Vestsjællands Brandvæsen vil skære dybt i det operative beredskab

Rammerne for den fremtidige dimensionering af det operative beredskab i Vestsjællands Brandvæsen er nu besluttet, og der er udsigt til, at der bliver skåret dybt i beredskabet. Både når det gælder udrykningstider, bemanding og antal køretøjer bliver beredskabet således reduceret, men ejerkommunerne får mulighed for at købe sig til et bedre beredskab.

I første omgang har politikerne i beredskabskommissionen taget stilling til de overordnede rammer for den plan for risikobaseret dimensionering, som Vestsjællands Brandvæsen nu skal udarbejde.

Når det gælder brandvæsenets udrykningstider, så vil kravet om afgang indenfor 5 minutter fremover kun gælde for det første slukningskøretøj, typisk autosprøjten. Tilsvarende vil kravene om ankomst indenfor 10, 15 eller 20 minutter (afhængigt af områdets karakter) kun skulle gælde for første slukningskøretøj. Øvrige slukningskøretøjer – f.eks. en tankvogn eller stigevogn – skal først være fremme 5 minutter senere.

Indsatslederne skal fremover først være fremme på det tidspunkt, hvor en eventuel forstærkning fra nabostationen også ville være fremme.

Færre brandfolk på udrykningerne

Bemandingen af udrykningerne bliver endvidere harmoniseret, således at alle stationer fremover bemander normaludrykningen med holdleder og fem brandfolk. Alle stationer opererer desuden fremover med reduceret udrykning, som bemandes med holdleder og tre brandfolk. Assistancer bemandes med to brandfolk.

Det medfører en reduktion af bemandingen på brandstationerne i Holbæk, Snertinge og Ruds Vedby, hvilket skal give en årlig besparelse på 570.000 kr. Vestsjællands Brandvæsen har tidligere sparet 750.000 kr. årligt ved reduktion af den operative bemanding på de øvrige stationer.

I Sorø bliver 2. slukningstog nedlagt, men dog således, at Sorø Kommune kan tilkøbe det ekstra sllukningstog. I de næste fem år opretholdes 2. slukningstog dog vederlagsfrit. Sorø mister også sin redningslift, men også her med mulighed for tilkøb. I Asnæs er det den ene af stationens tankvogne, som spares væk.

Desuden nedlægges slangetenderne i Gørlev, Kalundborg, Nykøbing S og Hvalsø. I stedet skal det frivillige beredskab i Vig fremover varetage slangetender-funktionen for hele Vestsjællands Brandvæsen. Slangetenderen i Sorø bevares, da den indgår i mødeplanerne for gaslageret i Stenlille, men her skal det afdækkes, om mødeplanerne kan ændres, så også denne slangetender kan nedlægges.

Skal give besparelser på 2 mio. kr.

Som led i den nye dimensioneringsplan vil beredskabet på Orø desuden blive reduceret til et såkaldt ø-beredskab, hvor der ikke længere skal anvendes uddannede brandfolk. Her ventes det dog, at Holbæk Kommune vil benytte sig af muligheden for tilkøb, således at brandstationen på Orø kan fortsætte.

Efter beredskabsloven har brandvæsenerne pligt til at opretholde et forsvarligt beredskab til redning af personer i søer, havne og vandløb. Ansvaret for redning på fjord og hav er derimod placeret hos Forsvaret. Det har dog gennem mange år været kutyme, at brandvæsnerne har deltaget i opgaven med redning på fjord og hav med det materiel, de har til rådighed for løsning af den lovpligtige opgave. Det ophører Vestsjællands Brandvæsen imidlertid med som led i den nye dimensionering.

Det samme er tilfældet for udrykning til færdselsuheld, hvor der ikke er meldt om behov for brandslukning eller redningsarbejde. En del af brandvæsenets stationer rykker i dag ud til disse færdselsuheld, hvis de sker på motorveje og motortrafikveje. Det sker for at brandvæsenet kan medvirke aktivt til en hurtig og sikker afvikling af skadestedet, så trafikken bliver påvirket mindst muligt. Det ophører brandvæsenet nu med, men Vejdirektoratet vil få et tilbud om, at udrykningerne fortsætter, hvis Vejdirektoratet betaler omkostningerne.

Vestsjællands Brandvæsens mål er, at der med dimensioneringsplanen kan opnås besparelser på i alt 2 mio. kr.

Annonce