Nye ambulanceregler træder først i kraft om to år

Arkivfoto

I sidste måned vedtog et enigt Folketing nye og skærpede regler for ambulancekørsel, som blandt andet indebærer, at der skal gælde samme krav til uddannelse og udstyr, uanset om en ambulance indgår i regionernes beredskab eller indsættes ved sportsarrangementer og koncerter. Men der kommer til at gå over to år, inden de nye regler bliver en realitet.

De nye regler indføres efter flere uheldige episoder, hvor private ambulancer, som har været stillet til rådighed ved f.eks. sportsarrangementer, ikke har givet optimal behandling til patienterne. Særligt en sag fra 2014, hvor en travkusk døde efter et hjertestop på Charlottenlund Travbane, udløste massiv kritik af det lille ambulancefirma Ignis Et Aqua.

Ved Folketingets vedtagelse af de nye regler blev de da også hilst velkommen af sundhedsminister Sophie Løhde:

”Hvis man rammes af et hjertestop eller kommer ud for en ulykke og har akut brug for ambulancehjælp, skal man kunne stole på, at den ambulance, man samles op af, er bemandet med kompetent personale og har det nødvendige udstyr. Det kan man ikke i dag, og det er uholdbart for borgerne. Derfor sagde jeg også allerede, før jeg blev sundhedsminister, at der var behov for at ændre reglerne på området. Og med det lovforslag, som et flertal i Folketinget i dag har stemt for, skal private ambulancetjenester fremover leve op til de samme regler, der gælder for ambulancer, som kører for det offentlige, og det er et fremskridt”, sagde Sophie Løhde dengang.

Men der kommer til at gå flere år, inden sundhedsministerens ønske om, at man skal kunne stole på, at ambulancen er bemandet med kompetent personale og har det nødvendige udstyr, bliver en realitet. I et udkast til den bekendtgørelse, som skal udmønte den nye lov, lægger Sundheds- og Ældreministeriet nemlig op til, at kravene til de private ambulancer først skal gælde fra juli 2018.

Uddannelseskrav udskydes

Ministeriet har valgt at lave en ny bekendtgørelse om ambulancer og uddannelse af ambulancepersonale mv. Tidligere blev området reguleret i samme bekendtgørelse som omhandler planlægning af sundhedsberedskabet og det præhospitale beredskab, men fremover bliver området fordelt på to forskellige bekendtgørelser.

I den nye bekendtgørelse bliver det slået fast, at kun køretøjer, der er bemandet og udstyret efter bekendtgørelsens regler, må betegnes som ambulancer. Denne ændring kommer til at gælde allerede fra 1. juli 2016. Men det helt centrale krav om, at alle ambulancer skal bemandes med mindst en ambulancebehandler og en ambulanceassistent, træder derimod først i kraft den 1. juli 2018.

En nyhed i bekendtgørelsen er, at når en ambulance anvendes til overførsel af en patient fra et hospital til et andet, så kan én af de personer, som bemander ambulancen, erstattes af en læge eller anæstesisygeplejerske. Lægen eller anæstesisygeplejersken skal dog være i stand til at iværksætte behandling med ambulancens udstyr som minimum på minimum på samme niveau som en ambulancebehandler samt have dokumenteret kendskab til livreddende indsats, f.eks. fra deltagelse i PHTLS-kursus.

Skal kende visitationsretningslinjer

I bekendtgørelsen stilles der – også som noget nyt – krav om, at ambulanceberedskaber, der ikke indgår som en del af regionens præhospitale beredskab, ved varetagelse af opgaver, som kan indbefatte behov for akut indlæggelse, forud for opgavens påbegyndelse skal være bekendt med regionens visitationsretningslinjer samt have aftalt det nærmere samarbejde med regionens præhospitale organisation.

Derudover gennemføres der forskellige mindre ændringer i bekendtgørelsen. Det hidtidige krav om, at ambulancepersonale skal kunne ”indlede frigørelse af tilskadekomne”, fjernes således, da opgaven er overgået til brandvæsenerne.

I beskrivelsen af de opgaver, som ambulancebehandleruddannelsen skal omfatte, er tilføjet tolkning af EKG, ortopædiske skader, fødselshjælp og ambulancelederfunktion. I den detaljerede beskrivelse af behandlernes opgaver er det tilføjet, at der kan gives smertestillende gennem næsen, at blodpropbehandling kan være med andre blodpladehæmmende midler end acetylsalicylsyre, og at insulinchok kan afbødes med infusion af glukose. For paramedicinere er det tilføjet, at personalet efter lægelig delegation kan ophøre med udsigtsløs behandling ved hjertestop, og at de kan etablere og opretholde frie luftveje med larynx device.

Annonce