Stadig problemer med elektronisk ambulancejournal i Region Sjælland

Arkivfoto

Et pilotprojekt med brug af elektronisk ambulancejournal i Region Sjælland giver fortsat problemer for regionen. Projektet skal gøre det muligt at opsamle data om den behandlingsindsats, som udføres i de 16 paramedicinerbemandede ambulancer og akutbiler i regionen, og samtidig fungerer det som pilotprojekt for en landsdækkende løsning, der ventes klar om ca. to år. Imidlertid har der fra starten af projektet været en række problemer med både software og hardware til ambulancejournalen.

En landsdækkende udgave af det, som officielt kaldes Præhospital Patient Journal (PPJ), indgår som en del af regionernes store IT-projekt, hvor der udvikles nye IT-løsninger til ambulancetjenesten.

I første omgang har fokus været kommunikationsudstyr til ambulancer og et disponeringssystem til AMK-vagtcentralerne, men inden udgangen af 2012 forventer regionerne at have afsluttet et udbud af ambulancejournalerne. Derefter går der op til et år, inden den nye IT-løsning er udviklet og installeret i alle ambulancer.

Ambulancejournal skal sikre evaluering af præhospital plan

Region Sjælland vedtog imidlertid sidste år en ny præhospital plan, som indebærer, at der ikke længere anvendes læger og sygeplejersker i det præhospitale beredskab. I stedet satser regionen på paramedicinere, men fordi der er tale om en stor omlægning af beredskabet, er det også planen, at der skal gennemføres en grundig evaluering af, hvordan det nye beredskab fungerer.

En forudsætning for den evaluering er, at der opsamles data om den behandlingsindsats, der udføres af de nye paramedicinerbemandede akutbiler og ambulancer, og her har den elektroniske ambulancejournal en central rolle.

Problemer med både software og hardware

Da Region Sjælland dermed ikke kunne afvente den landsdækkende løsning, har regionen i stedet valgt at indlede et pilotprojekt, hvor man selv har indkøbt hardware og indgået en to-årig aftale om at leje en softwareløsning.

I november 2010 blev der således indgået aftale med norske Locus om levering af en softwareløsning, der skulle oversættes til dansk og på forskellige andre områder tilpasses, men som ellers skulle kunne sættes hurtigt i drift. Sådan er det imidlertid ikke gået. Ifølge regionen er der således i løbet af 2011 foretaget en række tilretninger af softwaren, især på baggrund af ønsker fra ambulanceoperatørerne, men processen har været uforholdsmæssig lang, da Locus’ ambulancejournalen ikke havde den funktionalitet, som brugerne ønskede.

Seneste har regionens præhospitale center så sammen med Locus – endnu en gang – gennemgået softwaren ved en stor workshop, hvor også ambulanceoperatørerne deltog. Der vil så på baggrund af workshoppen ske flere tilpasninger af softwaren, og der bliver herefter igangsat en kort forsøgsperiode, hvor én af de præhospitale enheder tester systemet som helhed.

Heller ikke hardwaren har fungeret som ventet. Regionen har således indkøbt både hardwareenheder og tilbehør, blandt andet beslag til montering i ambulancer og akutbiler. Imidlertid er beslagene til bilerne blevet meget forsinkede på grund af en produktionsfejl hos producenten, og samtidig har ambulanceoperatørerne ønsket nogle andre beslag end de oprindeligt bestilte, og det har forsinket monteringen yderligere.

Før jul var status derfor, at der fortsat ikke var monteret beslag i 10 af 16 præhospitale enheder, men der var dog indgået en aftale om levering af det manglende materiel.

Forventer at journalen fungerer i begyndelsen af i år

På baggrund testen af softwaren og den aftalte levering af nyt materiel forventer Region Sjælland nu, at den elektroniske ambulancejournal kan tages i brug i alle 16 enheder i starten af i år.

Det forventes fortsat, at pilotprojektet vil få en varighed på ca. to år, idet tidspunktet for ibrugtagningen af en landsdækkende løsning er udskudt i forhold til de oprindelige forudsætninger. Og på trods af den lange og problematiske proces omkring igangsættelse af pilotprojektet er der ikke gået data tabt – de opsamles og indtastes blot manuelt af regionens præhospitale center.

Annonce