Region gennemfører markedsdialog inden beslutning om eventuelt ambulanceudbud

Foto: Jens Wognsen

Region Syddanmark inviterer i denne måned interesserede ambulanceoperatører til møder, hvor regionen vil søge at afdække relevant viden, erfaringer og udviklingstendenser. Møderne, der hver kommer til at vare ca. to timer, skal indgå i grundlaget for politikernes beslutning om, hvorvidt ambulancekørslen helt eller delvist skal udbydes eller hjemtages.

Som ramme for den kommende tekniske dialog med potentielle ambulanceoperatører har Region Syddanmark fastsat følgende:

  • At regionen bibeholder beredskabsmodellen.
  • At regionen fortsat er opdelt i fire delområder.
  • At det fortsat er regionen, der varetager den samlede drift af AMK-vagtcentralen.
  • At ambulancer, lægebiler og akutbiler drives samlet som præhospitale ydelser.

På møderne ønsker regionen en dialog om en række punkter:

Adgangsbarriere, risici og omkostningsdrivere ved udbud i fire geografiske områder

”Hvordan sikres et fornuftigt forretningsgrundlag til at drive et geografiske område? Hvilke adgangsbarrierer og risici ser I i driften af et geografisk område? Hvordan kan de præhospitale ydelser udbydes så disse adgangsbarriere og risici minimeres? Hvad er de økonomiske problemstillinger i forhold til at drive ambulancekørsel inkl. lægebiler og akutbiler i et område og hvad /hvor er de største omkostningsdrivere? Hvor mange beredskaber skal et område minimum have? Betyder stordrift og implementeringsperiodens længde noget for tilbudsgiverens omkostninger?”

Uddannelse, rekruttering og fastholdelse af reddere/personale i udbudskontrakter

”Hvordan sikres rekruttering og fastholdelse af reddere / personale til at drive et område? Hvor lang tid skal der afsættes til rekruttering? Har aftaleperioden betydning for fastholdelse af reddere? Vil det være en fordel at regionen overtager det lægefaglige ansvar? Hvordan sikres uddannelse af et tilstrækkeligt antal elever til at dække den naturlige/historiske afgang fra faget? Hvordan sikres elever ved overgangen fra gammel til ny kontrakt? Hvad vurderer I at andelen af elever bør være i forhold til antal reddere? Vil det være en fordel at regionen er ansvarlig for videreuddannelsen af reddere? Andet?”

Etablering af baser og anskaffelse af ambulancer inkl. udstyr

”Hvor lang tid skal der afsættes til etablering af baser og anskaffelse af køretøjer inkl. udstyr? Vil det være en fordel at regionen stiller baser til rådighed? Vil det være en fordel at regionen udover kommunikationsudstyret til tale – og datatransmission stiller andet udstyr f.eks. defibrillatorer til rådelighed for operatøren i et område? Andet?”

Grøn / klimavenlig ambulancekørsel inkl. lægebiler og akutbiler

”Hvor og hvordan kan klimahensyn adresseres i de præhospitale ydelser? Hvilke muligheder og risici er der forbundet med mere klimavenlige køretøjer til levering af præhospitale ydelser? Er der andre relevante områder ud over køretøjer som kan gøres mere klimavenlige? Andet?”

Liggende ikke-behandlings-krævende kørsel

”Hvilke fordele og ulemper ser operatøren ved at drive den liggende ikke-behandlings-krævende kørsel selvstændigt uafhængigt af ambulancekørslen? Andet?”

Hybridmodel

”Hvilke fordele og ulemper ser operatøren ved at den liggende-ikkebehandlingskrævende kørsel udføres såvel af operatørerne af ambulancekørslen samt operatører som ikke varetager ambulancekørsel?”

Flere operatører af de præhospitale ydelser

”Hvordan sikres et fornuftigt samspil mellem forskellige operatører i de fire områder? Kan konkurrence mellem operatører i aftaleperioden bidrage til driftsøkonomisk optimering og udvikling af de præhospitale ydelser? Vil det være en fordel at regionen overtager det lægefaglige ansvar på tværs af operatører? Vil det være en fordel at regionen er ansvarlig for videreuddannelsen af reddere på tværs af operatører? Andet?”

Nye tiltag/visioner på markedet af teknisk og/eller strategisk karakter

”Hvor ser operatøren området bevæger sig hen imod? Er der nyt materiel/udrykningsressourcer eller materielkomponenter regionen skal være opmærksom på? Er der nye måder man kan/bør tænke præhospital indsats på? Er der områder, hvor operatøren giver en anden type ydelse præhospitalt end den man traditionelt benytter i Danmark?”

Annonce