Falck: Vores pris er kun steget med 34 mio. kr. – og stigningen skyldes regionens krav

I en intern redegørelse afviser Falck nu Region Sjællands oplysninger om, at Falck med sit tilbud på ambulancekørslen har hævet prisen med omkring 100 mio. kr. i forhold til den nuværende pris. Ifølge Falck vil ambulancekørslen i år koste 270 mio. kr., og Falcks tilbud lyder på ca. 304 mio. kr. pr. år. Prisstigningen skyldes ifølge Falck bl.a., at regionen fremover stiller flere krav. Samtidig har Falck fået udarbejdet en revisorerklæring om antallet af reddere, og ifølge revisorerne har Falck i dag 485 ambulanceuddannede reddere i regionen – og ikke 340, som Region Sjælland mener.

Forvirringen om, hvor mange reddere der i dag er i ambulancetjenesten i Region Sjælland, og hvor mange reddere, de forskellige tilbud inkluderer, har været stor.

Region Sjælland offentliggjorde for nyligt en udregning, hvor regionen nåede frem til, at Falck i dag benytter ca. 340 reddere for at dække det daglige ambulanceberedskab excl. akut- og lægebiler, som ikke er omfattet af udbuddet. I Falcks interne redegørelse lægges der ikke skjul på, at man i Falck er stærkt forundret over, at regionen har offentliggjort den form for antagelser om Falcks interne forhold uden at kontrollere oplysningerne med Falck. Og ifølge Falck er tallet 340 helt forkert.

Falck har anmodet revisionsfirmaet KPMG om at udarbejde en revisorerklæring om Falcks nuværende personalenormering. BeredskabsInfo er i besiddelse af denne erklæring, og heraf fremgår det, at revisorerne er nået frem til, at Falcks i dag har ansat 485 reddere med amblancekvalifikationer, herunder redderelever. Tallet inkluderer ikke reddere, som bemander akut- og lægebiler, samt reddere, der er dedikeret til andre opgaver.

I redegørelsen oplyser Falck endvidere, at der i Falcks tilbud er indregnet 427 ambulancereddere excl. elever. Dette mandskabstal gør det ifølge Falck muligt at bemande ambulancer i 345.217 timer om året. Falcks vurdering af mandskabsbehovet er dels baseret på erfaringerne fra ambulancekørselen i regionen og dels programmet Siren Predict, som er det samme program, som de øvrige regionen har anvendt i deres beregning af behovet for ambulancer.

Udover de 427 reddere omfatter tilbuddet 72 elever, 15 vagtcentralmedarbejdere og 21 ledere, supervisorer og driftsplanlæggere.

Ifølge oplysninger fra Region Sjællands hjemmeside inkluderer Samaritens tilbud 325 reddere samt 30-50 øvrige ansatte. De 15 skal formentlig ligesom hos Falck afsættes til driften af vagtcentralen, hvorefter der så er 15-35 ansatte til administration, ledelse m.v.

Falck henviser i redegørelsen til, at Samaritens repræsentant i Danmark, Pernille Olsson, er citeret for en udtalelse om, at Samariten budgetterer med at en ambulance skal bemandes med otte reddere. Ifølge Falck kan det også godt lade sig gøre – men vel at mærke kun på Samaritens hjemmebane i Stockholm, hvor også Falck kører ambulancekørsel. Her giver den lokale svenske overenskomst nemlig mulighed for, at en ambulance kan døgnbemandes med otte reddere, men Falck fremhæver, at de danske overenskomster ikke giver den mulighed – og at otte mand er 33% færre reddere pr. døgnberedskab end den gældende danske overenskomst foreskriver.

“Selv hvis man skulle blive i stand til at bemande en døgnambulance med 8 mand (i forhold til aktuelt ca. 12 mand), ville Samaritens tilbud medføre betydeligt færre ambulancer end i dag. Det har således formodningen imod sig, at man ville kunne levere de samme responstider. Det er vigtigt at understrege, at i en sådan situation vil Region Sjælland kunne forlange, at leverandøren ansætter mere mandskab, idet leverandøren har forpligtet sig til at levere et beredskab med en given responstid. Det er således vores vurdering, at Samariten vil ende med at have det samme antal medarbejdere ansat som os og dermed have en langt højere udgift end forventet i deres tilbud”, skriver Falck i den interne redegørelse.

