Defekt pumpe: Brandfolk stod uden vand i 30 minutter under storbrand

Da en landejendom i Tranekær på Langeland i juni blev hærget af en voldsom brand, stod brandfolkene uden vand i ca. 30 minutter, mens branden var på sit højeste. Årsagen var en defekt pumpe, som forsinkede genopfyldningen af en tankvogn. Beredskabsstyrelsen kritiserer, at der ikke var en funktionsdygtig ekstrapumpe til rådighed, og beredskabet har nu ændret praksis.

Langeland Redningsberedskabs stationer i Rudkøbing og Lohals blev alarmeret til en brand på Korsebøllevej i Tranekær den 25. juni 2014. Efterfølgende har en borger klaget til Beredskabsstyrelsen over indsatsen, og selv om styrelsen ikke er klageinstans i forhold til det kommunale beredskabs indsatser, så har man som tilsynsmyndighed valgt at undersøge sagen nærmere ”med henblik på en vurdering af, hvorvidt Langeland Redningsberedskab har ydet en forsvarlig indsats”.

Faglig korrekt og forsvarlig indsats

Alarmen indløb kl. 15.23, og indsatslederen ankom kl. 15.36, autosprøjte og tankvogn fra Rudkøbing kl. 15.40 og lifttender fra Rudkøbing kl. 15.42. Tankvognen fra hjælpestationen i Lohals ankom kl. 15.40. Ved indsatslederens ankomst var der ild i ejendommens tre længer, og stråtaget på stuehuset brændte i begge gavle fra tagudhænget op til rygningen, ligesom der kom røg fra hele rygningen. Indsatslederen besluttede derfor, at slukningsarbejdet skulle koncentreres om de to gavle og den østvendte del af taget. Det blev vurderet, at længerne ikke kunne reddes. Den beslutning vurderer Beredskabsstyrelsen som faglig korrekt, ligesom indsats med tre strålerør bedømmes som forsvarlig.

Brandfolkene gik endvidere i gang med at redde inventar ud af bygningen, hvilket Beredskabsstyrelsen også anser for at være en rigtig prioritering. Under slukningsarbejdet fandt det ene af de tre røgdykkerhold, der var indsat mod branden i stuehuset, imidlertid tre gasflasker, hvoraf den ene brændte, samt to 25 liters brændstofdunke i den ene længe, og de måtte af hensyn til egen sikkerhed prioritere deres indsats om disse flasker og dunke – og dermed forværredes branden i stuehuset.

Pumpe brød sammen

Vandforbruget var nu på 1.000 l./min., og da den ene tankvogn var tømt, kørte den til Tranekær Sø for at hente vand. Imidlertid brød den pumpe, der skulle anvendes til påfyldningen ved søen, sammen, og tankvognen måtte i stedet køre til en brandhane for opfyldning. Og mens fyldning med pumpe normalt kan ske på ca. 7 minutter, tager fyldning fra en brandhane typisk 25-30 minutter. Samtidig var der problemer med radiokommunikationen, så indsatslederen først sent fik besked om forsinkelsen. Derefter rekvirererede han en ekstra tankvogn fra Svendborg. Da denne ankom, anvendtes dens bærbare pumpe til at lave en pumpestation ved Tranekær Sø, og først på dette tidspunkt var der et fornuftigt flow i vandforsyningen til brandstedet.

Som konsekvens af den forsinkede opfyldning opstod der et ophold i vandforsyningen på ca. 30 minutter. ”Den længere periode uden vand har højst sandsynligt påvirket forbrændingsgraden i stuehuset. Det er imidlertid styrelsens vurdering, at brandens omfang ved redningsberedskabets ankomst til skadestedet, og det efterfølgende situationsforløb, som nævnt ovenfor, betød, at stuehuset ikke kunne være reddet”, skriver Beredskabsstyrelsen.

Ekstra pumpe var til reparation

Normalt ville et nedbrud på en pumpe ikke påvirke indsatsen, da der er to bærbare pumper på beredskabets lifttender. På brandtidspunktet var den anden pumpe imidlertid til reparation, og derfor måtte man afvente, at tankvognen fra Svendborg nåede frem med en bærbar pumpe.

Beredskabschef Torben Tørnqvist fra Langeland Redningsberedskab oplyser imidlertid, at beredskabet efter branden har ændret procedurerne, således at der ikke sendes materiel til reparation, uden at der straks stilles reservemateriel til rådighed.

”Beredskabsstyrelsen skal på den baggrund bemærke, at redningsberedskabet i den aktuelle situation, hvor den ene pumpe var til reparation, burde have indsat en erstatningspumpe på køretøjet. Beredskabsstyrelsen har imidlertid noteret sig, at redningsberedskabet i lyset af den aktuelle sag har ændret procedure således, at man i tilfælde af reparation fremover vil sikre sig straks at få reservemateriel stillet til rådighed”, skriver Beredskabsstyrelsen, som konkluderer: ”Beredskabsstyrelsen finder derfor ikke anledning til at foretage videre i sagen”.

Annonce