Vil søge om penge til ny akutbil i Køge-/Greve-området

Når Region Sjælland om kort tid siden en ansøgning til Sundhedsstyrelsens pulje for et styrket akutberedskab, så vil regionen især bede om at få penge til at etablere en ny akutbil i Køge-/Greve-området. Men regionen vil bl.a. også gerne have penge til at ansætte flere voksenredderelever, især i den sydlige del af regionen, hvor der er problemer med at fastholde de nyuddannede reddere.

Region Sjælland lægger op til, at man vil søge Sundhedsstyrelsen om penge til i alt fire forslag.

Det første forslag handler om oprettelse af en akutbil i Køge-/Greve-området bemandet med paramediciner (advanced paramedics/APM). Her henviser regionen til, at de nuværende APM-bemandede akutbiler er placeret i Nykøbing Sjælland, Kalundborg, Stege og Nakskov. Her fungerer de først og fremmest som fremskudt akut præhospital ressource, da afstanden til akutsygehus er lang.

Disse akutbilerne anvendes dog også – i det omfang det er muligt – til præhospital vurdering af patienter med henblik på at bedømme, hvorvidt patienten bør indlægges eller kan have gavn af behandling i eget hjem i stedet (præhospital visitation, PHV). Det er især det sidste formål, som den nye akutbil i Køge-/Greve-området vil skulle anvendes til. Forventningen er, at det vil kunne aflaste både akutafdelingen på hospitalet i Køge på grund af færre indlæggelser og ambulanceberedskabet på grund af færre kørsler.

Projekt om patienter med hyppige 112-opkald

Det næste forslag handler om et samarbejde mellem Præhospitalt Center, Akutafdelingen og Socialmedicinsk Afdeling på Holbæk Sygehus omkring patienter med hyppige henvendelser via 112 og hyppige indlæggelser på akutsygehus. Her henviser regionen til, at der er en gruppe borgere, der meget hyppigt ringer ind til AMK-vagtcentralen via 112. Disse henvendelser resulterer ofte i disponering af ambulance til akut indlæggelse på sygehus. Henvendelserne og indlæggelserne kan ikke fuldt ud begrundes med akut somatisk sygdom, men snarere med generelle sociale udfordringer og en utilpassethed i forhold til sundhedsvæsenet.

Derfor foreslår regionen, at der etableres et set-op omkring (i første omgang) Holbæk Sygehus og akutbilerne i Kalundborg og Nykøbing Sj., der kan understøtte patientmålgruppen i at få tilbudt og tage imod de relevante sundhedstilbud.

Konkret vil en akutbiler blive sendt ud til patienten via 112. Her vil paramedicineren vurdere patienten (med lægelig back-op fra Akutafdelingen på Holbæk Sygehus). I det omfang patienten har brug for at blive tilset af sygehuslæge, vil der blive booket tid til ambulantbesøg på sygehuset den efterfølgende dag. Samtidig vil paramedicineren søge for at rekvirere transport til patienten, samt være i dialog med kommunen om at understøtte patienten i at tage imod det konkrete tilbud. Er der brug for umiddelbar indlæggelse vil ambulance naturligvis blive rekvireret.

AMK-medarbejdere skal have ny uddannelse

Det tredje projekt handler om en struktureret kompetenceudvikling af diverse faggrupper under akutberedskabet – både på AMK-vagtcentralen og i ambulancetjenesten. Her vil regionen søge om penge til kompetenceudvikling på diplomniveau af de sundhedsfaglige visitatorer og til udvikling og implementering af en ensartet, struktureret og anerkendt uddannelse af dispatcherne, således at AMK-vagtcentralen samlet klædes på til telefonisk at møde borgere bedst muligt og til at anvende de præhospitale ressourcer optimalt.

Delprojektet vil endvidere rumme ansøgning om midler til uddannelse af kliniske vejledere mv. i ambulancetjenesten, således at man her er klar til at supervisere kollegaer (allerede uddannede og kollegaer under uddannelse) til drift i en fortsat mere og mere kompleks præhospital praksis.

10 voksenredderelever i syd

Det fjerde og sidste forslag handler om ansættelse af flere voksenelever med henblik på styrkelse af akutberedskabet – særligt i den sydlige del af regionen. Selv om der er 100 redderelever i regionen, så er der en udfordring i forhold til at fastholde unge færdiguddannede i den sydlige del af regionen. Når de unge elever har afsluttet deres uddannelse, ses således en bevægelse ind mod de større byer og større baser.

Regionen vil derfor søge om penge til ansættelse af op til 10 voksenelever i den sydlige del af regionen. Regionen henviser til, at det er erfaringen, at voksenelever i højere grad kan fastholdes i det område, hvor de er uddannet og bosat. Dermed vil akutberedskabet alt andet lige blive styrket i den sydlige del af regionen. Der søges om midler til finansiering af differencen mellem en ung elev og en voksenelev.

Det er i sidste ende politikerne i regionens forretningsudvalg, som skal træffe beslutning om, hvad ansøgningen skal omfatte. Den skal indsendes senest den 10. juni 2024.

Annonce