Statstilskud til branduddannelse er i strid med loven

Arkivfoto: Brandstationen i Hørsholm

Det er ikke forenelig med de intentioner, der ligger til grund for statens tilskud til uddannelse af frivillige i kommunerne, hvis Hørsholm Kommune giver kommende brandfolk proforma-status af frivillige og dermed opnår statstilskud til deres brandmandsuddannelse. Det skriver forsvarsminister Søren Gade i et svar til Folketingets Kommunaludvalg, der har taget sagen op.

Som omtalt i april-udgaven af BeredskabsInfos Nyhedsbrev ville det nye Søllerød-Hørsholm Brandvæsen ifølge et internt notat give de kommende brandfolk status af frivillige under deres uddannelse, og umiddelbart efter uddannelsen ville de så blive ansat som brandfolk. Dermed kunne kommunen opnå et statstilskud på 95.000 kr. fra den pulje, som er beregnet til uddannelse af beredskabsfrivillige.

Beredskabsstyrelsen skrev 22. april til Hørsholm Kommune, og bad kommunen kommentere artiklen i nyhedsbrevet. Dette brev svarede Hørsholm Kommune imidlertid ikke på. Derfor sendte Beredskabsstyrelsen 11. maj et nyt brev til kommunen, hvor kommunen blev pålagt at svare indenfor tre dage. Og denne gang fik Beredskabsstyrelsen svar fra borgmester Uffe Thorndahl (K).

I sit svar benægter Uffe Thorndahl, at Hørsholm Kommune har planlagt at lade de nye brandfolk få status af frivillige for derved at opnå statstilskud til uddannelsen. Ifølge borgmesteren er der tale om uddannelse af reelle frivillige, og det er en ren tilfældighed, hvis nogle af de frivillige senere bliver ansat som deltidsbrandfolk: “Det hænder af og til, at frivillige, der har modtaget en brandmandsuddannelse ved Beredskab Hørsholm, senere får ansættelse i et kommunalt brandvæsen”, skriver Uffe Thorndahl.

Borgmesterens forklaring til Beredskabsstyrelsen stemmer imidlertid ikke med det føromtalte notat fra Søllerød-Hørsholm Brandvæsen. Notatet handler om rekruttering og uddannelse af nye deltidsbrandfolk til det kommende brandvæsen, og af notatet fremgår bl.a, at “det foreslås, at de nye brandmænd organisatorisk tegner kontrakt som beredskabsfrivillige med Beredskab Hørsholm. Beredskabsstyrelsen yder tilskud til uddannelse af beredskabsfrivillige”. Samtidig er hele Beredskabsstyrelsens tilskud til frivilliguddannelse, 95.000 kr., indregnet i kommunens budget for uddannelsen af de kommende deltidsbrandfolk. I budgettet forudsættes det altså, at alle de nye brandfolk, der har brug for en brandmandsuddannelse, under uddannelsen har status af frivillige, og at kommunen dermed opnår statstilskud – og ikke blot, at der tilfældigvis er nogle beredskabsfrivillige, som på et senere tidspunkt vælger at blive deltidsbrandfolk.

Forudsætningen for, at der kan ydes statstilskud til frivilliguddannelsen er, at de frivillige reelt er frivillige – og det betyder bl.a., at de ikke må få løn af kommunerne under deres uddannelse. Som omtalt i april-nyhedsbrevet har Hørsholm Kommune, som noget meget usædvanligt, valgt ikke at betale løn til brandfolkene under uddannelsen. I stedet får brandfolkene et engangsvederlag på 15.000 kr., når de bliver ansat i brandvæsenet. Denne manøvre har den store fordel, at brandfolkene dermed kan opfylde betingelserne for at være frivillige, idet de først får deres vederlag, når uddannelsen er afsluttet, og det dermed ikke længere er nødvendigt, at de har status af frivillige.

I sit svar til Beredskabsstyrelsen benægter borgmester Uffe Thorndahl imidlertid, at ansættelsesvederlaget på 15.000 kr. er en kompensation for den manglende løn under uddannelsen og at kommunens usædvanlige fremgangsmåde skulle skyldes et ønske om, at brandfolkene kan få status af frivillige. “Falck og Karlebo Kommunes planer om placering af en beredskabsstation formentlig ca. 2.000 m. fra Søllerød-Hørsholm Brandvæsens brandstation i Hørsholm medfører en konkurrencesituation m.h.t. hvervning af brandmænd i samme lokalområde. Det er derfor besluttet, at Søllerød-Hørsholm Brandvæsen i forbindelse med etableringen den 1. januar 2005 i særlige tilfælde vil kunne tilbyde nye brandmænd et rekrutterings- og ansættelsesvederlag på 15.000 kr.”, skriver borgmesteren.

Også her modsiges borgmesteren imidlertid af det interne notat fra Søllerød-Hørsholm Brandvæsen. Ifølge notatet er der således ikke tale om et vederlag, som kun kan ydes i særlige tilfælde. Det skal tværtimod helt automatisk ydes til alle brandfolk, som gennemfører brandmandsuddannelsen. Og i brandvæsenets uddannelsesbudget er der da også indregnet et vederlag på 15.000 kr. til samtlige de brandfolk, som brandvæsenet forventer at uddanne. På et møde i styregruppen for det fælles beredskab i Søllerød og Hørsholm kommuner i januar vedtog styregruppen – ifølge et referat, som BeredskabsInfo er i besiddelse af – at “hver nyuddannet brandmand efter gennemført uddannelse og ved ansættelse i brandvæsenet tildeles et rekrutterings- og ansættelsesvederlag på kr. 15.000”. Borgmester Uffe Thorndahl er medlem af styregruppen, og deltog i mødet.

I Beredskabsstyrelsens brev til Hørsholm Kommune skriver styrelsen, at udgifter til uddannelse af det personel, der skal udføre brandslukningsopgaver i kommunerne, skal afholdes af vedkommende kommunalbestyrelser, og hvis der er tale om en systematisk anvendelse af den beskrevne finansieringsordning, så er det ikke i overensstemmelse med intentionerne bag statens finansiering af uddannelse til frivillige.

I sit svar til Folketingets Kommunaludvalg skriver forsvarsministeren, at Beredskabsstyrelsen og Forsvarsministeriet fremover agter at følge udviklingen nøje med henblik på at sikre, at støtteordningen ikke misbruges.

Annonce