Nyt center skal bekæmpe it-relateret økonomisk kriminalitet

It-relateret økonomisk kriminalitet vokser hastigt og misbrug af betalingskort, phishing og online svindel, når der handles, rammer stadig flere danskere, efterhånden som hverdagen bliver mere digital. For at styrke indsatsen har politiet nu oprettet et landsdækkende center for indledende efterforskning og forebyggelse af sager vedrørende it-relateret økonomisk kriminalitet.

Politiets nye landsdækkende center for it-relateret økonomisk kriminalitet (LCIK) skal styrke politiet i kampen mod kriminelle på nettet – og gøre det lettere for borgere og virksomheder at anmelde sager.

“Med etableringen af LCIK tager vi endnu et skridt for at sikre os, at borgerne kan føle sig trygge – også når de færdes online. Vores nye center vil både sikre en bedre håndtering af de sager, hvor en borger eller virksomhed har været udsat for økonomisk it-kriminalitet og styrke den forebyggende indsats. Så vi er bedre rustet i kampen mod bedrageri på nettet”, siger rigspolitichef Jens Henrik Højbjerg.

Centret forankres i Københavns Politi, men kommer til at understøtte alle 12 politikredse i den indledende efterforskning.

“It-relateret økonomisk kriminalitet udfordrer os i de enkelte kredse, fordi mængden af sager stiger voldsomt og ofte kræver specialiserede medarbejdere. En national løsning sikrer, at de sager, vi modtager i kredsen, allerede er kvalificeret af en, der har specialviden på netop det sagsområde. På den måde kan vi hurtigere komme i gang med efterforskningen her i kredsen”, siger Jørgen Abrahamsen, politidirektør i Sydøstjyllands politi.

Over 450 sager den første uge

Allerede den første uge modtog LCIK 465 sager, og en væsentlig rolle for LCIK bliver at skabe overblik over de mange sager, der måske enkeltvis kan være mindre sager, men som tilsammen kan være en del af noget større:

“Vi kommer til at tage os af de indledende skridt, fordi der netop her ligger et stort potentiale i forhold til at se mønstre og koble sager til hinanden på tværs af kredsgrænser”, fortæller Trine Møller, centerchef i LCIK.

“Vi har senest set et eksempel på 49 borgere, som alle havde handlet på samme danske webshop uden at modtage de bestilte varer. Vi sammenkædede sagerne og fik hurtigt skabt et overblik. Fordi borgerne var fra ni forskellige politikredse, kunne det – før oprettelsen af LCIK – ellers have taget længere tid, før sagerne blev koblet sammen, og der kunne gribes ind over for gerningsmanden.”

Bedre betjening af borgere og virksomheder

Borgere, virksomheder og foreninger skal anmelde sager om it-relateret økonomisk kriminalitet via en digital selvbetjeningsløsning på det nye politi.dk. Et helt centralt element i udformningen af selvbetjeningsløsningen har da også netop været en brugerorienteret borger- og virksomhedsbetjening:

“Ved at etablere et landsdækkende center, der understøttes af den nye digitale selvbetjeningsløsning, sikrer vi en professionel borger- og virksomhedsbetjening og en mere effektiv straffesagsbehandling på tværs af landets politikredse. Samtidig bliver det simpelthen lettere for borgere at anmelde denne her form for sager via politi.dk frem for at skulle ringe eller møde personligt op”, siger Trine Møller.

Fakta om LCIK

Landsdækkende Center for it-relateret økonomisk kriminalitet (LCIK) er placeret på Gammel Køge Landevej i Valby. Centret er forankret i Københavns Politi og drives til daglig af centerchef Trine Møller. LCIK har pt. 67 ansatte – heraf er 41 polititjenestemænd og 26 civile. Derudover er der i LCIK placeret to faste anklagere med reference til anklagemyndigheden i Københavns Politi. Centret er til stor gavn for alle landets politikredse, fordi det letter sagsbehandlingen og styrker den videre efterforskning.

I takt med at borgernes liv rykker online, stiger udfordringerne med it-kriminalitet. Derfor har politiet oprettet et nyt landsdækkende center, der skal varetage anmeldelse og indledende efterforskning af it-relateret økonomisk kriminalitet og styrke den forebyggende indsats.

LCIK skal både stå for den forebyggende indsats samt for anmeldelse, visitation og indledende efterforskning af it-relateret økonomisk kriminalitet. Det betyder, at politikredsene fremover skal henvise alle anmeldelser vedr. it-relateret økonomisk kriminalitet til den nye selvbetjeningsløsning på politi.dk. LCIK vil herefter visitere sagerne og forestå den indledende efterforskning.

Med det nye center kan borgere, foreninger og virksomheder anmelde sager, hvor de bliver udsat for bedrageri og svindel på nettet via politi.dk. Den nye løsning gør det nemmere at anmelde og giver samtidig politiet mulighed for at håndtere sager mere effektivt samt sikre rette forebyggelsestiltag i samarbejde med eksterne interessenter både nationalt og lokalt

LCIK varetager indledende efterforskning og forebyggelse inden for syv sagskategorier: Samhandel, misbrug af betalingskort, kontaktbedrageri mod borgere, kontaktbedrageri mod virksomheder/foreninger, misbrug af adgang til netbank/betalingstjenester, ransonware og bedrageri samt financielle institutioner og kreditgivere.

Siden idriftsættelse af LCIK den 3. december 2018 og frem til den 31. december 2018 har centeret modtaget i alt 1.541 anmeldelser om it-relateret økonomisk kriminalitet.

Annonce