Falck står til at miste kontrakt på patientbefordring i Region Hovedstaden

Siden 2012 har Falck stået for den siddende patientbefordring i størstedelen af Region Hovedstaden, mens trafikselskabet Movia varetager opgaven i en mindre del af regionen som en del af selskabets flextrafikordning. En ny analyse viser, at patienterne er nogenlunde lige tilfredse med de to operatører, og udsigten til en besparelse fører formentlig til, at regionen vælger at give den samlede opgave til Movia uden udbud.

Efter et udbud overgik Region Hovedstadens siddende patientbefordring i 2012 fra VBT til Falck og Movia. Falck står for patientbefordringen i områderne Nord, Midt, Byen og Bornholm, mens Movias flextrafikordning står for patientbefordringen i området Syd. Kontrakten med Falck udløber i oktober 2018.

En analyse af patientbefordringen har vist, at patienterne er ganske tilfredse med både Falck og Movia. Mellem 87 pct. og 88 pct. er således enten tilfredse eller meget tilfredse med ordningerne, og samlet set viser analysen ikke en forskel i den patientoplevede kvalitet ved de to ordninger.

Movias flextrafikordning indebærer, at kørslerne planlægges af Movia, men at de udføres af mindre vognmænd, der får tildelt de enkelte kørsler, hvis de har budt ind med de laveste priser. Og ifølge beregninger fra regionen vil anvendelse af flextrafikordningen i hele regionen kunne give en besparelse på mindst 1,9 mio. kr. i 2018 og mindst 7,5 mio. kr. i 2019, når der sammenlignes med de nuværende priser. Det skyldes, at flextrafik er en samkørselsordning, og jo større grundlaget er for samkørsel, jo flere passagerer skal driftsomkostningerne ved en given kørselsrunde fordeles på. En vækst i kommunal flextrafik de senere år har øget grundlaget for samkørsel, hvilket har bidraget til et prisfald.

Embedsmændene i Region Hovedstaden indstiller derfor, at den siddende patientbefordring ikke sendes i udbud, men at opgaven i 2018 overgår til Movia. Der vil dog skulle gennemføres et udbud for Bornholm, som Movias flextrafikordning ikke dækker. Regionspolitikerne skal træffe beslutning i oktober.

Annonce