Præhospital

Ny paramedicinerbil fik genoplivet patient med hjertestop

I sommerperioden har der været indsat en særlig paramedicinerbil i Oksbøl-området, efter at Forsvaret af spareårsager besluttede, at den lokale akutlægebil – der bemandes med læger fra Oksbøllejren – skulle holde sommerferie. Og det ekstra beredskab har været en succes med 42 udrykninger, herunder blandt andet en udrykning til en patient med hjertestop, der fik reetableret puls og vejrtrækning på stedet.

Præhospital

Ingen autorisationsordning for paramedicinere

Paramedicinere vil næppe få en autorisationsordning på samme vis som blandt andet læger, tandlæger, kiropraktorer og jordemødre. Det er Liselott Blixt fra Dansk Folkeparti, som har spurgt sundhedsminister Astrid Krag, om ministeren vil arbejde for, at der etableres en autorisationsordning for paramedicinere, da de er en del af sundhedsvæsnet. Men Sundhedsstyrelsen mener ikke, at der er et behov.

Præhospital

Yderligere seks byer kan få paramedicinerambulancer

De seneste år har især Region Hovedstaden og Region Sjælland satset på paramedicinerambulancer, men nu kan der også være paramedicinerambulancer på vej i seks byer i Region Midtjylland. En paramedicinerambulance koster årligt ca. 750.000 kr. mere end en almindelig ambulance, men paramedicinerne kan sikre, at mere avancerede behandlinger kan igangsættes hurtigere i patientforløbet. Paramedicinere kan således på lægelig delegation blandt andet give smertestillende medicin, modgift ved overdosis samt kvalmestillende og vanddrivende medicin.

Præhospital

Forsøg med sygeplejerskebemandet paramedicinerbil forlænges

Et forsøg med at lade en anæstesisygeplejerske rykke ud sammen med en paramediciner i Thy-Mors-området bliver nu forlænget med et halvt år, således at det først afsluttes i sommeren 2012. Flere måneder inden forsøget slutter, vil der dog foreligge en evalueringsrapport fra Dansk Sundheds Institut – en evalueringsrapport, som bliver den første større undersøgelse af, om det er hensigtsmæssigt, at anæstesisygeplejersker indgår i det præhospitale akutberedskab.

Præhospital

Sygeplejersker: Øget brug af paramedicinere vil koste menneskeliv

Region Sjælland har som led i en ny struktur på det præhospitale område planer om at erstatte anæstesisygeplejersker og anæstesilæger med paramedicinere, når der skal sættes ind med livreddende behandling uden for hospitalet. Men Dansk Sygeplejeråds sjællandske kreds og de anæstesisygeplejersker, der i dag bemander akutbilen i Nykøbing Sjælland, vurderer, at det vil koste menneskeliv og gøre den efterfølgende behandling på sygehusene dyrere og mere vanskelig.

Præhospital

Sygeplejersker: Paramedicinere på akutbiler kan koste liv

Region Syddanmarks plan om at lade akutbiler bemande med paramedicinere i stedet for sygeplejersker vil ifølge sygeplejerskerne føre til, at Sønderjyllands tættest befolkede områder får et tredjeklasses præhospitalt beredskab. Og sygeplejerskerne mener, at deres manglende tilstedeværelse på akutbilerne i yderste konsekvens kan koste liv.

Præhospital

Gennembrud for paramedicinere i Region Sjælland

Efter en langsom start ser brugen af paramedicinere nu ud til for alvor at få et gennembrud. Som led i den nye sygehusplan for Region Sjælland, som blev vedtaget onsdag, skal regionens yderområder dækkes af akutbiler bemandet med paramedicinere. Udover en opkvalificering af redderne på de eksisterende akutbiler skal der oprettes nye akutbiler i Kalundborg og Nakskov, som dog skal bemandes med sygeplejersker indtil der er uddannet tilstrækkeligt mange paramedicinere.

Præhospital

Paramedicinere skal måske erstatte lægers vagtordning på Læsø

En ny præhospital ordning på Læsø kan betyde et gennembrud for anvendelse af paramedicinere til avancerede opgaver. Læsø har intet sygehus, men hidtil har to praktiserende læger i fællesskab sørget for, at der døgnet rundt er et lægeberedskab på øen. Lægemangel betyder imidlertid, at Nordjyllands Amt vil lade en paramediciner dække vagten udenfor den tilbageværende læges almindelige arbejdstid.

Præhospital

Paramediciner-begrebet bliver nu officielt

Selv om uddannelsen af nye paramedicinere indtil videre er skrinlagt, så har det nationale udvalg for præhospital udvikling, NUPU, nu besluttet, at den uofficielle betegnelse for ambulancereddere med det højeste uddannelsesniveau i ambulancetjenesten, paramediciner, nu også bliver den officielle betegnelse.

Præhospital

Niveau 3 redderuddannelse klar til start

Indenfor et år vil de første egentlige danske paramedicinere – eller niveau 3-reddere – være uddannet. Paramedicinerne får et hidtil uset kompetenceniveau, bl.a. får de mulighed for at bruge en lang række mediciner, som i dag kun må benyttes af læger. Desuden er det tanken, at de skal kunne færdigbehandle en række patientgrupper. Konceptet for niveau 3-uddannelsen blev for nyligt vedtaget af forretningsudvalget for det Nationale Udvalg for Præhospital Uddannelse (NUPU).