Falck mister ambulancekørsel i halvdelen af Region Midtjylland – Samariten og Responce overtager

Samariten skal fra september 2009 drive ambulancetjenesten i områderne Samsø, Viborg og Århus, det hidtil ukendte Responce skal varetage opgaven i Horsens og Falck beholder Herning, Holstebro, Randers og Djursland. Det er resultatet af Region Midtjyllands udbud, som også indebærer et farvel til to mindre ambulancetjnenester, REKO og Samsø Redningskorps, der ikke længere skal køre ambulancer for regionen. Den liggende sygetransport er uafklaret – her vil regionen indlede forhandlinger med Falck for at fastslå, om der skal indgås kontrakt med redningskorpset eller om det bedre kan betale sig at hjemtage opgaven.

I udbudsmaterialet er Region Midtjylland opdelt i otte geografiske områder (delaftaler) for at åbne for en øget konkurrence på markedet. Udbuddet er nu slut, og Region Midtjyllands forretningsudvalg besluttede, at Samariten, Responce og Falck får opgaven. De tre ambulanceoperatører skal i alt stille med 64 ambulancer, der skal køre ca. 160.000 ture om året.

Udover Samariten, Responce og Falck bød også det privatejede Samsø Redningskorps på en del af udbuddet. De fire virksomheders tilbud er siden udbudsfristens udløb blevet vurderet ud fra nogle objektive kriterier, hvor kvalitet, pris og leverancesikkerhed er vægtet op mod hinanden således, at kvalitet og leveringssikkerhed sammenlagt vægter mere end prisen. Ifølge udbudsbetingelserne skal kontrakten tildeles den tilbudsgiver, der har afgivet det økonomisk mest fordelagtige tilbud givet ved denne vægtning mellem kvalitet, pris og leveringssikkerhed.

Samtidig med, at der altså kommer to nye ambulanceoperatører i regionen, så mister to af regionens mangeårige ambulanceoperatører alle deres ambulanceopgaver: REKO, som hidtil har kørt ambulancekørsel i den tidligere Midtdjurs Kommune, men havde ikke budt på opgaven, og Samsø Redningskorps, som i deres område tabte til Samariten. <br /><br />

Samariten vandt tre områder, Reponce et område og Falck fire områder

Fremover fordeles ambulancekørslen i Region Midtjylland på følgende måde:

–  Samariten Ambulans AB driver ambulancetjeneste i delaftalerne Samsø, Viborg og Århus (dvs. med baser i Hinnerup, Århus Nord, Århus City, Århus Syd, Tranebjerg, Viborg, Skive, Bjerringbro, Kjellerup og Silkeborg).

– Responce A/S driver ambulancetjeneste i delaftale Horsens (dvs. med baser i Nørre Snede, Brædstrup, Galten, Skanderborg, Odder, Horsens og Hornsyld).

– Falck Danmark A/S driver ambulancetjeneste i delaftalerne Herning, Holstebro, Randers og Djursland (dvs. med baser i Grenå, Kolind, Ebeltoft, Rønde, Randers, Ørsted, Hammel, Hornslet, Lemvig, Struer, Holstebro, Ringkøbing, Tarm, Herning, Hvide Sande, Ikast og Brande).

Region vil have lavere responstider

Forretningsudvalget har også i dag fastlagt rammerne for det serviceniveau, firmaerne skal levere. Dette serviceniveau måles normalt ved responstider, altså hvor hurtigt ambulancer når frem til patienterne efter udkald.

Forretningsudvalget har besluttet, at den gennemsnitlige responstid for akutte udrykninger i livstruende tilfælde skal være 7,5 minutter for regionen som helhed. Det svarer til en reduktion i den nuværende gennemsnitlige responstid. Forretningsudvalget besluttede, at regionens præhospitale udvalg kan fastlægge de endelige servicemål i de tilfælde, hvor responstiden ikke forbedres. Med den nye aftalemodel i regionen vil det nemlig ikke længere være ambulanceoperatørerne, som har ansvaret for at overholdes responstiderne – de skal blot bemande det aftalte antal ambulancer og sikre, at de er afgået fra stationen senest 90 sekunder efter, at alarmen er modtaget. Overskrides de 90 sekunder, skal ambulanceoperatørerne betale en bod. Men hvis det er responstiderne, som ikke overholdes, er det regionens ansvar, og regionerne vil f.eks. kunne nedbringe responstiderne ved at indkøbe flere beredskaber hos ambulanceoperatørerne.

