Tilsyn: Ulovligt at region tilbageholder optagelser af 112-opkald

Det er i strid med lovgivningen, når Region Hovedstaden har en fast praksis om, at borgere ikke kan få udleveret optagelser af de 112-opkald, som regionens AMK-vagtcentral modtager. Det fastslår Ankestyrelsen efter en konkret sag, hvor en borger havde klaget over, at en sygeplejerske på AMK-vagtcentralen var ”arrogant, korreksende og ubehagelig”.

Det er et alarmopkald den 12. november 2016, som er endt hos Ankestyrelsen. En borger ringede 112 vedrørende borgerens ægtefælle, og opkaldet blev viderestillet til Region Hovedstadens AMK-vagtcentral. Her oplevede borgeren, at den sygeplejerske, der stod for den sundhedsfaglige visitation, var ”arrogant, korreksende og ubehagelig”.

Derfor anmodede borgeren om at få udleveret en optagelse af 112-opkaldet.

Region Hovedstaden afviste imidlertid at udlevere lydoptagelsen. I stedet svarede regionen blandt andet: ”Vi kan oplyse, at Akutberedskabet ikke udleverer lydfiler, men giver aktindsigt i lydfiler i form af transskriptioner. Du skal naturligvis have mulighed for selv at sikre, at transskriptionen er en korrekt gengivelse af din samtale. Vi tilbyder derfor, at du kan komme til Akutberedskabet, Telegrafvej 5 i Ballerup, hvor du kan aflytte samtalen. Du bedes rette henvendelse via mail til Akutberedskabet, såfremt du ønsker at træffe aftale om at benytte denne mulighed”.

Da borgeren klagede over, at regionen ikke ville udlevere optagelsen, uddybede regionen begrundelsen: ”Vi udleverer ikke selve lydfilerne med det formål at beskytte implicerede sundhedspersoners stemmer, som indgår i lydfilerne”.

Skal foretage konkret vurdering

Borgeren valgte derefter at klage over Region Hovedstaden, og Ankestyrelsen har netop truffet afgørelse i sagen.

Her slår Ankestyrelsen fast, at det er i strid med offentlighedsloven, når Region Hovedstaden tilsyneladende har en fast praksis om, at lydoptagelserne ikke udleveres. Udgangspunktet efter offentlighedsloven er nemlig, at materiale skal udleveres i den form, som den, der har fremsat aktindsigtsanmodningen, ønsker. Kun hvis der er tungtvejende modhensyn, der taler imod en udlevering i den ønskede form, kan en myndighed efter en konkret vurdering vælge at udlevere materialet i en anden form – f.eks. ved at udlevere en lydoptagelse som en transskription.

”Det er på baggrund af de foreliggende oplysninger herefter Ankestyrelsens vurdering, at Akutberedskabet i Region Hovedstaden ikke i den konkrete sag har foretaget et konkret skøn, idet Ankestyrelsen forstår Akutberedskabet i Region Hovedstadens afgørelse og begrundelse således, at Akutberedskabet i Region Hovedstaden har en fast praksis, hvorefter lydfiler ikke udleveres, men at der alene gives aktindsigt i lydfiler i form af transskriptioner samt mulighed for aflytning af de omhandlede lydfiler. Der er således efter Ankestyrelsens opfattelse ikke redegjort for, at der er foretaget et relevant skøn, der ligger inden for lovens rammer. Ankestyrelsen har på den baggrund anmodet Akutberedskabet i Region Hovedstaden om at genoptage sagens behandling og tage fornyet stilling til din anmodning om aktindsigt”, skriver Ankestyrelsen i afgørelsen.

Annonce