Ny brandstation ventes at komme til at koste 44 mio. kr.

Indenfor en kortere årrække skal Hovedstadens Beredskab formentlig have en ny station i Glostrup. Glostrup Kommune vil nemlig anvende den nuværende station til andre formål. Selv om alternative placeringer har været overvejet, så placeres den nye station efter alt at dømme også i Glostrup-området. Beregninger viser, at der skal investeres ca. 44 mio. kr. i grund og byggeri.

Hovedstadens Beredskab lejer brandstationen i Glostrup af Glostrup Kommune. Men der er udsigt til, at kommunen som led i et byudviklingsprojekt vil opsige lejekontrakten. Der skal således findes en ny lokation til brandstationen.

Der er derfor gennemført en nærmere analyse af mulige placeringer.

Nordlig eller sydlig placering vil give behov for bistand

Analysen viser, at en placering nord eller syd for Glostrup vil have en negativ indvirkning på serviceniveauet i helholdsvis den sydlige og den nordlige del af dækningsområdet. Dermed kan en sådan flytning ikke gennemføres uden en ændring af den risikobaserede dimensionering.

Ved en ny placering i den nordlige del – indenfor Albertslund og Glostrup kommuner – vil der være behov for dækning fra naboberedskaber. Samtidigt vil responstiden ved hændelser på hospitalet i Glostrup øges.

Der er ikke muligheder for alternativ dækning i den sydlige del, altså Brøndby Kommune.

Samtidig gør Hovedstadens Beredskab opmærksom på, at naboberedskaberne er uddannede, organiserede og materielmæssigt udrustede på andre måder end Hovedstadens Beredskab. En stationsplacering, hvor man planlægger med bistand fra naboberedskaberne, vil desuden medføre ekstra udgifter, når naboberedskaberne skal betales.

Vestlig placering vil belaste nabostation

En vestlig placering vil betyde, at dækningsområdet for nabostationen i Hvidovre skal forøges. Det vil betyde, at stationen i Hvidovre får flere udrykninger – og at der dermed også vil være en større del af døgnet, hvor stationens dækningsområde skal betjenes fra en af de andre stationer i Hovedstadens Beredskab. Samlet set vil serviceniveauet dermed reduceres.

Samtidig vurderer Hovedstadens Beredskab, at en mere vestlig placering af stationen vil medføre en betydelig reduktion i antallet af beboere, der kan nås hurtigt. Den optimale stationsplacering er således et sted, hvor der er dækningsområde 360 grader rundt om stationen, men det kan ikke fuldt ud opnås, hvis stationen flyttes mod vest.

Det betyder, at både placeringer i Brøndby Kommune og en vestlig placering i Albertslund Kommune er udelukket.

Ny station får mere plads

Det vurderes, at en ny brandstation skal have et bebygget areal på ca. 1.400 m2, mens den nuværende station – der stammer fra 1949 – er på 1.084 m2. Hertil vil komme et udendørsareal, som også vil skulle være på ca. 1.400 m2.

Planen om at udvide det bebyggede areal skyldes, at der er behov for mere tidssvarende forhold, når det gælder adgangen til køretøjerne i garagen, herunder plads til oppakning efter indsats. Desuden er der behov for tidssvarende depot-, undervisnings- og kontorlokaler.

I det bebyggede areal indgår en videreførelse af det nuværende slangetårn som en option. Håndteringen af brandslanger i Hovedstadens Beredskab er godt nok centraliseret, men et tårn kan danne udgangspunkt for en række uddannelsesaktiviteter, der kan medvirke til, at mandskabet er klar til udrykning i et større tidsrum, fordi de sjældnere skal forlade stationen for at afholde øvelser andre steder.

Anlægsudgiften ved opførelse af en ny brandstation er foreløbigt anslået til 34 mio. kr. Hertil kommer et eventuelt køb af grund, hvilket er anslået til 10 mio. kr.

Annonce