Reddere: Realistisk med stor millionbesparelse på beredskabet

Der kan godt spares et stort, tre-cifret millionbeløb på det danske beredskab. Det vurderer 3F, som i et nyt udspil støtter, at der etableres 12 kommunale beredskaber, som skal suppleres af 12 vagtcentraler. Samtidig skal de statslige beredskabscentre og værnepligten nedlægges, der skal satses på HSE’er, og brandfolk skal rykke ud til hjertestop.

3F organiserer de reddere, der er fuldtidsbrandfolk i Falck, og fagforeningen har nedsat en arbejdsgruppe, som med udgangspunkt i revisionsfirmaet Deloittes meget omtalte budgetanalyse af redningsberedskabet nu kommer med en række anbefalinger, som skal fremlægges for den særlige referencegruppe, der er nedsat under Redningsberedskabets Strukturudvalg. 3F betegner selv anbefalingerne som praksisnære – og ikke teoretiske.

Vurderingen hos 3F er, at det godt kan lade sig gøre at spare det tre-cifrede millionbeløb på beredskabet, som både budgetanalysen og regeringen lægger op til. Og fagforeningen vurderer endda, at det inden for disse rammer vil være muligt at styrke det samlede beredskab.

Ønsker 12 beredskabsområder

I oplægget støtter 3F den såkaldte model 2 fra budgetanalysen, der bygger på, at beredskabet fortsat er forankret i kommunerne, men at der etableres 12 kommunale beredskabsselskaber, der svarer til antallet af politikredse. Det vil give synergi og bedre koordinering. Byggesagsbehandling og brandteknisk byggesagsbehandling bør dog forblive hos de enkelte kommuner, da en centralisering af den brandtekniske byggesagsbehandling vil give store og uhensigtsmæssige udfordringer i forhold til byggesagsbehandlingen generelt. Samtidig ønsker 3F, at der etableres 12 vagtcentraler, hvor politi og beredskab disponeres fra samme lokalitet.

Driften af de nye beredskabsområder skal udbydes i offentlig licitation, hvor den risikobaserede dimensionering skal være med til at afgøre behovet for køretøjstyper, stationsplaceringer og ansættelsesformer (fuldtid/deltid).

Står det til 3F, skal der oprettes et frivilligcenter pr. beredskabsområde, hvorefter de frivillige vil kunne indgå i beredskabet som et supplement i forbindelse med mandskabskrævende opgaver. Frivilligcentrene bør placeres på brandstationer, som varetager specialopgaver i forhold til f.eks. klimaudfordringen. Frivilligcentre i kombination med fuldtidsansatte brandfolk vil endvidere kunne varetage opgaver som ungdomsbrandkorps og lignende.

Beredskabscentre skal nedlægges

På det statslige område foreslår 3F, at værnepligten nedlægges, og at alle de nuværende beredskabscentre lukkes. Tilbage i statsligt regi skal kun være et enkelt beredskabscenter, der skal varetage Danmarks forpligtigelser i forbindelse med internationalt arbejde samt uddannelse.

3F anbefaler, at stabsfunktionen omkring CBRN-beredskabet forbliver i Beredskabsstyrelsen, Sundhedsstyrelsen og Statens Serum Institut. Den operative og manuelle del af beredskabet skal derimod flyttes til udvalgte brandstationer, som med fastansat personale vil kunne varetage dette speciale. 3F anbefaler desuden, at der afsættes midler til at opføre eller opgradere et antal øvelsesområder, hvor der er lagt vægt på minimal miljøbelastning, samtidigt med at der er mulighed for at lave realistiske øvelser med varmebelastning. Et øvelsesområde på hver side af Storebælt burde ifølge fagforeningen være tilstrækkeligt.

Faguddannelse for fuldtidsbrandfolk

På uddannelsesområdet ønsker 3F, at der sker en differentiering af brandmandsuddannelsen, således at den nuværende uddannelse fastholdes for deltidsbrandfolk, mens der for fuldtidsbrandfolk suppleres med en egentlig faguddannelse.

3F foreslår også, at man i beredskabsområder, hvor der i dag udelukkende er deltidsbemandede brandvæsener, indtænker et supplement i form af HSE’er bemandet med fuldtidsbrandfolk. I den forbindelse ønsker 3F, at der efter svensk forbillede indføres det såkaldte IVPA-koncept, hvor brandkøretøjer kan disponeres til hjertestop, akut sygdom og ulykker, hvor der kan ydes hjælp, indtil ambulancen er fremme.

Annonce