Flere sjællandske ambulanceudrykninger – men ambulancerne er blevet hurtigere

Sidste år rykkede ambulancerne i Region Sjælland ud godt 66.000 gange, hvilket var en stigning på 7 pct. i forhold til året før. Men trods det stigende antal udrykninger faldt den gennemsnitlige responstid fra 8:29 minutter til 8:18 minutter. En del af forklaringen er, at der i regionen er indsat 10 ekstra køretøjer til liggende sygetransport, hvilket har reduceret belastningen på akutambulancerne.

De forbedrede responstider glæder formanden for Region Sjællands udvalg for det nære sundhedstilbud, Jens Ravn:

”Det er meget positivt, at vi har nedbragt responstiden samtidig med, at der har været øget aktivitet. Det understreger endnu engang, at Region Sjælland er helt i front med at sikre borgerne et effektivt og sammenhængende akutberedskab. Det viser også, at de politiske beslutninger med nye tiltag i den præhospitale indsats har virket”, siger Jens Ravn.

Flere paramedicinere, nødbehandlere og akuthjælpere

I Region Sjælland er antallet af ambulancer med paramedicinere øget fra 17 til 24, og dermed er Region Sjælland nu den region, der har med flest paramedicinere målt i forhold til antal indbyggere. 190 paramedicinere dækker i dag regionen. Også brugen af nødbehandlerenheder og 112-akuthjælpere er i stærk stigning – og er blevet en vigtig hjørnesten i det samlede akutberedskab.

I 2016 har Region Sjælland især haft fokus på transporter af patienter mellem sygehusene i form af de såkaldte interhospitale transporter. Antallet af køretøjer til liggende sygetransporter er gået fra seks ved indgangen til 2016 til 16 ved udgangen af året. Det betyder, at ambulancerne i højere grad kan anvendes til de akutte udrykninger.

”Det er også en væsentlig årsag til, at vi fortsat har meget lave responstider på vores ambulancer i Region Sjælland. Med den politiske beslutning om at indføre flere køretøjer til liggende sygetransporter har vi fokuseret indsatsen omkring de planlagte samt ikke-akutte kørsler og samtidig frigjort ressourcer til det akutte beredskab”, siger Jens Ravn.

Få klager over ambulancerne

Samtidig lader det til, at patienterne er tilfredse med Region Sjællands præhospitale beredskab. Antallet af serviceklager blev således sidste år fastholdt på et meget lavt niveau. Samlet set klages der ifølge regionen kun over 0,007 pct. af de ydelser, som borgerne har modtaget.

Efter en udbudsproces i 2015 overtog Falck pr. 1. februar 2016 den samlede ambulancekørsel i hele Region Sjælland, efter at Roskilde Brandvæsen og Falck gennem en årrække havde stået for opgaven.

”Region Sjælland har haft et godt samarbejde gennem mange år med Roskilde Brandvæsen, og jeg glæder mig over, at Falck har fastholdt og videreudviklet de gode resultater. Responstiderne og serviceniveauet for de planlagte patienttransporter er fortsat på samme høje niveau som hidtil, og samtidig har vi hævet kvaliteten på en række andre områder. Vi skal hele tiden tænke innovativt, så vi i Region Sjælland kan fortsætte med at være i front med vores præhospitale indsats”, siger Jens Ravn.

Region Sjællands præhospitale beredskab ser nu således ud:

Annonce