Afviser prisstigning i forhold til i dag

Ifølge Region Sjælland er Falcks tilbud på ambulancekørselen ca. 100 mio. kr. dyrere pr. år end Falcks nuværende pris. “Det er naturligvis ikke korrekt. Vi har ikke været i stand til at trænge igennem med en redegørelse for, hvordan tingene hænger sammen, og derfor er det kommet til at fremstå, som om Falck virkelig har lagt på prisen. Vi har tilbudt at fremlægge hele vores tilbud åbent for regionens administration og politikere, et tilbud, der imidlertid ikke er blevet imødekommet”, lyder det nu fra Falck.

Falck henviser til, at redningskorpsets tilbud til regionen både består af et fast vederlag, der betales uafhængigt af aktiviteten, og en variabel betaling, der afregnes i forhold til aktiviteten. Det har været op til byderne at vurdere, hvordan de ville vægte den faste og variable betaling, altså hvor stor en del af prisen, som skulle være fast, og hvor stor en del, der skulle afhænge af antallet af udrykninger og deres varighed.

Men da prisen altså til en vis grad afhænger af antallet af udrykninger, så kendes den endelige pris først, når året er gået og antallet af udrykninger gøres op. Falck mener, ud fra deres historiske data og forventningerne til 2009, at Falcks tilbud reelt vil koste 304 mio. kr. om året. I år forventer Falck at Region Sjælland skal betale ca. 270 mio. kr., og prisforskellen er således 34 mio. kr. – og ikke 100 mio. kr.

Ifølge Falck er deres tilbud sammensat således, at en relativ stor del af prisen er variabel, altså afhængig af antallet af udrykninger. Og samtidig mener Falck, at regionen har regnet med et for højt udrykningstal, idet Falck mener, at der vil blive næsten 10% færre kørsler end de 95.776, som regionen har regnet med. Og fordi Falcks priser i stort omfang er variable, så vil et lavere antal udrykninger medføre, at der betales penge tilbage til regionen. Ifølge Falck ville regionen spare 20-30 mio. kr. om året, hvis Falcks tilbud blev accepteret – og Falcks forudsigelser om antallet af kørsler viste sig at være korrekt.

Flere krav giver højere pris

Falck mener også, at forskellen mellem Falcks nuværende og kommende pris helt kan føres tilbage til, at vilkårene i udbuddet ikke er identisk med vilkårene i den eksisterende kontrakt. Det er derfor ifølge Falck ikke rimeligt at sammenligne Falcks tilbud med den betaling, Falck modtager i dag – også fordi der i udbuddet er budgetteret med en stigning i aktiviteten på 10% i forhold til den nuværende aktivitet.

Falck fremhæver også, at indførelsen af bod, responstidsopfyldelse i mindre geografiske områder, flere responstidsintervaller, som skal opfyldes, og en skærpelse af servicemål for liggende patienttransport altsammen er krav, som det kræver flere ressourcer at opfylde. Dertil kommer ændrede betalingsvilkår, idet regionen i den hidtidige aftale betalte kvartalsvis forud, mens betingelserne i udbuddet er betaling månedsvis bagud. Det indebærer en betydeligt øget rentebyrde for ambulanceoperatøren.

Afviser kritik af udtalelser

Det er i debatten blevet fremført, at Falck ville kunne diskvalificeres fra udbuddet, fordi Falck har kommenteret udbuddet offentligt, selv om ”det alene er regionsrådet, der har lov at udtale sig om licitationsresultatet”.

“Det skal her bemærkes, at vi i vores omtale kun har anvendt offentligt tilgængeligt materiale. De første til at udtale sig om licitationsresultatet var Samariten på deres hjemmeside. Falcks første kommentarer til resultatet tog udgangspunkt i Samaritens oplysninger om det personale, man ville indsætte i forbindelse med overtagelsen af kontrakten. Siden har Region Sjælland på regionens hjemmeside offentliggjort en række oplysninger med fortolkninger af Falcks tilbud. Disse fortolkninger har vi kommenteret, fordi der åbenlyst har været misforståelser omkring vores tilbud”, skriver Falck i den interne redegørelse.

Annonce