Politiet har rejst én sigtelse for fyrværkeri-angreb mod brandfolk

I nytårsdøgnet skete der ifølge organisationen Danske Beredskaber 17 angreb mod brandfolk. Men en opgørelse fra politiet viser, at der ikke er blevet rejst nogen sigtelser om vold eller trusler om vold mod personer i offentlig tjeneste i relation til fyrværkeri. Der er dog rejst én sigtelse for affyring af et bomberør. Samtidig sætter Beredskabsstyrelsen spørgsmålstegn ved, om opgørelsen fra Danske Beredskaber er korrekt.

Danske Beredskaber udarbejdede efter årsskiftet en opgørelse, som viste, at der i nytårsdøgnet var sket 17 angreb mod brandfolk fra fem forskellige beredskaber. Det medførte stor opmærksomhed omkring problemstillingen med angreb mod brandfolk, og sagen har også været rejst politisk overfor justitsministeren.

Men ifølge Beredskabsstyrelsen er opgørelsen fra Danske Beredskaber ikke nødvendigvis retvisende, og der kan reelt have været både færre og flere angreb. I en udtalelse til Justitsministeriet skriver Beredskabsstyrelsen – via Forsvarsministeriet – således:

”Det skal generelt bemærkes, at de kommunale redningsberedskaber ikke har haft retningslinjer for, hvordan sådanne hændelser defineres og registreres. Det kan derfor ikke afvises, at faktiske hændelser kan være opfattet og dermed registreret forskelligt (f.eks. som ”angreb” eller ikke som ”angreb”) trods sammenlignelige faktiske omstændigheder”.

Beredskabsstyrelsen bemærker også:

”I forhold til de konkrete angivelser af hændelser skal det bemærkes, at fire hændelser ved Slagelse Brand og Redning ikke involverede redningsberedskabet, idet politiet aflyste tilkaldelsen henset til en vurderet risiko for beskydning”.

13 sager om fareforvoldelse

Rigspolitiet oplyser, at der ikke i perioden fra den 27.december 2019 til og med den 2. januar 2020 er rejst sigtelser i relation til fyrværkeri for overtrædelse af straffelovenes § 119 om vold eller trusler om vold mod personer i offentlig tjeneste eller hverv i de politikredse, hvor der er omtalt angreb.

Imidlertid er der i perioden registreret i alt 13 sager om overtrædelse af straffelovens § 252 om fareforvoldelse i sager med tilknytning til fyrværkeri. Af de 13 sager, der er registreret om overtrædelse af straffelovens § 252, er der én sag, der vedrører affyring af et bomberør mod brandfolk, og to sager, der vedrører affyring af bomberør mod polititjenestemænd. Én af de 13 sager er vedrørende én af de 17 hændelser, som fremgår af Danske Beredskabers opgørelse. Men politiet har altså i ingen af sagerne rejst sigtelse efter den alvorlige bestemmelse om vold eller trusler om vold mod personer i offentlig tjeneste.

Politikredse bekræfter problemer

Hos Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi bekræfter man, at der har været problemer, især i boligkvarteret Motalavej i Korsør.

”I forbindelse med tilstedeværelsen i området blev politiet og redningsberedskabet ved forskellige hændelser beskudt med fyrværkeri. Politiet koordinerede indsatsen i området og iværksatte på baggrund af situationen og udviklingen i området en målrettet og dialogbaseret indsats for at forebygge og forhindre kriminalitet. Det var endvidere den strategiske hensigt, at politi og øvrige beredskabsmyndigheder skulle sikre gennemførelse af deres opgaver og indsatser i området, og at der skulle skrides konsekvent ind mod gerningsmænd, som forøvede vold eller i øvrigt lagde hindringer i vejen for myndighederne. Politiets indsats medvirkede til, at der blev skabt ro i området, ligesom der skete en tværfaglig koordination med brandberedskabet i de få tilfælde, hvor der indgik anmeldelse om brandstiftelser. Der blev ikke foretaget anholdelser og sigtelser under indsatsen, men der blev dog løbende taget kontakt til personer, som kunne være aktuelle i relation til fyrværkeriafbrændingerne”, oplyser politikredsen.

