Tilsyn: Roskilde Brandvæsen har budt på et for stort område

De nuværende regler giver kommuner mulighed for at udføre ambulancekørsel for regionerne, men reglerne blev indført for at give eksisterende kommunale ambulancetjenester mulighed for at fortsætte og for at skabe mulighed for samdrift mellem brandslukning og ambulancekørsel. Og det indebærer, at kommunerne kun må udføre ambulancekørsel i deres egen kommune eller i tilgrænsende områder af nogenlunde samme størrelse. Sådan lyder konklusionen fra Statsforvaltningen Sjælland, der også tegner et dystert billede af Roskilde Brandvæsens mulighed for at beholde sin nye kontrakt: Ifølge statsforvaltningen er eneste mulighed nemlig, at opgaven placeres i et privat selskab, hvor Roskilde Kommune højst må eje 49% af aktierne, og selv i så fald vil opgaven formentlig først skulle i et nyt udbud.

Statsforvaltningen Sjællands kommunaltilsyn har i sin vurdering af Roskilde Brandvæsens ambulancekørsel både gransket kontrakten med Region Sjælland og lovgrundlaget. Statsforvaltningen bemærker, at det fremgår af præhospitalbekendtgørelsen, at regionerne kan indgå aftaler med kommuner om udførelse af ambulancekørsel, men ifølge en tidligere udtalelse fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse – som er blevet sendt til Roskilde Kommune før kommunen bød på ambulancekørslen – er baggrunden for denne bestemmelse, at man ønskede, at de eksisterende kommunale ambulancetjenester fortsat kunne udføre ambulancekørsel som hidtil.

Derfor meddelte ministeriet Roskilde Kommune, at man mente, at kommuner har en begrænset mulighed for at indgå aftale med regioner om ambulancekørsel. At muligheden er begrænset indebærer ifølge ministeriet, at de primært kan byde på ambulancekørsel i deres egen kommune og desuden i et tilgrænsende område, der skal have “en i forhold til kommunen selv rimelig størrelse”.

Selv om Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse altså forud for Region Sjællands seneste udbud havde meddelt Roskilde Kommune, at de kun kunne varetage ambulancekørsel i et område af en rimelig størrelse sammenlignet med Roskilde Kommunes eget område, så valgte kommunen i Region Sjællands 2. udbudsrunde at byde på ambulancekørslen i Køge, Greve og Solrød kommuner, og den opgave vandt Roskilde Kommune. Og ifølge Statsforvaltningen Sjælland er konsekvensen, at Roskilde Kommune ikke lovligt vil kunne leve op til den indgåede kontrakt, fordi det følger af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses fortolkning af reglerne, at Roskilde Kommune har budt på et for stort område.

Statsforvaltningen har derefter undersøgt, om Roskilde Kommune eventuelt kan udføre ambulancekørslen med hjemmel i den såkaldte kommunalfuldmagt, som giver kommuner mulighed for at levere erhvervsydelser uden direkte hjemmel i lovgivningen. Det forudsætter imidlertid, at opgaven f.eks. udføres for at udnytte en kommunal overskudskapacitet, men her er der ifølge Statsforvaltningen tale om en så stor udvidelse af opgaverne, at det ikke kan rummes indenfor kommunalfuldmagten. Samtidig har det betydning, at opgaven er lovreguleret, og at loven ikke giver kommunen mulighed for at udføre ambulancekørslen i så stort omfang.

Kun begrænset mulighed for løsning

Statsforvaltningen Sjællands vurdering af sagen har form af en udtalelse og ikke en egentlig afgørelse. Statsforvaltningen lægger op til, at der inden en afgørelse træffes kan være en dialog mellem statsforvaltningen, Region Sjælland og Roskilde Kommune for at finde en løsning.

Den mulige løsning, som statsforvaltningen peger på, vil imidlertid indebære en væsentlig omlægning af ambulancetjenesten hos Roskilde Brandvæsen. Statsforvaltningen peger nemlig på, at den eneste mulighed – bortset fra en lovændring – er at Roskilde Kommune vælger at benytte muligheden for deltage som medejer i et privat selskab og så lade dette selskab byde på ambulancekørslen. Det følger imidlertid af reglerne for denne form for selskaber, at kommunen ikke må have bestemmende indflydelse – det vil sige, at Roskilde Kommune i givet fald højst må eje 49% af aktierne i selskabet. Resten skal ejes af en privat samarbejdspartner.

Får betydning for andre ambulancetjenester

Statsforvaltningen Sjællands fortolkning af lovgivningen kan få stor økonomisk betydning for Roskilde Kommune, der har leaset ambulancer for ca. 14 mio. kr. og ansat 60 ambulancereddere. Fører udtalelsen fra statsforvaltningen til en afgørelse med samme indhold, så vil Roskilde Kommune ikke kunne opfylde sin kontrakt med Region Sjælland, der så vil blive tvunget til at sende ambulancekørslen i udbud for 3. gang. Her vil Roskilde Kommune kunne byde gennem et selskab, hvor kommunen er minoritetsaktionær.

Også de to andre kommunale ambulanceoperatører, Frederiksberg og Københavns brandvæsener, vil kunne blive ramt af en kommende afgørelse fra statsforvaltningen. Særligt Københavns Brandvæsen har i forbindelse med en ny og mere offensiv strategi lagt op til, at man ved næste udbud i Region Hovedstaden kunne være interesseret i at byde på en væsentlig større del af regionens ambulancekørsel, men brandvæsenet kan nu blive begrænset til at byde på opgaven i de distrikter, der ligger i direkte tilknytning til Københavns Kommune.

Annonce