Sjællandske paramedicinere får nu elektroniske ambulancejournaler

I denne uge er det planen, at de paramedicinerbemandede akutbiler og ambulancer i Region Sjælland går over til at anvende elektroniske ambulancejournaler, den såkaldte elektroniske præhospitale patientjournal (PPJ). Det er et led i evalueringen af den store omlægning af regionens præhospitale beredskab, hvor et pilotprojekt skal sikre en elektronisk monitorering af paramedicinernes arbejde, men tekniske problemer har forsinket projektet og gjort det nødvendigt manuelt at indtaste store mængder data fra papirjournalerne.

Region Sjælland har som den første region omlagt det præhospitale beredskab, således at der ikke længere i det daglige beredskab anvendes læger eller sygeplejersker. I stedet baserer regionen sig på det almindelige ambulanceberedskab og 16 ambulancer og akutbiler, som bemandes med paramedicinere.

Styregruppe, projektgruppe, projektleder og følgegruppe skal gennemføre evaluering

Som led i omlægningen har Region Sjælland besluttet, at der skal gennemføres en omfattende evaluering af den nye plan for sundhedsberedskabet og den præhospitale indsats. Det arbejde er nu igangsat, og der er etableret en organisation på administrativt niveau i regionen. Organisationen består af en styregruppe, en projektgruppe samt en projektleder, som har det daglige ansvar for arbejdet sammen med styregruppeformanden.

Region Sjælland har også skitseret en følgegruppe, som vil få medlemmer fra Region Sjællands direktion, Sundhedsstyrelsen, de lægelige selskaber, Dansk Sygepleje Selskab, Dansk Paramedicinsk Selskab, politiet, kommunerne i Region Sjælland, Falck og Roskilde Brandvæsen. Følgegruppen er dog endnu ikke nedsat, da Region Sjælland stadig forhandler med Region Midtjylland og Region Syddanmark om de to regioners deltagelse i dele af evalueringen.

Paramedicineres arbejde skal monitoreres

Evalueringen vil blandt andet blive baseret på et pilotprojekt med elektronisk monitorering af indsatsen på de 16 paramedicinerbemandende enheder. Formålet med pilotprojektet er at opsamle viden om paramedicinernes arbejde og deres muligheder for supervision, som i dag foregår som en arbejdsgang på papir.

Pilotprojektets monitorering skal foregå via den elektroniske præhospitale patientjournal (PPJ). Derfor indgik Region Sjælland i november 2010 en aftale om at leje et PPJ-system, men der har været en del problemer med at få systemet sat i drift – ifølge regionen primært fordi leverandørerne af både systemet og de terminaler, som PPJ skal køre på, ikke har leveret til tiden.

Der er fortsat problemer med at få godkendt de beslag, som PPJ skal monteres på i køretøjernes førerrum. Der er imidlertid ikke mulighed for at vælge andre beslag, fordi beslagene skal være godkendt til brug i køretøjerne. Og det er ikke muligt at tage PPJ i brug, hvis terminalerne ikke kan fastgøres i køretøjerne. Terminalerne er dog monteret i bårerummene, men de har altså hidtil ikke kunnet anvendes foran i køretøjerne på grund af de manglende beslag.

Forsinkelsen har betydet, at opsamlingen af data fortsat sker på papir. Alle paramedicinerjournaler samles derfor i regionens præhospitale center, hvor de kontrolleres og bearbejdes med henblik på kvalitetssikring og indsamling af nødvendige data. Siden 1. april 2011 er der indtastet en stor mængde data på baggrund af paramedicinernes papirjournaler, og de data findes således i en samlet database, hvorfra det er muligt at udtrække data. Derfor har den forsinkede ibrugtagning af PPJ kun begrænsede konsekvenser for selve evalueringen.

Region Sjælland venter imidlertid, at PPJ på onsdag vil kunne sættes i fuld drift i alle de paramedicinerbemandende enheder. Der vil dog fortsat være et udestående omkring overførsel af EKG fra den terminal, som registrerer EKG, til PPJ. Det er dog et mindre problem, fordi data kan opsamles via andre systemer i regionen.

Annonce