Rigsrevisionen: Ikke tilstrækkeligt overblik hos Beredskabsstyrelsen

Beredskabsstyrelsen har ikke haft et samlet overblik over ministeriernes beredskabsplanlægning og har dermed ikke haft et tilstrækkeligt grundlag for at vurdere, om beredskabet er tilstrækkeligt. Det konkluderer Rigsrevisionen, der kritiserer Forsvarsministeriet for ikke at have sikret, at koordineringen af beredskabsplanlægningen har været tilstrækkelig.

I en ny beretning om statens planlægning og koordinering af beredskabet for større ulykker og katastrofer påpeger Rigsrevisionen og Statsrevisorerne, at et godt statsligt beredskab forudsætter, at myndighederne er velforberedte i forhold til at håndtere større ulykker og katastrofer, f.eks. skybrud, forureningsulykker, sygdomsudbrud og terrorhandlinger.

Beredskabsloven fastsætter, at de enkelte ministre inden for deres område skal planlægge, så samfundets funktioner kan opretholdes og videreføres i tilfælde af ulykker og katastrofer, herunder krigshandlinger. Loven fastsætter endvidere, at forsvarsministeren koordinerer planlægningen vedrørende den civile sektors beredskab og rådgiver myndighederne. Forsvarsministeren gennemfører den del af planlægningen, der ikke påhviler andre myndigheder.

Centrale ministerier har styr på beredskabsplaner

Rigsrevisionen og Statsrevisorerne konstaterer i beretningen, at hovedparten af de ministerier og styrelser, der har en central rolle i beredskabet – f.eks. Statsministeriet, Forsvarsministeriet og Justitsministeriet – har udarbejdet beredskabsplaner for krisestyringen ved større ulykker og katastrofer og har øvet deres beredskab. Men Statsrevisorerne kritiserer, at hovedparten af de ministerier og styrelser, der har en mindre central rolle i beredskabet, ikke har overholdt beredskabsloven. Således har kun få af disse ministerier og styrelser en beredskabsplan og har øvet deres beredskab, til trods for at de fleste af ministerierne varetager samfundskritiske funktioner.

Statsrevisorerne finder det utilfredsstillende, at Forsvarsministeriet ikke har sikret, at Beredskabsstyrelsens koordinering af beredskabsplanlægningen på tværs af ministerierne har været tilstrækkelig. ”Beredskabsstyrelsen har ikke haft et samlet overblik over ministeriernes beredskabsplanlægning og har dermed ikke haft et tilstrækkeligt grundlag for at vurdere, om beredskabet er tilstrækkeligt”, skriver Statsrevisorerne.

Det er ligeledes utilfredsstillende, at myndighederne ikke systematisk har evalueret håndteringen af større ulykker og katastrofer samt øvelser. Evalueringerne er nemlig vigtige i forhold til at fastholde erfaringer og læringspunkter.

Statsrevisorerne konstaterer, at beredskabsloven forventes ændret i år. Ændringen betyder, at alle ministerier skal indsende deres beredskabsplaner til Beredskabsstyrelsen, der således får bedre rammer for koordinering af beredskabsplanlægningen.

Minister: Arbejdet med planlægning og koordinering skal styrkes

”Jeg kan konstatere, at Rigsrevisionen finder, at vi gør meget rigtigt godt, men også at der er noget, vi kan og skal gøre bedre.  Jeg hilser Rigsrevisionens bemærkninger velkommen og ser på den baggrund frem til sammen med de øvrige beredskabsaktører at styrke arbejdet med planlægningen og koordineringen af samfundets samlede beredskab. Det er for mig afgørende, at offentlige myndigheder er bedst muligt forberedt, når der sker større ulykker og katastrofer, hvad enten det måtte være cyberangreb, terror eller naturkatastrofer”, siger forsvarsminister Nicolai Wammen.

”Jeg har for nyligt på vegne af regeringen fremsat forslag til ændring af beredskabsloven, som blandt andet vil indføre en planlægningsforpligtelse for alle statslige myndigheder. Den forpligtelse vil skaffe os et endnu bedre overblik over det samlede beredskab, og vil styrke Beredskabsstyrelsens mulighed for at rådgive og vejlede myndighederne i endnu højere grad. Der har desuden i marts 2014 været gennemført en konference for ministerier og statslige myndigheder med fokus på krisestyring og beredskabsplanlægning”, siger forsvarsministeren.

Beredskabsstyrelsens direktør, Henning Thiesen, henviser også til, at det med den forventede indførelse af en planlægningsforpligtelse for alle statslige myndigheder bliver obligatorisk for alle statslige myndigheder at udarbejde en beredskabsplan og sende den til Beredskabsstyrelsen.

”Rigsrevisionen peger på, at vi grundlæggende har et godt beredskab i Danmark, men at der også er nogle forbedringspunkter. I den sammenhæng er jeg tilfreds med, at Beredskabsstyrelsen med indførelsen af planlægningsforpligtelsen får et endnu bedre udgangspunkt for at bistå ministerier og styrelser i deres beredskabsarbejde”, siger Henning Thiesen.

Forslaget om at indføre en planlægningsforpligtelse er en del en række initiativer, der bl.a. er iværksat som opfølgning på de norske erfaringer fra terroranslaget den 22. juli 2011 i Oslo og på øen Utøya. Blandt de øvrige initiativer udvikler Beredskabsstyrelsen og Rigspolitiet et nyt koncept for øvelser og evalueringer for myndigheder.

Annonce