Om selve nytårsaften oplyser politikredsen:

”I forbindelse med indsatserne i Slagelse og Korsør var der i alt fem registrerede beskydninger med fyrværkeri rettet mod politiet og en registreret beskydning mod brand- og redningsberedskabet. Beskydningen mod brand- og redningsberedskabet skete lige efter midnat på en adresse i Slagelse, hvor der var rigtig mange personer på gaden. Der blev ikke anholdt eller sigtet personer i forbindelse med de konkrete hændelser, hvor politiet efter, at den pågældende brand var slukket, anmodede brand- og redningsberedskabet om at forlade området, henset til at der kort forinden havde været beskydning med fyrværkeri, og for derved at mindske risikoen for yderligere beskydning mod brand- og redningsberedskabets personale og materiel. I samme periode var der i Slagelse og Korsør sammenlagt registreret anmeldelser vedrørende beskydning med fyrværkeri mod private i køretøjer eller til fods i fem tilfælde, beskydning mod ejendomme i fire tilfælde og i alt syv brandstiftelser”.

Midt- og Vestsjællands Politi har oplyst, at politikredsen fra natten til lørdag den 28. december til søndag den 29. december 2019 om morgenen modtog et større antal anmeldelser om afskydning af fyrværkeri, herunder en situation, hvor Vestsjællands Brandvæsens indsatsleder lørdag aften blev beskudt med fyrværkeri under indkørsel til Ladegårdsparken i Holbæk. Politikredsen har dog også oplyst, at der ikke blev foretaget anholdelser og sigtelser i politikredsen i forbindelse med affyring af fyrværkeri mod personer.

Københavns Politi har oplyst, at politikredsen torsdag den 26. december 2019 modtog flere anmeldelser om fyrværkeri på Nørrebro. Fyrværkeriafskydningen/-afbrændingen var i flere tilfælde til væsentlig ulempe og fare for omkringstående øvrige trafikanter og beboere, ligesom politipersonale efterfølgende lejlighedsvis blev beskudt med fyrværkeri.

Københavns Politi har videre oplyst, at der i perioden fra den 27. december 2019 til og med den 2. januar 2020 er foretaget anholdelse og sigtelse i fem sager for overtrædelse af straffelovens § 252 om fareforvoldelse med tilknytning til affyring af fyrværkeri. Københavns Politi har endelig oplyst, at politikredsen efterforsker yderligere en sag vedrørende affyring af fyrværkeri fra København NV, hvor der ikke er sket anholdelser eller sigtelser, men hvor der vil være grundlag for at rejse sigtelse for overtrædelse af straffelovens § 252, såfremt der identificeres en gerningsmand.

Angreb sker i områder med historik

”Efter årsskiftet har Rigspolitiet været i dialog med Beredskabsstyrelsen om hændelser vedrørende affyring af fyrværkeri mod brandfolk. Rigspolitiet har således deltaget i et møde i Beredskabsstyrelsen, hvor der også var deltagelse af repræsentanter fra de kommunale beredskaber og foreningen Danske Beredskaber. Formålet med mødet var at få afklaret omfanget og typerne af chikane af redningsberedskabets mandskab nytårsaften 2019/2020. På mødet kom det frem, at chikane/angreb sker i områder, hvor der er historik for en sådan adfærd nytårsaften, og at indsats i sådanne områder i høj grad gennemføres med støtte fra politiet”, oplyser Rigspolitiet- og fortsætter:

”Herudover har Rigspolitiet den 22. januar 2020 afholdt et møde i National Operativ Stab (NOST) med det formål generelt at drøfte emnet om affyring af fyrværkeri mod beredskabsaktører, idet der også var andre beredskabsaktører end brandfolk, der omkring årsskiftet blev udsat for chikane/angreb i form af affyring af fyrværkeri”.

”Afsluttende kan Rigspolitiet oplyse, at det i denne type sager er svært at få identificeret de konkrete gerningsmænd til chikane og angreb, også selv om politiet måtte være til stede i de pågældende områder. Ved de konkrete hændelser skal tages vare på såvel egen sikkerhed som sikkerheden i forhold til øvrige beredskabsaktører og udenforstående, ligesom forholdene nytårsaften med omfattende lovlig affyring af fyrværkeri er med til at vanskeliggøre arbejdet for politiet i forhold til at identificere gerningsmænd til ulovlig affyring af fyrværkeri”, lyder det fra Rigspolitiet.

Annonce