendt, hvornår den nye bekendtgørelse udstedes – og om den overhovedet udstedes. Og samtidig indebærer lovkravet om en revision af dimensioneringsplanen, at den tidskrævende proces ikke kan udsættes meget længere.

I mange kommuner har man anset det for givet, at den nye bekendtgørelse var lige på trapperne, ikke mindst efter at den daværende forsvarsminister på talerstolen ved Foreningen af Kommunale Beredskabschefers årsmøde i august 2011 oplyste, at den nye bekendtgørelse ville blive udstedt inden for kort tid. Derfor har man baseret revisionen af dimensioneringsplanen på, at der ikke længere ville være et krav om en afgangstid på maksimalt 5 minutter.

Kommune må skrive dimensioneringsplan om

Senest har usikkerheden givet massive problemer for Køge Kommune, der igennem længere tid har arbejdet på en revision af den lokale dimensioneringsplan.

I Køge ville man lave en større omlægning af beredskabet, således at brandstationen i Køge by blev nedlagt, hvorefter hele kommunens beredskab skulle samles i Lellinge. En forudsætning for, at det kunne lade sig gøre, var imidlertid, at afgangstiden for kommunens 2. slukningstog kunne sættes op til 7-8 minutter, da deltidsbrandfolkene ellers ikke ville kunne nå frem til Lellinge, mens 3. slukningstog skulle bemandes med frivillige og have en afgangstid på 15 minutter.

Køge Kommunes nye dimensioneringsplan blev i december 2011 godkendt politisk, hvorefter den blev indsendt til Beredskabsstyrelsen. Styrelsen skal ikke godkende kommunernes dimensioneringsplaner, men den skal afgive en udtalelse, som derefter skal behandles af byrådet. Men den 11. januar 2012 fik Køge Kommune svar fra Beredskabsstyrelsen: De gældende regler indebærer, at afgangstiden ikke må overstige 5 minutter, og Køges afgangstider for 2. og 3. slukningstog var dermed ikke i overensstemmelse med reglerne – og derfor kunne Beredskabsstyrelsen ikke behandle dimensioneringsplanen.

For Køge Kommune er konsekvensen, at kommunen nu har set sig nødsaget til at opgive planen om én brandstation. I stedet må kommunen nu starte hele processen forfra og udarbejde en ny dimensioneringsplan. I den nye plan vil brandstationen i Køge bliver opretholdt. Desuden må kommunen aflyse et planlagt udbud af brandslukningen og i stedet forhandle med Falck om en forlængelse af den nuværende brandslukningskontrakt.

Hvad med den nye bekendtgørelse?

Men hvad blev der egentlig af den nye dimensioneringsbekendtgørelse, som Forsvarsministeriet for længst har haft i høring, og som den daværende forsvarsminister i august 2011 lovede ville blive udstedt om kort tid?

Hos Beredskabsstyrelsen er svaret, at man ikke kender status for bekendtgørelsen – den sag ligger nemlig i Forsvarsministeriets departement. Men styrelsen bekræfter, at spørgsmålet ofte er blevet rejst af kommunerne, ikke mindst på baggrund af forsvarsministerens tale i august 2011.

Ifølge Køge Kommune har Beredskabsstyrelsen fortalt kommunen, at den nye forsvarsminister har besluttet, at kravet til afgangstiderne alligevel ikke skal afskaffes, men overfor BeredskabsInfo afviser Beredskabsstyrelsen, at Køge Kommune skulle have fået en sådan tilkendegivelse. Samtidig understreger Beredskabsstyrelsen, at man ikke er bekendt med, at planen om at afskaffe afgangstidskravet skulle være blevet opgivet.

Beredskabsstyrelsen oplyser, at styrelsen ved enhver lejlighed har understreget, at kommunerne skal følge de gældende regler, så længe en ny bekendtgørelse ikke er udstedt – og det også er sket ved drøftelserne med Køge Kommune.

Det har endnu ikke været muligt at få en kommentar fra Forsvarsministeriet.

Beredskabsstyrelsen: Vi vil altid påtale overtrædelse af gældende regler

Beredskabsstyrelsens afvisning af overhovedet at behandle Køge Kommunes udkast til dimensioneringsplan har givet anledning til undren, fordi Randers Kommune i oktober 2011 fremsendte sit udkast til dimensioneringsplan til Beredskabsstyrelsen. Her lagde kommunen op til, at afgangstiden for 2. slukningstog skulle ændres fra 5 til 6 minutter – altså umiddelbart en ændring, som er sammenlignelig med Køge Kommunes ændring.

Randers Kommunes dimensioneringsplan blev imidlertid behandlet af Beredskabsstyrelsen, mens styrelsen som nævnt afviste at behandle Køge Kommunes dimensioneringsplan. Og selv om Beredskabsstyrelsen i sin udtalelse af 30. november 2011 havde en række stærkt kritiske bemærkninger til Randers Kommunes dimensioneringsplan, blev den vedtaget med stemmerne 30 mod 1 på et byrådsmøde den 16. januar 2012.

Hos Beredskabsstyrelsen mener man imidlertid ikke, at de to sager er sammenlignelige. Beredskabsstyrelsen har således lagt vægt på, at det af Randers Kommunes planforslag fremgik, at afgangstiden for 2. udrykningen blev foreslået ændret fra det gældende krav på højst 5 minutter til højst 6 minutter  i forventning om nye regler på området. Hos Randers Kommune var den ændrede afgangstid dermed gjort betinget af en forventet regelændring.

Af Køge Kommunes planforslag fremgik det derimod, at 2. udrykningen ved en flytning fra Køge by til Lellinge ville få en afgangstid på 7-8 minutter, uanset om reglerne blev ændret eller ej. Og det var altså denne forskel, som fik Beredskabsstyrelsen til at træffe afgørelse om, at styrelsen ikke kunne behandle Køges dimensioneringsplan på det foreliggende grundlag.

Hos Beredskabsstyrelsen understreger man, at styrelsen altid vil påtale overtrædelse af de gældende regler. Retstilstanden på området er dermed, at kommuner i øjeblikket ikke kan forvente at få behandlet dimensioneringsplaner, der baserer sig på en forøgelse af afgangstiden, med mindre det klart fremgår, at forøgelsen kun bliver aktuel, hvis den nye bekendtgørelse ender med at blive udstedt. Det indebærer så også, at eventuelle ændringer i beredskabet skal kunne lade sig gøre med en afgangstid på 5 minutter – hvilket ikke var tilfældet i Køge.

Annonce