Hovedstadens Beredskab fik underskud på 10 mio. kr.

Økonomien udviklede sig negativt for det fælleskommunale Hovedstadens Beredskab i 2021. Selv om de samlede indtægter steg, så steg udgifterne – især til løn – endnu mere, og derfor fik beredskabet et underskud på godt 10 mio. kr. Årsagen var blandt andet ekstravagter på grund af udfordringer med vagtbesættelser samt indførelse af en bonusordning på ambulanceområdet.

I 2021 havde Hovedstadens Beredskab indtægter på 625 mio. kr. Størstedelen – i alt 373 mio. kr. – kom fra ejerkommunerne ordinære driftsbidrag, som fulgte budgettet. De øvrige indtægter endte på 252 mio. kr., hvilket var 4,8 mio. kr. bedre end budgetteret.

Indtægterne blev positivt påvirket af en ekstraordinær kompensation vedr. COVID-19 fra ejerkommunerne på ca. 9 mio. kr., ligesom årsafgifterne fra ABA-anlæg blev 4,2 mio. kr. højere end forventet. Udrykninger til blinde alarmer gav også 2 mio. kr. mere end budgetteret. Derimod medførte pandemien, at indtægterne fra forebyggende kurser blev 4,4 mio. kr. lavere og at der manglede 3 mio. kr. i indtægter fra teatervagter. Desuden købte Region Hovedstaden færre ekstra beredskaber, hvilket gav et hul i budgettet på 3 mio. kr.

Brugte 13 mio. kr. ekstra på løn

Årets udgifter endte på 635 mio. kr., hvilket var 14,9 mio. kr. højere end budgetteret. Afvigelsen kan primært henføres til lønudgifter, der lå 13,1 mio. kr. højere. Det skyldes bl.a. flere ekstravagter på grund af udfordringer med vagtbesættelser, deltagelse i projekter samt indførelsen af en bonusordning på ambulanceområdet.

På det administrative område var der et merforbrug på ca. 5,8 mio. kr. Det er bl.a. på grund af oprustning af it-området, implementering af projekter om den risikobaserede dimensionering samt projektansættelser i forbindelse med et sygefraværsprojekt.

COVID-19 har medført en merudgift på løn på knap 3 mio. kr. Det er merudgifter vedrørende ekstravagter til at dække sygdom samt andet direkte fravær i forbindelse med COVID-19. Omvendt medfører COVID-19 også mindreudgifter vedrørende ikke-afholdte kurser samt øget lønrefusion.

I Hovedstadens Beredskab er der 1.081 medarbejdere, inklusive de frivillige.

Annonce