Nye brandstationer på Bornholm blev alt for dyre

Indretningen og ombygningen af tre brandstationer på Bornholm har udløst en ekstraregning til de bornholmske skatteydere på 1,7 mio. kr. Især den nye brandstation i Rønne er blevet langt dyrere end ventet: Stationen har kostet godt 3 mio. kr., og det er 1,2 mio. kr. mere end det oprindelige budget. Også en større ombygning af brandstationen i Aakirkeby er blevet næsten dobbelt så dyr som budgetteret, mens budgetoverskridelsen for brandstationen i Allinge er relativt beskeden.

Brandstationen i Rønne flyttede i 2010-2011 fra Dampmøllegade i byens centrum til en bygning på Fabriksvej 31, som Bornholms Regionskommune med kort varsel købte for 2,1 mio. kr. Dengang blev det anslået, at bygningen, der tidligere var et postcenter, kunne ombygges til brandstation for 1,4 mio. kr., som bl.a. skulle dække indretning af velfærdsfaciliteter til mandskabet, nedrivning af indvendige vægge, isætning af nye porte, opsætning af udsugningsanlæg, etablering af vejadgang og nødvendig IT.

I 2011 kunne Bornholms Regionskommune imidlertid konstatere, at brandstationen ville blive langt dyrere end ventet. Dengang blev det besluttet, at kun de absolut påkrævede arbejder på brandstationen skulle færdiggøres, mens resten af arbejderne i første omgang blev stoppet. Brandstationen blev derfor taget i brug i september 2011 med en række mangler, herunder en manglende udrykningsvej, manglende indretning af undervisningslokale og manglende opsætning af udsugningsanlæg i garagen. En færdiggørelse af brandstationen vil bringe den samlede ekstraregning op på 1,2 mio. kr.

I Aakirkeby er Bornholms Brandvæsens hjælpebrandstation blevet renoveret. Som følge af et påbud fra Arbejdstilsynet er der således etableret velfærdsfaciliteter med bad, toilet, håndvaske og omklædningsmuligheder samt de tilhørende installationer. I forbindelse med indretning af bygningen blev det klart, at den var i så dårlig stand, at der skulle iværksættes en større udvendig bygningsrenovering. Kommunens daværende beredskabschef besluttede, at det kunne finansieres via en særlig nedrivningspulje, således at udgifterne ikke belaste brandvæsenets anlægsbudget, men regionskommunen konkluderede efterfølgende, at det var uacceptabelt. Dermed opstod der en budgetoverskridelse på 400.000 kr. – svarende til en fordobling af de forventede udgifter.

I Allinge har Bornholms Brandvæsen fået opført en helt ny station til 6 mio. kr. Også her er der konstateret en budgetoverskridelse, men dog på mere beskedne 70.000 kr. De rækker især udvidelser af det oprindelige byggeprojekt med montering af IT-netværk, montering af alarmanlæg og opsætning af energibesparende loftventilatorer.

Alt i alt er budgettet for de tre brandstationer overskredet med 1,7 mio. kr., og det rammer regionskommunens budget for forbedringer af trafikforholdene i Rønne. Det er nemlig her, at de ekstra penge til brandstationerne nu skal hentes.

Annonce