I den fireårige kontraktperiode forventes ambulancetjenesten at ville koste Region Midtjylland mellem ca. 1,7 og 1,8 milliarder. Det svarer til en årlig stigning i det nuværende budget på 30-40 millioner.

Region Midtjylland skal selv drive vagtcentral, når de nye leverandørers kontrakter begynder, og det vil give et betydeligt bedre indblik i ambulancevirksomheden. F.eks. bliver der mulighed for at vurdere potentialet for at forbedre kvalitet og effektivitet undervejs i kontraktperioden. Det vil også give værdifuld viden, som kan bruges, når ambulancekørslen igen skal i udbud. Det er planen, at det vil ske i 2013.

Udbuddet medfører også andre forbedringer i ambulancetjenesten. F.eks. er der ikke i dag faste servicemål for, hvor hurtigt ikke-akutte patienter skal afhentes af en ambulance. Med 100.000 kørsler om året er disse kørsler de hyppigste ambulancekørsler af de i dag 160.000 årlige ambulancekørsler. Med udbuddet indføres en maksimal ventetid på 1½ time til gavn for de 100.000 patienter, der transportes ikke-akut hvert år.

Overraskende lille interesse for liggende sygetransport

En af de store overraskelser i udbuddet var, at der var ganske intens konkurrence på den akutte ambulancekørsel, mens det kun var Falck, som bød på den liggende sygetransport.

Både regionen og de fleste iagttagere havde ventet, at situationen havde været omvendt, fordi kravene til mandskabets uddannelse og operatørens stationsnet er langt mindre indenfor den liggende sygetransport – og dermed ville det som udgangspunkt være lettere for en ny operatør at komme ind på denne del af markedet. En del af begrundelsen for at opdele udbuddet i de to forskellige opgaver har netop været, at man dermed på længere sigt kunne sikre større konkurrence, fordi nye operatører kunne starte med at byde på liggende sygetransport og derefter opbygge et stationsnet, så de ved næste udbud ville have lettere ved at byde på den akutte ambulancekørsel.

Men i Region Midtjylland var det altså kun Falck, som bød på den liggende sygetransport, og derfor besluttede forretningsudvalget i dag, at der inden for de udbudsretlige rammer skal indledes forhandlinger med Falck for at afklare, om det vil være mest fordelagtigt at hjemtage de liggende sygetransporter eller indgå aftale med Falck.

Ingen krav om overenskomst – men operatørerne har leveret plan for redderuddannelser

Ifølge Region Midtjylland må regionen ikke stille krav om, at operatører skal tegne overenskomst. Region Midtjylland har dog stillet krav om, at operatørerne skal sikre medarbejderne løn, arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der i henhold til kollektiv overenskomst, voldgiftskendelse, nationale love eller administrative forskrifter gælder for arbejde af samme art i Danmark.

I forbindelse med udbuddet har operatørerne leveret en plan, der beskriver, hvordan de vil sikre fortsat uddannelse af reddere.

Kontraktindgåelse i november – kontraktstart i 2009

Formelt skal forretningsudvalgets indstilling nu tiltrædes af regionsrådet i Region Midtjylland, men det emens at være en ren formalitet. Derefter vil der blive skrevet kontrakt med de tre ambulanceoperatører i løbet af november.

Kontraktstarten vil være senest 1. september 2009, men der skal nu indledes forhandlinger med de ambulanceoperatører, som mister opgaver, og disse forhandlinger kan eventuelt føre til, at nogle af kontrakterne kan træde i kraft tidligere.

Annonce