Debat: Konkurrenceudsæt brandslukningen i København

Hovedbrandstationen i København.

Brandslukningen i Københavns Kommune bør konkurrenceudsættes, således at politikerne og skatteborgerne kan få vished om, at prissætning på ambulancetjeneste, den liggende sygetransport og brandslukning er på rette niveau. Det skriver formanden for Reddernes Faglige Klub i dette debatindlæg.

Af Henrik Villsen Andersen, formand for Reddernes Faglige Klub og fællestillidsrepræsentant

Som formand for Reddernes Faglige Klub (RFK, København) ønsker jeg naturligvis at kommenterer på det debatindlæg, som er kommet på BeredskabsInfo d. 8/2 fra KBAK – medarbejderklubben for en del af Københavns Brandvæsens ansatte.

Det er aldrig rart at blive kaldt hyklerisk og unuanceret, og da slet ikke på et usagligt grundlag.

Tabet af arbejdspladser i ambulancetjenesten var givet på forhånd af Region Hovedstadens afgrænsede betingelser i forbindelse med konkurrenceudsættelsen. Dette er naturligvis beklageligt.

Påstanden eller mistanken om, at ”beredskabspenge bruges til at drive ambulancer” og Københavns Brandvæsen ”har snydt på vægten” kommer som bekendt i første række fra en socialdemokratisk rådmand i Frederiksberg Kommune, som hhv. i Lokalavisen Frederiksberg (15/1) og på BeredskabsInfo (19/1) har rejst tvivl og spørgsmål omkring Københavns Brandvæsens underbud.

I øvrigt en påstand, som efterfølgende burde have afstedkommet, at et par repræsentanter fra København Borgerrepræsentation rejste sig fra stolen og stillede spørgsmål til et underbud på 17-23 % set i forhold til øvrige bydere på opgaven, herunder kontrolbuddet fra regionen.

Reddernes Faglige Klub har blot noteret sig, at dette er bekymrende, i og med at en stor del af vores medlemmer er skatteborgere i Københavns Kommune, og derved risikerer at komme til at betale for et underbud via skattebilletten eller ved, at brandtjenesten bliver forholdsmæssigt dyrere – som i øvrigt i forvejen er det mest ”omkostningstunge” brandvæsen i det danske kongerige.

RFK har af naturlige årsager ikke kendskab til sammensætning og indholdet at Københavns Brandvæsens bud, men kan konstatere, at brandvæsenet ved sidste udbudsrunde (2008) lå mere end 25 % over de øvrige bud – og dermed har Region Hovedstaden betalt overpris for ambulancetjenesten siden 2009 for så vidt angår delaftalen, som Københavns Brandvæsen har udført.

RFK har ligeledes noteret sig, at medarbejderklubben i Københavns Brandvæsen hævder, at den lave pris udelukkende er et udtryk for, at man i Brandvæsenet har lært lektien og denne gang har driftsoptimeret så de kan byde med ”den rigtige pris” (?).

Det er selvfølgeligt svært at kontrollere, og derfor er det glædeligt, at der bliver en mulighed i den nye beredskabsstruktur til at undersøge/afdække prisniveauet på brandtjenesten i Københavns Kommune.

På den måde vil det blive tydeliggjort om borgerne betaler ”den rigtige pris” for de ydelser, som Københavns Brandvæsen leverer.

RFK opfordrer til, at man udnytter denne mulighed, og at brandtjenesten i Københavns Kommune konkurrenceudsættes, således at politikerne og skatteborgerne kan få vished om, at prissætning på ambulancetjeneste, den liggende sygetransport og brandslukning er på rette niveau.

Vi beskyldes for at være unuancerede og hykleriske, hvilket ikke er tilfældet, men i stedet kommer formanden for KBAK med en række påstande, som er direkte fejlagtige.

RFK har fået foretaget en uvildig juridisk vurdering, som klart slår fast, at Københavns Kommune, og dermed Københavns Brandvæsen, ikke kan byde på delaftale D3 i medfør af kommunalfuldmagten.

Påstanden om, at det er inden for kommunalfuldmagten kan bydes på delaftale D3, er derfor direkte usand.

Uden at det skal blive for teknisk er der en række forhold som gør at Københavns Kommune, og derved deres Brandvæsen ikke kan byde på opgaven.

Buddet på den liggende sygetransport for Region Hovedstaden vil væsentligt overskride værdierne som er fastsat i kommunalfuldmagten – eller teknisk ”Lov nr. 548 af 8. juni 2006 om kommuners udførsel af opgaver for andre myndigheder og kommuners og regioners deltagelse i selskaber. Denne værdi er sat til 1,5 mio. kr.

Endvidere fremgår ”at kommunerne kun kan varetage befordring primært i egen kommune men derudover i tilgrænsende områder af et i forhold til kommunen selv rimelig størrelse”.

Da flertallet af kommuner i delaftale D3 ikke er tilgrænsende til Københavns Kommune og delaftalen indeholder en samlet befolkning, der er op i mod 50% af Københavns Kommunes størrelse, er det juridisk klarlagt, at forudsætningerne ikke er overholdt – hvilket ligeledes underbygges af svar afgivet Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse omhandlende Roskilde Brandvæsens muligheder for at byde på ambulanceopgaver i Region Sjælland. Dette svar er givet den 22. januar 2014.

Vi ser derfor med sindsro frem til en afgørelse, om den måtte blive juridisk eller politisk, med afsæt i hhv. ministeriets afgørelse og RFK’s foretagne juridiske undersøgelser på vegne af vores medlemmer. Vi ved, at vi har en god sag.

Annonce