Mangler penge til ambitiøst træningscenter for oversvømmelsesbeskyttelse

Roskilde Brandvæsen vil sammen med virksomheder og videninstitutioner etablere et revolutionerende test- og træningscenter for oversvømmelsesbeskyttelse, hvor beredskaber og andre aktører i fællesskab kan udvikle, teste og demonstrere nye mobile og midlertidige foranstaltninger, der kan anvendes før, under og efter bl.a. skybrud og stormflod. Men projektet risikerer at blive lukket på grund af pengemangel.

Ambitionen hos Roskilde Brandvæsen er at etablere verdens første simuleringsmiljø med forskellige vandhøjder, der kan benyttes til udvikling og udstilling af såvel eksisterende som nye løsninger, både med involvering af professionelle og frivillige brugere. Gennem udbud af kurser og testforløb vil det nye anlæg skulle bidrage til at sikre borgere, byggeri og infrastruktur mod vandskader på nye og mere effektive måder end hidtil.

Simuleringsmiljøet skal efter planen placeres på Roskilde Brandvæsens grønne areal ved Gl. Vindingevej 10 i Roskilde, og Roskilde Kommune kommer til at eje såvel areal som anlæg. Anlægget skal først og fremmest bruges til træning af kommunens medarbejdere og frivillige i beredskabet, men derudover er det planen, at overskudskapaciteten i anlægget udlejes til andre kommuner, beredskaber, Beredskabsstyrelsen, private virksomheder samt foreninger mv. Vedligeholdelse og drift af anlægget vil påhvile kommunen. Andre aktører vil dermed kun have udgifter til leje ved konkret brug af anlægget. Det kan f.eks. være i forbindelse med kurser, men også som del af udviklings- og demonstrationsaktiviteter, hvor tests vil indgå.

I øjeblikket er der dialog med bl.a. Aarhus Universitet, DTU og RUC samt Det Nationale Netværk for Klimatilpasning samt interesserede løsningsleverandører om forskningsprojekter kompetenceudviklingsforløb, så der vil kunne komme spændende aktiviteter i simuleringsmiljøet.

Mangler 1,25 mio. kr.

Anlægsarbejdet skulle efter planen have været igangsat medio 2020, så simuleringsmiljøet kunne tages i brug i vinterens løb. I dialogen med de tilbudsgivende virksomheder har der imidlertid vist sig at være flere omkostninger forbundet med betonelementer og gruspuder end projekteringen først viste, hvilket kan udfordre hele projektet. Der arbejdes derfor på at skaffe de nødvendige midler, og meldingen er, at der er anerkendelse af behovet for et simuleringsmiljø samt bred interesse for værdien af de aktiviteter, der kan gennemføres.

Det samlede budget for etablering af simuleringsmiljøet er 4,2 mio. kr., og hidtil er der rejst 2 mio. kr. i finansiering fra Roskilde Kommune (herunder Roskilde Brandvæsen) og 950.000 kr. fra seks private virksomheder, der sponsorerer arbejde, udstyr eller materialer. Det aktuelle finansieringsbehov er derfor 1,25 mio. kr.

Der er nu igangsat en genberegning af økonomien, og man forsøger at finde den resterende kapital via fonde. Hvis der ikke findes kapital inden for de næste ca. seks måneder, forventes det at projektet lukkes ned. Man overvejer dog også at undersøge muligheden for at få staten involveret i projektet.

Først når der er sikkerhed for den resterende finansiering, vil myndighedsbehandling og anlægsarbejdet blive igangsat, hvilket estimeres at tage 20 uger.

Annonce