Beredskabsbesparelser: Fagforening foreslår fyring af egne medlemmer

Fagforeningen HOD har foreslået, at de 125 mio. kr., som det statslige beredskab skal spare, findes ved i praksis at nedlægge Beredskabsstyrelsens samlede administration i Birkerød. Dermed vil 126 stillinger kunne nedlægges, men det vil i så fald også koste 34 HOD-medlemmer deres job. Forslaget har givet uro blandt HOD-medlemmerne og de øvrige faggrupper i Beredskabsstyrelsen.

HOD’s forslag går ud på, at størstedelen af Beredskabsstyrelsens funktioner i Birkerød overtages af fællesfunktioner i Forsvaret eller af andre myndigheder. En forudsætning for, at besparelsen kan opnås, er imidlertid, at medarbejderne ikke blot flytter med, men at stillingerne nedlægges. Ifølge HOD vil der i alt kunne spares 126 stillinger. Blandt de 126 medarbejdere, der i givet fald skal fyres, er der 34 HOD-medlemmer.

Forslaget har imidlertid givet anledning til intern uro i HOD. Ifølge BeredskabsInfos oplysninger er forslaget udarbejdet af HOD’s formand og næstformand, Niels Tønning og Niels Bonde Jensen, og det er sket uden inddragelse af foreningens egne lokalafdelingsformænd i Beredskabsstyrelsen. Dermed har de 34 HOD-medlemmer, som deres egen fagforening foreslår fyret, ikke været med til at udarbejde HOD’s forslag til udmøntning af det samlede sparekrav.

Vil afværge lukning af beredskabscentre

Næstformanden for HOD, Niels Bonde Jensen, er chef for Beredskabsstyrelsen Sydjylland i Haderslev, der er truet af lukning. Og det er netop udsigten til lukning af beredskabscentre, som har fået HOD til at udarbejde forslaget til alternative besparelser. Ifølge en intern orientering fra Niels Tønning og Niels Bonde Jensen har HOD således fået tydelige indikationer på, at politikerne i øjeblikket arbejder med en plan om at lukke de tre jyske beredskabscentre, og derfor har man vurderet, at det nu er sidste chance for at ændre den plan.

”Det er et forslag, som HOD har haft liggende siden KL aftalen (juni 14). Direktøren (i Beredskabsstyrelsen, red.) har været bekendt med det i og med, at jeg allerede i efteråret 14, gjorde opmærksom på, at hvis det kom til at spare så stort et beløb, så måtte HOD også kikke på hvilken løsning som kostede færrest stillinger. Direktøren udtrykte ønske om at HOD ville vente længst muligt med at komme med det forslag, hvilket jeg lovede. Hen mod sommerferien, havde vi en klar opfattelse af, at det politiske landkort krævede besparelser på beredskabet og at direktøren ikke selv ville give køb på administrative enheder i Birkerød”, skriver formandskabet i HOD i den interne orientering – og fortsætter:

”Vi har valgt en offensiv strategi, som sikrer flest mulige HOD jobs og som samtidigt er en beredskabsfaglig og samfundsmæssigt bæredygtig løsning. Forslaget løser de politiske ønsker og knuder på området, giver den ønskede besparelse, bevarer de operative kapaciteter og sikrer statslige arbejdspladser i yderområderne”.

Lægger afstand til spareforslag

Hos Beredskabsstyrelsen i Birkerød har både HOD’s lokalafdeling og de fire øvrige fagforeninger – CS, DJØF, HK og IDA/MAG – valgt at lægge afstand til HOD’s forslag. Det er sket i et opslag til de fem fagforeningers medlemmer.

”Vi deler HOD’s bekymring for, hvordan de planlagte besparelser kan blive udmøntet, men vi har også noteret os, at det forlyder, at der endnu ikke er truffet nogen politiske beslutninger – og vi vil arbejde for, at evt. besparelser vil blive udmøntet under hensyntagen til faglige og saglige kriterier. På trods af udmeldingen fra HOD vil vi gerne opfordre vores medlemmer til at fortsætte det gode samarbejde, vi har i styrelsen på tværs af faggrupperne. Vi mener, at vi i denne tid skal stå sammen i styrelsen og signalere, at vi – på trods af, at vi tilhører forskellige faggrupper – udgør en helhed, som har brug for hinanden for at løse vores opgaver optimalt”, skriver de fem fagforeninger.

Opfordrer til inddragelse af foreliggende analyser

Senest har Dansk Magisterforening, HK/Stat og DJØF sendt et fælles brev til medlemmerne af Folketingets Forsvarsudvalg, hvor de kommenterer HOD’s spareforslag.

”Dansk Magisterforening, HK/Stat og Djøf Offentlig anerkender fuldt ud, at det er en politisk beslutning at fastlægge snitfladerne mellem Beredskabsstyrelsen og andre myndigheder i eller uden for Forsvarsministeriets koncern. Den politiske proces om fremtidens beredskab bør imidlertid tage afsæt i analyser af den samlede organisation i stedet for isolerede spareforslag. Vi mener ikke, at der er belæg for andet, end at have tillid til, at alle ansatte i Beredskabsstyrelsen bidrager positivt til beredskabet.  Vi vil derfor kraftigt opfordre til, at udvalget i det videre politiske arbejde inddrager de foreliggende analyser, herunder analysen fra Deloitte og Redningsberedskabets Strukturudvalgs rapport, så fremtidens beredskab kan bevare såvel den operationelle kvalitet som en effektiv administration og myndighedsvaretagelse, der understøtter styrelsens samlede forpligtelser”, skriver formændene for de tre fagforeninger.

Annonce