Staten frikendt for erstatningskrav på 362 mio. kr. i SINE-sag

Arkivfoto: Per Johansen

Østre Landsret afsagde mandag dom i den meget omtalte sag om statens udbud af SINE-nettet. I sagen havde firmaet Hans Damm Research A/S krævet 362 mio. kr. i erstatning fra tre danske myndigheder, fordi firmaet mente, at staten overtrådte udbudsreglerne, da udbuddet blev vundet af konkurrenten Dansk Beredskabskommunikation A/S. Nu skal Hans Damm Research A/S i stedet betale 10 mio. kr. til staten.

Sagen udspringer af en udbudsforretning vedrørende etablering af SINE-netværket. Udbuddet blev gennemført med udbudsformen konkurrencepræget dialog, og i den afgørende del af udbuddet deltog alene to firmaer. Dansk Beredskabskommunikation A/S, som er en del af Motorola-koncernen, vandt udbuddet.

Hans Damm Research A/S, som var en af deltagerne i det konsortium, der tabte udbuddet, anlagde i 2008 sag mod staten med påstand om erstatning.  Erstatningskravet blev rejst mod Erhvervsstyrelsen (tidl. IT- og Telestyrelsen), Moderniseringsstyrelsen (tidl. Økonomistyrelsen) og Forsvarsministeriet.

Hans Damm Research A/S´ hovedsynspunkt var, at staten havde krænket selskabets rettigheder på to områder. For det første ved at udbuddet i sig selv var en krænkelse af de rettigheder, selskabet allerede havde i henhold til en tidligere udstedt frekvenstilladelse. For det andet ved at den særlige tilslutningslov, der fastslog, hvem der skulle tilslutte sig SINE-nettet, udgjorde et ekspropriativt indgreb.

Hans Damm Research A/S mente endvidere, at staten på en lang række andre punkter havde handlet ansvarspådragende. Dette var navnlig sket ved, at udbudsreglerne var krænket, at EU-traktatens forbud mod statsstøtte var overtrådt, at EU-traktatens princip om fri bevægelighed for tjenesteydelser var krænket, at staten havde handlet i strid med internationale forpligtelser, samt at hele udbuddet var fiktivt, idet myndighederne inden udbuddet havde besluttet, hvem der skulle vinde. Efter Hans Damm Research A/S´ opfattelse blev der således udøvet magtfordrejning af staten.

Landsretten fastslog imidlertid mandag, at der ikke var ført bevis for, at staten havde overtrådt EU-regler, udbudsregler eller anden lovgivning, samt at der ikke var tale om en fiktiv udbudsforretning – og dermed intet grundlag for at konkludere, at staten havde udøvet magtfordrejning. Landsrettens samlede konklusion var herefter, at der ikke forelå et ansvarsgrundlag, og staten blev derfor frifundet. Hans Damm Research A/S blev dømt til at betale 10 mio. kr. i sagsomkostninger til staten.

Annonce